งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. วิธีทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศมีกี่วิธีอะไรบ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. วิธีทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศมีกี่วิธีอะไรบ้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. วิธีทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศมีกี่วิธีอะไรบ้าง
คำถามทบทวนเนื้อเดิม 1. ข้อมูลหมายถึงอะไร 2. สารสนเทศหมายถึงอะไร 3. วิธีทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศมีกี่วิธีอะไรบ้าง

2 2. ประมวลผลข้อมูล ( Process )
การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 1. รับข้อมูล ( Input ) 2. ประมวลผลข้อมูล ( Process ) 3. จัดเก็บข้อมูล ( Storage ) 4. แสดงผลข้อมูล ( Output ) ทั้ง 4 ขั้นตอนเรียกว่า วงจรการทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ (IPOS cycle) และ ผลลัพธ์ที่ถูกนำมาแสดงผลในข้อ 4 ก็คือ สารสนเทศ

3 ภาพแสดงการทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
ข้อมูล สารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศ

4 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
แบ่งเป็น 5 หน่วย 1. หน่วยรับเข้า (Input Unit) รับข้อมูลส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามา 3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory) เก็บข้อมูลที่ถูกประมวลผล 4. หน่วยความจำรอง (Secondary Storage) ใช้เก็บข้อมูลอย่างถาวร 5. หน่วยส่งออก (Output Unit) เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล

5 1. หน่วยรับเข้า (Input Unit) เม้าส์/อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
แป้นพิมพ์ เม้าส์/อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง จอภาพสัมผัส เครื่องอ่านรหัสปากกา อุปกรณ์กราดข้อมูล

6 1. หน่วยรับเข้า (Input Unit)
อื่นๆ

7 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ภายในจะประกอบไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากมายมหาศาล ด้านบน ทำหน้าที่ ประมวลผลคำสั่งที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปแล้ว แปลความหมายและสั่งให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ ด้านล่าง

8 3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory)
แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. RAM ใช้เก็บข้อมูลจากการประมวลผล ข้อมูลจะหายไปถ้าปิดเครื่อง 2. ROM ใช้เก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น เวลา วันที่ ตำแหน่งอุปกรณ์ ในเครื่อง ใช้แบตเตอรี่ในการทำงาน ข้อมูลไม่หายไปเมื่อปิดเครื่อง

9 4. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)
เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล โดยจะต่อภายนอกคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่

10 5. หน่วยส่งออก (Output Unit) เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
เครื่องพิมพ์แบบกระทบ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์พลอตเตอร์

11 จบแล้ว อย่าลืม!..อ่านหนังสือทบทวนด้วย
จบแล้ว อย่าลืม!..อ่านหนังสือทบทวนด้วย


ดาวน์โหลด ppt 3. วิธีทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศมีกี่วิธีอะไรบ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google