งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน เวลา 3 ชั่วโมง

2 จุดประสงค์ของการฝึกอบรม
หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ จุดประสงค์ของการฝึกอบรม 1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ
2.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์บริการ แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ
3.เพื่อให้สามารถดำเนินการ ในการตรวจนับ ลงทะเบียน แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนตามรูปแบบที่กำหนดได้

5 4.เพื่อให้สามารถดำเนินการ ขยายผลแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร
หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ 4.เพื่อให้สามารถดำเนินการ ขยายผลแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร

6 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ
5.เพื่อให้สามารถนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

7 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ
รูปแบบการฝึกอบรม 1.การฟังบรรยายจากคณะวิทยากร ( 30 นาที ) 2.แบ่งกลุ่มระดมสมอง ( 40 นาที ) 3. การนำเสนอผลงาน ( 60 นาที ) 4. สรุปเนื้อหาการฝึกอบรมหน่วยที่ 5 ซักถามปัญหา (20 นาที)

8 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ
สื่ออุปกรณ์ เอกสาร คู่มืออบรมปฏิบัติการ บูรณาการใช้แท็บเล็ตเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ใบความรู้ ใบงาน

9 การวัดและประเมินผล แบบสอบถาม (Online) แบบสังเกต
หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ การวัดและประเมินผล แบบสอบถาม (Online) แบบสังเกต  

10 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ
ช่องทางการสื่อสาร

11 เว็บไซต์ศึกษานิเทศก์ http://www.thaitablet.net
หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ เว็บไซต์ศึกษานิเทศก์

12 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ
online_2.pdf (คู่มือติดตั้งระบบออนไลน์)

13 http://www. ipad-thailand.com
หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ ipad-thailand.com

14 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ

15 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ

16 Thaitablet2012@gmail.com www.facebook.com/thaitablet
หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ

17 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่าย ระดับโรงเรียน บริการ เว็บไซต์ FaceBook เกี่ยวกับ BP, KM ระบบนิเทศ ติดตาม และวัด ประเมินผลการใช้ การให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญ Online แท็บเล็ต Logistic การบำรุงรักษา การส่งเครื่องชำรุด ระบบจัดการแท็บเล็ต (M-TIMS) EduStore การพัฒนาเนื้อหา Learning Object การเสริมแรงการใช้ Tablet

18 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ

19 สรุปขั้นตอนที่สำคัญ หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตฯ
1.การจัดส่งไปที่เขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) 2.การตรวจนับที่เขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) 3.จัดเก็บเข้าคลังแท็บเล็ต 4.กลุ่มเครือข่าย รับเครื่องจาก สพป. 5.โรงเรียนรับเครื่องจาก สพป. 6.โรงเรียนตรวจสอบเครื่องพร้อมตรวจสอบ,ส่งคืน 7.การลงทะเบียนข้อมูล นร.,Tablet 8.การใช้ วัดผล ประเมินผลการใช้

20 การจัดเตรียมข้อมูลแพคกิ้งและลงทะเบียน
1.ข้อมูลส่งให้ผู้ผลิต รหัส สพป. 4 หลัก ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา (สพป) 183 เขต ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์ 2.ข้อมูลจากโรงงานผู้ผลิตให้ประเทศไทยพร้อมไฟล์ Serial Number Mac Address 3.ข้อมูลที่ สพป. ใช้ลงทะเบียน รหัสโรงเรียน 8 หลัก ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ 4.ข้อมูลที่โรงเรียน ใช้ลงทะเบียน ID นักเรียน 13 หลัก นักเรียนไม่มีสัญชาติใช้ code G + เลข 12 หลัก ชื่อภาษาไทย/ ชื่อภาษาอังกฤษ การวัดผลการใช้

21 หมายเหตุ: กรณีเซ็นสัญญาภายใน 2 เม.ย. 55
กระบวนการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 2. Tablet ถึงประเทศไทย Lot1: 2 มิ.ย. 55 Lot2: 2 ก.ค. 55 3. ผ่านพิธีการศุลกากร ประมาณ 3 วันทำการ 5. ขนส่งเครื่อง ไปยังคลัง/สถานที่จัดเก็บ 6. ดำเนินการตรวจรับเครื่อง ในส่วนกลางให้แล้วเสร็จก่อน Lot1: 18 มิ.ย. 55 Lot2: 18 ก.ค. 55 8. ดำเนินการจัดส่งเครื่อง ประมาณ 5 วันทำการ 9. ส่งมอบเครื่องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Lot1: ก่อนวันที่ 25 มิ.ย. 55 Lot2: ก่อนวันที่ 25 ก.ค. 55 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานัดหมายโรงเรียนรับมอบเครื่องและลงทะเบียน Tablet โรงเรียนตรวจสอบเครื่อง ก่อนการใช้งานตาม Checklist 4. ตรวจนับเครื่อง ให้แล้วเสร็จ Lot1: 7 มิ.ย. 55 Lot2: 7 ก.ค. 55 1. การเตรียมการจัดส่ง ศธ แจ้งข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตาม สพป. ภายใน 23 เม.ย. 55 ส่งข้อมูลให้ผู้ผลิตภายใน 30 เม.ย. 55 7. บันทึกข้อมูล การส่งมอบเครื่อง 11. เริ่มใช้งานเครื่อง Tablet หมายเหตุ: กรณีเซ็นสัญญาภายใน 2 เม.ย. 55

22 M-TIMS ระบบบริหารจัดการข้อมูล Tablet ของเขตพื้นที่ (Manual Tablet Inventory Management System)

23 ตัวอย่างหน้าลงทะเบียน
สถานะของ Tablet ส่วนรายละเอียดของ Tablet ส่วนของผู้ลงทะเบียน

24 กลุ่มเครือข่ายระดับเขตพื้นที่ตรวจนับจากไปรษณีย์
ขั้นตอนการลงทะเบียน กลุ่มเครือข่ายระดับเขตพื้นที่ตรวจนับจากไปรษณีย์ กลุ่มเครือข่ายส่งมอบโรงเรียน ตรวจสอบเครื่องฯเบื้องต้น ลงทะเบียน Online เตรียมความพร้อมก่อนสอน นับจำนวน จัดเตรียมคลังเก็บ มอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมข้อมูล ผู้เรียนโรงเรียน ออกหนังสือแจ้งโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย นับจำนวน จัดเตรียมอุปกรณ์การทดสอบ ตรวจสอบการใช้งาน อบรมขั้นตอนการป้อนข้อมูลฯ บริการ ให้ความช่วยเหลือ ร.ร. นับจำนวน แต่งตั้งคณคณะกรรมการ ประชุม ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม

25 ขั้นตอนการนิเทศ ติดตาม การบริการ และประเมินผลการดำเนินงาน
เก็บข้อมูล ประเมินผล วางแผนการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ วันที่จัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียน ความพึงพอใจ รายงานประจำเดือน

26


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google