งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
ผังมโนทัศน์ ทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3

2 ความหมาย เป็นผังภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ของสาระ  หรือความคิดต่าง ๆ ให้เห็น เป็นภาพรวมแล้วมาลำดับความคิด เรียบเรียงข้อมูลโดยใช้ความรู้เดิม   มาเชื่อมต่อความรู้ใหม่

3 การคิดเชิงมโนทัศน์ คือความสามารถทางสมองในการเชื่อมโยง
การคิดเชิงมโนทัศน์  คือความสามารถทางสมองในการเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด ของสิ่งใด สิ่งหนึ่ง  เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างชัดเจน   โดยมีการจัดระบบ  จัดลำดับความสำคัญ ของข้อมูล เพื่อสร้างความคิดรวบยอด 

4 ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)
ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความคิดหลัก ความคิดรอง   ความคิดย่อย

5 รูปแบบกรอบมโนทัศน์ ผังความคิด (Mind Mapping) ผังใยแมงมุม (Web Diagram)
แผนภูมิเวนน์ (Venn  Diagram) ผังก้างปลา (Fishbone  Map) ผังมโนภาพ (Concept  Map)

6 ผังความคิด (Mind  Mapping)

7 ผังความคิด (Mind Mapping)
หลัก รอง ย่อย

8 ผังใยแมงมุม (Web Diagram)
ทุน เอกสาร คณะกรรมการ ครัวเรือน สมาชิก ผลิตภัณฑ์ เงินออม แผน

9 แผนภูมิเวนน์ (Venn  Diagram)

10 ผังก้างปลา (Fishbone Map)
ปัจจัย ปัญหา

11 ขั้นตอนการสร้าง Mind Mapping
1. เขียน/วาดมโนทัศน์หลัก ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ หลัก

12 ขั้นตอนการสร้าง Mind Mapping
2. เขียน/วาดมโนทัศน์รอง ที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักไปรอบ ๆ รอง รอง หลัก รอง รอง

13 ขั้นตอนการสร้าง Mind Mapping
3. เขียน/วาดมโนทัศน์ย่อย ที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์รอง แตกออกไปเรื่อย ๆ หลัก รอง ย่อย

14 ขั้นตอนการสร้าง Mind Mapping
4.ใช้ภาพหรือสัญลักษณ์สื่อความหมาย เป็นตัวแทนความคิดให้มากที่สุด

15 ขั้นตอนการสร้าง Mind Mapping
5. เขียนคำสำคัญ (Key word)  ในกรอบ และเส้นต้องเชื่อมโยงกัน 6. คิดอย่างอิสระมากที่สุดขณะทำ

16 หลัก รอง ย่อย

17

18 ประโยชน์ 1. ใช้ระดมพลังสมอง 2. ใช้นำเสนอข้อมูล
1. ใช้ระดมพลังสมอง 2. ใช้นำเสนอข้อมูล 3. ใช้จัดระบบความคิดและช่วยความจำ 4. ใช้วิเคราะห์เนื้อหาหรืองานต่าง ๆ 5. ใช้สรุปหรือสร้างองค์ความรู้ 

19

20

21

22

23

24

25

26 ตัวอย่าง

27 สวัสดี

28 ใบงานที่ 1 การสรุปเรื่องโดยใช้ ผังมโนทัศน์
คำชี้แจง อ่านเรื่องที่กำหนดแล้วสรุปโดยใช้ ผังมโนทัศน์

29 ใบงานที่ 2 การสอดแทรกทักษะการคิดในชั้นเรียน
วิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

30 ชั้น ตัวชี้วัด สาระแกนกลาง ป.5 3.วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจ เลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในช่องปาก ฯลฯ)

31 ตางรางวิเคราะห์ ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง
สมรรถนะ/ทักษะการคิด/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ -สิ่งที่นักเรียนต้องรู้ -สิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติได้ -บูรณาการกับสาระอื่น

32 ใบงานที่ 3 การสอดแทรกทักษะการคิดในชั้นเรียน (ต่อ)
1. เขียนคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ( เน้นทักษะการคิด ) 2. ภาระงาน / ชิ้นงาน 3. วิธีการประเมินผล - ประเด็นการประเมิน - วิธีการประเมิน

33 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google