งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการเขียน Resume

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการเขียน Resume"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการเขียน Resume
อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

2 Resume คืออะไร? Resume มีความหมายว่า “ประวัติย่อ”

3 ใน Resume มีอะไรบ้าง? คุณเป็นใคร มาจากไหน?
คุณมีประสบการณ์มากน้อย เพียงใด? คุณจบการศึกษาด้านและ ระดับไหนบ้าง? คุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ ตำแหน่งที่สมัครหรือไม่?

4 แล้วจะเขียน Resume อย่างไร ให้ได้งาน?

5 ข้อความสำคัญที่ควรมีใน Resume
ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information) ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา (Work Experience) การศึกษา (Education) เป้าหมายในการทำงานของคุณ (Interest / Goal) จุดเด่นที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ (Skills) ความสำเร็จที่ผ่านมาของคุณ (Success) (ถ้ามี)

6 การเริ่มเขียน Resume วางเป้าหมายและเข้าใจการเขียนประวัติการทำงานของตัวเราเอง เขียนประวัติการทำงานเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการงานที่เหมาะสมกับ ตัวเอง ควรจัดทำไว้สองแบบ คือ  ประวัติการทำงานฉบับหลักเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิง  ประวัติการทำงานฉบับที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพื่อใช้สำหรับสมัครงาน ในตำแหน่งต่างๆ ให้ออกแบบ Resume เพื่อความสะดวกในกานอ่าน ชัดเจน รัดกุม อย่าเน้นดีไซน์ มากจนเกินไป ตัวพิมพ์ไม่ควรเล็กกว่า 10 pt. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์สี พื้นสี หรือภาพกราฟิกที่จะทำให้อ่านยาก

7 รูปแบบที่ใช้ ให้เลือกทำ และส่งด้วยไฟล์ Microsoft Word หรือ PDF
ก่อนที่เราจะลงมือเขียน ให้นึกถึงผู้ที่จะอ่านมันเป็นอันดับแรก ต้องรู้ว่า “คุณมีคุณสมบัติอะไรที่สอดคล้องกับความต้องการของแผนกเขาบ้าง” Resume ไม่ควรมีความยาวเกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ให้ระบุข้อมูลที่สำคัญที่สุดจากด้านบนของหน้าแรก ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลติดต่อ ตำแหน่งที่คุณต้องการสมัคร ประสบการณ์ที่คุณมี สถานที่ และเบอร์ติดต่อ หาก Resume ของเรายาว 2 หน้า ก็ควรเขียนชื่อที่ด้านบนของหน้าที่ 2 ด้วย  หากที่อยู่ปัจจุบันของเราเป็นที่อยู่ชั่วคราวก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจน

8 ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)
แยกข้อมูลต่อไปนี้ออกจากข้อมูลทั่วไป ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / ประกอบด้วย เกิดวันที่ (Birth Date) อายุ (Age) เพศ (Gender) สถานะสมรส (Marital Status) ส่วนสูง (Height) น้ำหนัก (Weight) สัญชาติ (Nationality) ศาสนา (Religion)

9 การศึกษา (Education) ควรแจกแจงโดยเรียงลำดับวันที่ย้อนหลัง
รายละเอียดที่ควรกล่าวถึง ระดับการศึกษา (Education Level) ชื่อสถาบัน (Institute) วุฒิการศึกษา (Majoring) วิชาเอก (Branch) วันที่สำเร็จการศึกษา (Graduated) คะแนนเฉลี่ย เกียรตินิยมหรือรางวัลที่ได้รับ (GPA.) บัณฑิตใหม่สามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และคำอธิบายประกอบ ควรระบุรายละเอียดการศึกษาช่วงมัธยมปลายเฉพาะในกรณีที่สอดคล้องกับงาน ที่สมัคร ควรแจงข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประกาศนียบัตรที่เคยได้รับด้วย

