งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
(Information Technology) ปัจจุบันนี้เราอยู่ในสังคมสารสนเทศหรือสังคมข่าว (Infromation Society) เป็นสังคมที่มีการใช้สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆเพื่อไปประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และช่วยในการบริหารงานขององค์กรทางธุรกิจ ดังนั้นสารสนเทศจึงเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง

2 เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทเทคโนโลยี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่นำมาผนวกใช้งานกับเทคโนโลยีทั้งสองประเภทเพื่อให้การจัดการและบริการด้านสารสนเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3 ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์
ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) เวิร์กสเตชัน(Workstation) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe Computers) มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์(Supercomputer)

4 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ยุคแรก อยู่ระหว่างปี พ.ศ.2488 ถึง พ.ศ.2501 ยุคที่สอง อยู่ระหว่างปี พ.ศ.2502 ถึง พ.ศ.2506 ยุคที่สาม อยู่ระหว่างปี พ.ศ.2507 ถึง พ.ศ.2512 ยุคที่สี่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 จนถึงปัจจุบัน ยุคที่ห้า เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยายามนำมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น

5 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ (Hardware) เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรม (Software) บุคคลากร (Peopleware) กระบวนการทำงาน (Prcedures) ข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information)

6 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล (Input)
หน่วยประมวลผลกลาง(CentralProcessing Unit) หน่วยแสดงผลข้อมูล(Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูล(Storage Unit)

7 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล I-n-p-u-t D-e-v-i-c-e

8 คีย์บอร์ด ( Keyboard ) ปากกาไฟฟ้า ( Pen-base Input ) แทร็กบอล ( Trackball ) เมาส์ ( Mouse ) จอยสติก ( Joystick ) แทร็กแพด ( Trackpads ) เครื่องแสกนเนอร์ ( Scanners ) ไมโครโฟน ( Microphone ) กล้องดิจิตอล ( Digital Camera ) กล้องวีดีโอดิจิตอล ( Vedio Digital )

9 อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
P r o c e s s i n g P r o c e s s i n g หน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processing Unit ) ถือว่าเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานหลักของคอมพิวเตอร์

10 อุ ปกรณ์แสดงผลข้อมูล Output Device
หน่วยแสดงผลข้อมูล ทำหน้าที่รับสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลและแปลงสัญญาณดิจิตอลให้อยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร เสียงหรือรูปภาพ ที่ผู้ใช้เข้าใจได้ โดยมีอุปกรณ์สำหรับแสดงผลข้อมูลเป็นสื่อในการนำเสนอ

11 จอภาพ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบพล็อตเตอร์

12 อุปกรณ์เก็บข้อมูล (-Storage Device-)
ในส่วนของหน่วยความจำ แบ่งได้สองประเภท 1. หน่วยความจำหลัก(Main Menmory) เป็นแผงวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กจำนวนมากเช่นเดียวกับโปรเซสเซอร์ มีอุปกรณ์คำคัญอยู่ 2 ประเภทคือ ROM กับ RAM 2. หน่วยความจำสำรอง(Secondary Memory) ข้อมูลและสารสนเทศจำนวนมากจำเป็นที่ต้องมีการนำไปใช้งานและบางครั้งอาจต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลไว้เพื่อใช้ในคราวต่อไป ดังนั้นหน่วยเก็บข้อมูลมีหน้าที่เก็บบันทึกสำรองข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่อไป

13 ประเภทของอุปกรณ์เก็บข้อมูล
จานแม่เหล็ก (Magnetic disk) แบ่งออกเป็น 4 ประภท 1. ซิปดิสก์ ( Zip Disk ) 2. แผ่นดิสก์เก็ต ( Floppy Disk ) 3. ฮาร์ดดิส ( Hard Disk ) จานแสง ( Optical Disk ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.ซีดีรอมและดีวีดี 2.Worm Disk ( Write Once Read Only )


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google