งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการฐานข้อมูลร้านขายเบเกอรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการฐานข้อมูลร้านขายเบเกอรี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการฐานข้อมูลร้านขายเบเกอรี่
กรณีศึกษาร้านปังยิ้มๆ

2 แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
ระบบการจัดการฐานข้อมูลการซื้อ-ขายเบเกอรี่มีการพัฒนาเพื่อความสะดวกสบายต่อการทำงานมากขึ้นให้มีการใช้งานที่ง่ายขึ้น เหมาะสมกับคนทั่วๆไปและสามารถนำไปดัดแปลงเป็นระบบการใช้งานอื่นๆได้ และการทำงานของระบบนี้อาจเกิดปัญหาในระหว่างการทำงานของระบบได้หลายกรณี เช่น ระบบการทำงานมีความขัดข้อง หรือเสียหาย เราจึงต้องศึกษาวางแผนการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าไว้ เพื่อให้การทำการแก้ไขนั้นมีความรวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อทำให้ระบบนั้นกลับมาทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิม

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลการชื้อ-ขายเบเกอรี่ ต้องการให้ระบบงานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการชื้อ-ขายเบเกอรี่ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อประเมินโปรแกรมหรือระบบการจัดการบานข้อมูลว่าเหมาะสมหรือไม่

4 หลักการและทฤษฏี 1. ระบบการจักการฐานข้อมูลชื้อ-ขายเบเกอรี่
2. การวิเคราะห์ฐานข้อมูลเดิม 3. การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 4. ใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007

5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครื่องมือที่ใช้
ขั้นตอนการดำเนินงาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครื่องมือที่ใช้ ฮาร์ดแวร์ Operating System : Microsoft Windows XP Professional (5.1,Buold 2600) Processor : ADM Athlon(tm) 64X2 DualCore Processor 5600+, MMX,Now (2 CPUs), Memory : 2048 MB RAM Display : NVIDIA GeForce 8600 GT ซอฟแวร์ Microsoft Access 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Excel 2007

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ 2. การออกแบบระบบ
3. การสร้างระบบ 4. การทดสอบและแก้ไขระบบ 5. การนำระบบไปใช้งาน 6. การบำรุงรักษาระบบ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการฐานข้อมูลร้านขายเบเกอรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google