งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์อนุวัตร ธรรมปริพัตรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์อนุวัตร ธรรมปริพัตรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์อนุวัตร ธรรมปริพัตรา
การทำงานเป็นทีม อาจารย์อนุวัตร ธรรมปริพัตรา

2 ขั้นตอนการสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
เชิญประชุม กำหนดเป้าหมาย แบ่งงานและหน้าที่ ทำความเข้าใจกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกทีม ช่วยเหลือกันภายในทีม ประเมินผล ให้ Feedback

3 ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานเป็นทีม
การออมแรงภายในทีม การโยนความรับผิดชอบในการทำงาน ปัญหาจากผู้บริหาร เช่น ไม่มีนโยบายชัดเจน ขาดภาวะผู้นำ ขาดการวางแผน ฯลฯ

4 ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานเป็นทีม (ต่อ)
ปัญหาจากผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ขาดเป้าหมายร่วมกัน ขาดความรับผิดชอบ ขาดขวัญกำลังใจ ขาดการแบ่งปันข้อมูล ฯลฯ ปัญหาจากสภาพแวดล้อม เช่น ระบบงานซ้ำซ้อน ขาดการประสานงาน ระบบข้อมูลขาดประสิทธิภาพ

5 การพัฒนาทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกทีม ส่งเสริมความใส่ใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกทีม สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน

6 การพัฒนาทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)
ส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างสมาชิกและบุคคลภายนอกองค์การ ส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) ส่งเสริมบรรยากาศการสื่อสารแบบ Supportive

7 การพัฒนาตนเองเพื่อ Teamwork
ค้นหาจุดบอด ลดจุดซ่อนเร้น สร้างจุดเปิดเผย ถาม-ฟังความคิดเห็นมากขึ้น กล้าเปิดเผยและแสดงความคิดเห็น

8 องค์ประกอบการเสริมพลังแห่งการหล่อหลอม
ความไว้วางใจ (TRUST) ความร่วมมือร่วมใจ (Cooperation) การสื่อสารเปิดเผย (Level of Communication)

9 สร้างความไว้วางใจได้อย่างไร
คุณธรรม ซื่อสัตย์ เปิดเผย ตรงไปตรงมา

10 กิจกรรมการสื่อสาร “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
“ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะถูกผิดในมนุษย์เพราะพูดจา” สุนทรภู่

11 ทักษะการสื่อสาร : คำพูดที่ควรพูด
เรา - We ขอบคุณ - Thank you. ขอแรงหน่อย - If you please คุณเห็นว่าไง - What is your opinion? คุณทำดีจังเลย - You did a good job. ฉันยอมรับว่าฉันผิด - I admitted I Made a mistake.

12 บรรยากาศการทำงาน สนับสนุน ปกป้องตนเอง การแก้ปัญหาร่วมกัน การพรรณนา
การเห็นใจ จริงใจตามธรรมชาติ การควบคุม การประเมิน การวางตัวเป็นกลาง ใช้กลยุทธ์

13 ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้นำและการนำ
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2. การตระหนักรู้ในตนเอง 3. เทคนิคการจูงใจ 4. การจัดการกับอารมณ์ 5. การสร้างสัมพันธ์เชิงบวก 6. เรียนรู้รูปแบบการนำตามสถานการณ์

14 การบริหารตามสถานการณ์ต้องคำนึงถึง
ลักษณะงาน วุฒิภาวะผู้ตาม ความต้องการของผู้ตาม

15 ความต้องการของผู้ตาม
1. ความต้องการขั้นพื้นฐาน 2. ความต้องการความมั่นคง 3. ความต้องการความรัก สังคม 4. ความต้องการการยอมรับ 5. ความต้องการสำเร็จ รู้จักตัวเอง

16 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา
มอบหมายงานให้ทำ เปิดโอกาสให้คิดอิสระ ถ้าจะอธิบายงานก็อธิบายในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้น ฝึกบุคลิกที่กล้าแสดงออก ฝึกความกล้าที่จะรับผิดชอบ กล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว

17 วิธีการสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)
พัฒนา Synergy การพัฒนาตนเองเพื่อทีม พัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) พัฒนาทักษะการสื่อสาร เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

18 วิธีการสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ พัฒนาคนให้มี EQ และ AQ พัฒนาทัศนคติแห่งความร่วมมือร่วมใจ (I’m OK, you’re OK) วิเคราะห์บุคลิกภาพ (แก้ไข)

19 ข้อคิด ผู้ตามจะเป็นอย่างไร ให้ดูที่ผู้นำ
ผู้นำต้องปรับตัวและสร้างแรงบันดาลใจให้ ผู้ตาม แรงบันดาลใจนำมาซึ่งภาวะสร้างสรรค์ 19


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์อนุวัตร ธรรมปริพัตรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google