งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2 การมีชีวิตอยู่ของคนเรานั้น เราไม่อาจจำกัดตนให้อยู่เพียงโลกส่วนตัวเท่านั้น

3 โลกสาธารณะ หมายถึง สภาพ ความเป็นไป และเหตุการณ์ทุกอย่างทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งบุคคลทุกคนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องร่วมกับผู้อื่น

4 ดังนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญของเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ คือ จรรโลงสังคมให้คงอยู่ด้วยดีหรือดีขึ้น ผู้เขียนมักเขียนขึ้นจากประสบการณ์ ความรู้ ทรรศนะ และความนึกคิดของตนหรือของสมาชิกในกลุ่มของตน ซึ่งจะทำให้เขียนเรื่องได้อย่างกว้างขวาง

5 เรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะอาจจำแนกหัวข้อได้เป็นพวก ๆ ดังนี้
เรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะอาจจำแนกหัวข้อได้เป็นพวก ๆ ดังนี้ ๑. จำแนกตามแนวปัจจัยของการดำรงชีวิต อาทิ - อาหารการกิน - เครื่องนุ่งห่ม - ที่พักอาศัย - ที่พักผ่อนหย่อนใจ - สุขภาพ - การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

6 เรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะอาจจำแนกหัวข้อได้เป็นพวก ๆ ดังนี้
เรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะอาจจำแนกหัวข้อได้เป็นพวก ๆ ดังนี้ ๒. จำแนกโดยคำนึงถึงบุคคล อาทิ - เด็กและเยาวชน - นักเรียน นิสิต นักศึกษา - ผู้ใหญ่ - มิตรสหาย - นักต่อสู้ - นักผจญภัย

7 เรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะอาจจำแนกหัวข้อได้เป็นพวก ๆ ดังนี้
เรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะอาจจำแนกหัวข้อได้เป็นพวก ๆ ดังนี้ ๓. จำแนกโดยคำนึงถึงสถานที่ อาทิ - เมือง - สวนสาธารณะ - ชนบท - ท้องทะเล - ป่าเขา - วนอุทยานหรืออุทยานแห่งชาติ

8 เรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะอาจจำแนกหัวข้อได้เป็นพวก ๆ ดังนี้
เรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะอาจจำแนกหัวข้อได้เป็นพวก ๆ ดังนี้ ๔. จำแนกตามการใช้ประโยชน์ อาทิ - เส้นทางสื่อสารและการคมนาคม - แหล่งให้ความรู้ - สถานที่พัก - ที่ประกอบการค้า - แหล่งบันเทอง - โรงพยาบาล

9 เรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะอาจจำแนกหัวข้อได้เป็นพวก ๆ ดังนี้
เรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะอาจจำแนกหัวข้อได้เป็นพวก ๆ ดังนี้ ๕. จำแนกตามลักษณะนามธรรม อาทิ - ความรัก - ความดี - ความงาม - ค่านิยม - คุณธรรม - ทุกข์สุข

10 ลักษณะของเรียงความที่ดี
เรียงความ หมายถึง งานเขียนร้อยแก้วที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ของผู้เขียนให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราว โดยมีโครง สร้างที่ประกอบด้วย คำนำ เนื้อเรื่องและสรุป แล้วยังต้องมีลักษณะ สำคัญ ดังนี้ ๑. มีความเป็นเอกภาพ ๒. มีสัมพันธภาพ ๓. มีสารัตถภาพ

11 ขั้นตอนการเขียนเรียงความ
๑. เลือกหัวข้อเรื่องและกำหนดจุดมุ่งหมายในการเขียน ๒. รวบรวม คัดเลือก และจัดเก็บข้อมูล ๓. เขียนโครงเรื่อง ๔. ลงมือเขียน ๕. อ่านทบทวนและแก้ไขข้อบกพร่อง

12 วิธีการเขียนเรียงความ
๑. การตั้งชื่อเรื่อง ต้องครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด เมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้ว ต้องเป็นที่สนใจ สะดุดตาผู้อ่าน เกิดความรู้สึกอยากทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน เนื้อเรื่องต่อไป เช่น “โลกร้อนสร้างวิกฤต วิทย์และเทคโนฯ ช่วยได้” “มีชีวิตที่เพียงพอ ตามแบบพ่อที่พอเพียง” “สองมือสร้างชีวิต” “ดีได้เพราะไม้เรียว” “ไม่อาจแก้ไข” “ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ”

13 วิธีการเขียนเรียงความ
๒. การเขียนส่วนนำ เป็นการเกริ่นนำสู่เนื้อเรื่อง ต้องไม่เยิ่นเย้อ มีสัดส่วนเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและนำเข้าสู่เนื้อเรื่องได้น่าสนใจ วิธีการเขียน คำนำมีหลายวิธี เช่น การตั้งคำถาม การยกสำนวนสุภาษิต บทกวีหรือคำกล่าว ของบุคคลสำคัญ ฯลฯ

14 วิธีการเขียนเรียงความ
๓. การเขียนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของ เรียงความ ก่อนเขียนเรียงความผู้เขียนควรมีโครงเรื่องที่ชัดเจนว่าจะเขียน เกี่ยวกับเรื่องอะไร มีอะไรเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง และความสัมพันธ์กัน ของประเด็นต่างๆ ในเนื้อเรื่อง

15 วิธีการเขียนเรียงความ
๔. การเขียนส่วนสรุป เป็นส่วนของการเขียนในตอนท้ายเพื่อปิดเรื่อง จะต้องรวบยอดความคิดต่างๆ ในเนื้อเรื่อง โดยไม่ควรใช้คำขึ้นต้นย่อหน้าว่า “สรุป” “สรุปแล้ว” “ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า” หรือคำอื่นที่มีความหมายในลักษณะ เดียวกัน และไม่ควรกล่าวซ้ำเดิมกับส่วนของเนื้อเรื่อง และเขียนให้ผู้อ่านเกิด ความประทับใจและสามารถจดจำเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดี

16 -ให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ คนละ ๑ เรื่อง ความยาวของเรียงความไม่เกิน ๑ หน้า กระดาษ A 4 - ชื่อเรื่องพิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ Angsana New หรือ Cordia New ขนาด ๑๘ ตัวหนา - เนื้อเรื่อง เนื้อความทั้งหมด พิมพ์ด้วย ตัวอักษรแบบ Angsana New หรือ Cordia New ขนาด ๑๖ - พิมพ์ด้วยหมึกสีดำทั้งหมด รวมถึงพิมพ์ ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ ให้เรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google