งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่วยลูกเตรียมพร้อม... พ.ญ.นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่วยลูกเตรียมพร้อม... พ.ญ.นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่วยลูกเตรียมพร้อม... พ.ญ.นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

2

3 ลูกของเรา ดี มีสุข เก่ง

4 ลูกของเรา- เก่ง เก่งศาสตร์ : วิชาความรู้
ดี มีสุข เก่ง เก่งศาสตร์ : วิชาความรู้ เก่งศิลป์ : ศิลปะการใช้ชีวิต ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาชีวิต : การคิด การเลือก การตัดสินใจ ยอมรับผลของการตัดสินใจ ทักษะสังคม : สร้างมิตร ผูกมิตร แก้ไขความขัดแย้ง รักษามิตร

5 ลูกของเรา- ดี ดี มีสุข เก่ง การมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ เห็นประโยชน์ส่วนรวม

6 ลูกของเรา-มีสุข สุขภายใน : รักและยอมรับตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง
ดี มีสุข เก่ง สุขภายใน : รักและยอมรับตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง สุขช่วยในการเรียนรู้ สุขยังประโยชน์แก่คนรอบข้าง ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ตัวเอง ดูแลอารมณ์ ตัวเอง แสดงอารมณ์ และสัมผัสอารมณ์คนอื่น

7 21st Century skills

8 21st Century skills วินัย + เวลา
การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ระเบียบของสังคมที่เหมาะสม หัดควบคุมความต้องการให้อยู่ในขอบเขตและแสดงออกอย่างเหมาะสม การฝึกวินัย เป็นการสอนและดูแลลูกให้อยู่ในวิถีทางที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่มีเหตุผล การฝึกวินัย เป็นการสอนให้เด็กรู้จักควบคุมพฤติกรรมของตน การฝึกวินัย ไม่ใช่การลงโทษ การฝึกวินัย ไม่ใช่การใช้อำนาจบังคับให้เด็กทำตามโดยปราศจากเหตุผล หรือโอกาสที่จะคิดใคร่ควรด้วยตัวเอง

9 21st Century skills วินัย + เวลา ชีวิตที่ขาดวินัย สังคมขาดวินัย
ตื่นสายไปร.ร.สาย ทำการบ้านไม่เสร็จ ต้องเตือนทุกวัน ไม่ทบทวนตำรา มัวแต่เล่นเกมส์ จนสอบตก ใช้ยาเสพย์ติด ยกพวกตีกัน มั่วsex ติดโรค สังคมขาดวินัย ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ฝ่าฝืนกฎจราจร โกงกิน รับสินบน ครอบครัวที่ขาดวินัย สามีภรรยาไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน ใช้ความรุนแรงในครอบครัว เพราะขาดวินัยในการควบคุมตัวเอง

10 21st Century skills วินัย + เวลา
บุคคลที่มีวินัย จะดำรงตนอยู่ในกฎระเบียบที่เหมาะสม อดทนต่อความยากลำบาก ควบคุมตัวเองได้ดีพอ สามารถพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ บุคคลแบบนี้ จะประสบความสำเร็จ สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

11 21st Century skills วินัย + เวลา วินัย = การเลี้ยงลูกแบบเข้มงวด
การลงโทษรุนแรง การปิดกั้นจินตนาการ การหยุดพฤติกรรม พ่อแม่ต้องมีความหนักแน่น เสมอต้น เสมอปลาย ยึดมั่นในหลักการที่ชัดเจนว่า อะไรถูกอะไรผิด อย่างไรควรทำอย่างไร ไม่ควรทำ บนพื้นฐานความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

12 21st Century skills วินัย + เวลา
เป้าหมายสูงสุดคือ การที่บุคคลจะดำรงตนอยู่ในความถูกต้อง รู้ด้วยตนเองว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ มีความสามารถที่จะบังคับและควบคุมตนเองได้ดี โดยไม่ต้องมีผู้อื่นหรือกฎเกณฑ์ภายนอกอื่นๆมาคอยควบคุม

13 21st Century skills วินัย + เวลา วินัยในความประพฤติทั่วไป
เก็บของเล่น ตรงต่อเวลา ไม่ไปร.ร.สาย ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบ้าน และร.ร. วินัยในกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำ กินข้าว แต่งตัวได้เรียบร้อย ทำกิจวัตรได้ตามเวลา วินัยในการเรียน การทำงาน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ได้สำเร็จและเต็มความสามารถ วินัยในการควบคุมตัวเอง ควบคุมอารมณ์ได้ดีตามควร อดทนต่อความยากลำบาก ได้ตามวัย

14 21st Century skills วินัย + เวลา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก
สร้างอำนาจปกครอง มีกติกาชัดเจน และยึดมั่นในกติกานั้น การออกคำสั่ง รับผิดชอบผลลัพธ์ของการกระทำ วินัย + เวลา

15 21st Century skills ลดการตามใจลูก วินัย + เวลา

16 21st Century skills ปกป้องแต่พอควร วินัย + เวลา

17

18 21st Century skills เป็นตัวอย่างที่ดี วินัย + เวลา

19 คนต้นแบบ พูดให้ฟัง ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส

20 further “ศักยภาพด้านอารมณ์ คุณธรรมจริยธรรมของเด็กไทย...เริ่มที่ใคร” Website & FB Page “ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย” Website “สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล” “สร้างวินัยให้ลูกคุณ” “สร้างEQ ให้ลูกคุณ” ศ.พ.ญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ

21


ดาวน์โหลด ppt ช่วยลูกเตรียมพร้อม... พ.ญ.นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google