งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท อสม. ในการดำเนินการ“รวมพลัง อสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท อสม. ในการดำเนินการ“รวมพลัง อสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาท อสม. ในการดำเนินการ“รวมพลัง อสม
บทบาท อสม. ในการดำเนินการ“รวมพลัง อสม.คืนหัวใจให้พ่อแม่ คืนลูกหลานสู่อ้อมกอด” พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข ๑. เฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วย และนำลูกหลานที่ป่วยมาบำบัดรักษา ๒. มีส่วนร่วมในการดูแล ป้องกัน ช่วยเหลือ เด็ก เยาชนและประชาชน ในชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง โดยการจัดทำแผนงาน โครงการของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ๓. ส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้สารเสพติด เพื่อคัดกรองหรือเข้ารับการบำบัดรักษาต่อ รพ.สต.หรือสถานบริการสุขภาพผู้รับผิดชอบพื้นที่ใกล้บ้าน ๔. ติดตามผู้ป่วยเมื่อผ่านการบำบัดรักษา โดยเฉพาะการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และการจัดกิจกรรมของชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสพกลับไปมีพฤติกรรมใช้ยาเสพติดซ้ำอีก ๕. รายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง และติดตามหลังการบำบัดรักษา ตามแบบ เฝ้าระวังการใช้สารเสพติดเบื้องต้นและการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน ชุมชนโดย อสม. พลังแผ่นดิน “รวมพลัง อสม.คืนหัวใจให้พ่อแม่ คืนลูกหลานสู่ อ้อมกอด” และแบบสรุปรายงาน ผ่านเว็บไซด์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2 ระบบการเฝ้าระวัง ติดตามหลังการบำบัดรักษาและรายงานผล การดำเนินการ“รวมพลัง อสม.คืนหัวใจให้พ่อแม่ คืนลูกหลานสู่อ้อมกอด” พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เว็บไซด์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประสานงาน ประธานชมรม อสม.ตำบล/อำเภอ-จังหวัด เจ้าหน้าที่ ระดับตำบล /อำเภอ / จังหวัด รายงานทุกเดือน ร่วมทีม สรุปรายงานตามแบบเฝ้าระวัง ติดตาม ทุกเดือน ส่งต่อผู้ใช้สารเสพติดเพื่อรับการคัดกรองหรือบำบัดรักษาต่อรพ.สต./สถานบริการสุขภาพ ปฎิบัติการทันทีทุกเดือน เริ่ม ม.ค. ๕๖ รายงาน อสม. เฝ้าระวัง ติดตาม ตามแบบเฝ้าระวัง ติดตาม จัดทำแผนงานโครงการชุมชนช่วยเหลือ ป้องกัน กสค. สมาชิกครัวเรือน สมาชิกครัวเรือน สมาชิกครัวเรือน กสค. กสค.

3 ระบบการเฝ้าระวัง ติดตามหลังการบำบัดรักษาและรายงานผล การดำเนินการ“รวมพลัง อสม.คืนหัวใจให้พ่อแม่ คืนลูกหลานสู่อ้อมกอด” พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เว็บไซด์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประสานงาน ประธานชมรม อสม.ตำบล/อำเภอ-จังหวัด เจ้าหน้าที่ ระดับตำบล /อำเภอ / จังหวัด รายงานทุกเดือน ร่วมทีม สรุปรายงานตามแบบเฝ้าระวัง ติดตาม ทุกเดือน ส่งต่อผู้ใช้สารเสพติดเพื่อรับการคัดกรองหรือบำบัดรักษาต่อรพ.สต./สถานบริการสุขภาพ ปฎิบัติการทันทีทุกเดือน เริ่ม ม.ค. ๕๖ รายงาน อสม. เฝ้าระวัง ติดตาม ตามแบบเฝ้าระวัง ติดตาม จัดทำแผนงานโครงการชุมชนช่วยเหลือ ป้องกัน กสค. สมาชิกครัวเรือน สมาชิกครัวเรือน กสค.


ดาวน์โหลด ppt บทบาท อสม. ในการดำเนินการ“รวมพลัง อสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google