งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสื่อมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสื่อมัลติมีเดีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย

2 สื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และ วิดีทัศน์ เป็นต้น ถ้าผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อเหล่านี้ให้แสดงออกมาตามต้องการได้ ระบบนี้จะเรียกว่า มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia)

3 การสร้างสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดADDIE Model
การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ การประเมินผล

4 1. Analysis: ขั้นตอนการวิเคราะห์
ผู้ออกแบบสื่อมัลติมีเดียจะต้องคำนึงถึง หลักสูตรการเรียนการสอนแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ลักษณะเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย การเลือกสื่อที่นำมาใช้ในการนำเสนอ ความเหมาะสมของบทเรียนกับผู้เรียน รวมถึงบทเรียนต้องใช้งานง่าย

5 2. Design : ขั้นตอนการออกแบบ
- ทอนความคิด (Elimination of Ideas) - วิเคราะห์งานและแนวความคิด (Task and Concept Analysis) - ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary Lesson Description) - ประเมินและแก้ไขการออกแบบ (Evaluation and Revision of the Design)

6 3. Development : ขั้นการพัฒนา
เป็นการนำเสนอลำดับขั้นโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผังงานทำหน้าที่เสนอข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนตอบคำถามผิด หรือเมื่อไหร่จะมีการจบบทเรียน และการเขียนผังงานขึ้นอยู่กับประเภทของบทเรียนด้วย

7 4. Implementation : ขั้นตอนการนำไปใช้
เป็นขั้นตอนการการนำเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้งสื่อใน รูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ ที่อยู่ในจอคอมพิวเตอร์ นำเสนอข้อความและรูปแบบต่างๆ เหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสม

8 5. Evaluation : ขั้นการประเมินผล
บทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมดควรที่จะได้รับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินการทำงานของบทเรียน ในส่วนของการนำเสนอนั้นควรจะทำการประเมินจากผู้เรียนว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้นำไปแก้ไขพัฒนาต่อไป

9 แหล่งที่มา

10 ผู้จัดทำ นางสาวนงนุช แสงอะโณ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสื่อมัลติมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google