งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างวินัยเชิงบวก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างวินัยเชิงบวก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างวินัยเชิงบวก

2 ในเวลาที่เรามุ่งสอนแต่วิชาความรู้ เรากลับสูญเสียการสอนอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อพัฒนาการของมนุษย์ นั่นก็คือ การสอนให้มีวินัยในตนเอง มีความมุ่งมั่น อดทน และความไวต่อการรับรู้ความต้องการของผู้อื่น ซึ่งการสอนเช่นนี้ เพียงมีผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะและมีความรักความเมตตาคอยอยู่ใกล้ชิดเด็กเท่านั้น ก็ทำได้แล้ว..... อีริค ฟรอมม์ จากหนังสือ The Art of loving

3 การลงโทษกับการสร้างวินัย

4 “ เด็กในสมัยนี้หลงใหลแต่ความฟุ่มเฟือย มารยาทเลว ดูถูกผู้มีอำนาจ ขาดความเคารพผู้ใหญ่ และชอบพูดคุยเรื่องไร้สาระแทนที่จะออกกำลังให้แข็งแรง ชอบวานอำนาจบาตรใหญ่ แทนที่จะคอยปรนนิบัติรับใช้ในบ้าน ไม่ลุกขึ้นแลดงความเคารพเมื่อผู้อาวุโสเดินเข้ามาในบ้าน โต้เถียงพ่อแม่ พูดคุยอย่างไม่เกรงใจต่อหน้าแขก หยิบฉวยกินแต่ของดีๆ บนโต๊ะอาหาร นั่งไขว่ห้างและข่มขู่คุกคามครู” โสเครตีส นักปรัชญากรีก ผู้มีชีวิตอยู่ในช่วง ปีก่อนคริสต์ศักราช ( ท่านคิดว่าปัจจุบันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหม ท่านจะทำอย่างไรดี)

5 “ควรลงโทษเด็กเพราะเขาประพฤติไม่ดี”
“ทำไมจึงใช้วิธีนี้” “เพื่อหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้น” “วิธีนี้ได้ผลดีทุกครั้งหรือไม่ โดยเฉพาะในระยะยาว”

6 การลงโทษ ความหมาย คือ การกระทำต่อผู้ที่ทำผิดระเบียบหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม รูปแบบ ลงโทษด้วยการใช้คำพูดด้านลบ ลงโทษด้วยการทำให้เจ็บปวดทั้งทางร่ายกายและจิตใจ

7 การสร้างวินัย ความหมาย ครูสอนเด็กให้รู้จักควบคุมตนเอง และเชื่อมั่นในตนเอง เป้าหมาย ให้เด็กเข้าใจพฤติกรรมของตนเอง ริเริ่มทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองเลือกทำ เคารพตนเองและผู้อื่น

8 ใบงาน พฤติกรรมใดเป็นการสร้างวินัย พฤติกรรมใดเป็นการลงโทษ

9 การสร้างวินัยเชิงบวก
หลัก 7 ประการ 1 เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก 2 พยายามพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การมีวินัยใน ตนเอง และบุคลิกลักษณะที่ดี 3 พยายามให้เด็กมีส่วนร่วมมากที่สุด

10 คำนึงถึงความต้องการทางพัฒนาการ
และคุณภาพชีวิตของเด็ก 5 คำนึงถึงแรงจูงใจและโลกทัศน์ของเด็ก 6 พยายามให้เกิดความยุติธรรม เท่าเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ 7 เสริมสร้างความสามัคคีและ ความกลมเกลียวในกลุ่ม

11 ใบงาน พฤติกรรมใดเป็นการสร้าง วินัยเชิงบวก หรือการสร้างวินัยเชิงลบ
และท่าน เคย หรือ ไม่เคย ปฏิบัติ

12 การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีผล ต่อการเรียนรู้ในด้านบวก
การจัดการห้องเรียนสำหรับห้องเรียนที่เป็นมิตร กับนักเรียน การทำให้สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้น่าอยู่ การสร้างกิจวัตรในห้องเรียน มาตรฐานการปฏิบัติตัวในห้องเรียนและ การจัดการที่ดี การให้ส่งเสริมแรงเชิงบวก

13 ใบงาน ประเมินตนเองว่าท่านเป็นครูแบบไหน ?

14 ข้อ 1-7 ครูผู้ชอบใช้อำนาจ
ข้อ ครูที่มั่นคงหนักแน่น ข้อ ครูประเภทปล่อยตามเรื่อง ข้อ ครูผู้เย็นชา


ดาวน์โหลด ppt การสร้างวินัยเชิงบวก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google