10 ประสบการณ์ด้านอาชีพ (Work Experience)
แจกแจงประวัติการทำงานโดยเรียงลำดับตามปี และให้เริ่มจากงานสุดท้ายก่อน ระบุข้อมูลต่อไปนี้ ช่วงเวลาที่เราทำงาน (เดือน และปี) (From) ชื่อบริษัท คำจำกัดความของบริษัท (เช่น ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือที่ปรึกษาด้านการบริหารแบรนด์ เป็น ต้น) (Company) ที่ตั้ง (Company Address) หน้าที่ความรับผิดชอบ (Position) ลักษณะงาน (Job Description) เน้นเฉพาะผลงานที่ผ่านมาในระยะเวลาอันใกล้ หลีกเลี่ยงรายละเอียดงานที่ผ่านมาเกิน 15 ปี  บัณฑิตใหม่ให้ระบุงานที่เคยทำในช่วงที่เป็นนิสิตนักศึกษา จากประวัติงานในอดีต หากมีหน้าที่ความรับผิดชอบใดที่เราไม่ต้องการจะทำอีก เราก็ไม่ ควรเน้นถึงตรงนั้น

11 เป้าหมายและความสนใจ (Skill and Interest) ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ (Qualification)
ต่อจากข้อมูลเรื่องสถานที่ติดต่อ เราควรสรุปความใฝ่ฝัน ความสนใจ ประสบการณ์ ทักษะ และเป้าหมายของเราด้วย โดยข้อสรุปนี้ไม่ควรยาวเกิน 3 บรรทัด ควรเตรียมข้อสรุปข้างต้นไว้มากกว่าหนึ่งแบบ เพื่อใช้ในการสมัครงานในตำแหน่ง ที่แตกต่างกัน  ความสามารถต่างๆ เช่น ภาษา (Language Skills) พิมพ์ดีด (Typing Skills) ความสามารถในการขับขี่ (Driving Skills) ยานพาหนะ (Own Vehicle)

12 ตัวอย่าง Resume ภาษาไทย

13 ตัวอย่าง Resume ภาษาอังกฤษ

14 ตัวอย่าง Resume

15 หากเป็นงานด้าน IT ละ? (บัณฑิตใหม่)
สิ่งที่ต้องมี HEADING (ส่วนหัว) CAREER OBJECTIVE (เป้าหมาย) SKILLS (ทักษะ) EDUCATION (การศึกษา) WORK EXPERIENCE (ประสบการณ์การทำงาน) PROJECT (โครงงานที่ทำ) CAMPUS AND OTHER ACTIVITIES (กิจกรรมนอกห้องเรียน)

16 Heading ชื่อ นามสกุล ต้องตัวใหญ่ ชัดเจน ตามที่บอกใน เรา อาจวงเล็บ ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทยต่อท้ายได้ ในเรื่อง ควรใช้  address ที่ดูเป็นทางการ เป็นชื่อเราดีที่สุด ไม่ควรใช้ อีเมล์ส่วนตัวว่า เช่น ทำให้ผู้รับคิดถึงพฤติกรรม ส่วนตัว

17 CAREER OBJECTIVE ให้กล่าวถึงลักษณะงานที่ ต้องการสมัคร เน้นว่า เป็น ความต้องการของผู้สมัคร จากตัวอย่างนี้ บุคคคนนี้ ต้องการเป็น Technical Support หรือ Helpdesk

18 Skill อย่างแรกแยกให้เห็นความรู้ด้าน IT และที่ไม่ใช่ IT ทำให้อ่านง่าย ชัดเจน อย่างที่สองในกลุ่มทักษะด้าน IT ก็ยัง จำแนกเป็นประเภทย่อยในด้าน Hardware, Software, ภาษา โปรแกรมมิ่ง อย่างที่สาม ตัวอย่าง Resume คนนี้ มีทักษะภาษาอังกฤษดี ให้ใส่เลยว่า ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับไหน ภาษาอังกฤษเป็นส่วนที่จะ ทำให้บัณฑิตจบใหม่ด้าน IT มี resume ที่สะดุดตานปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิด ในไทยจำนวนมาก รวมถึงการรวม ประเทศในแถบนี้เป็น AEC

19 Education เป็นส่วนที่แสดงถึงการศึกษาที่ ผ่านมา
ให้สังเกต GPA มีเคล็ดลับที่ทำ ให้ Resume น่าสนใจขึ้น ที่ใส่ว่า Majors GPA 3.35/4.0, GPA 2.85/4.0  คือถ้าดูแค่วิชาเอกแล้ว เราทำได้ดี เราก็อาจเอาเกรด วิชาเอกมารวม  แล้วหา GPA แทนที่เราจะได้เกรดเฉลี่ยแค่ ที่ดูดึงดูดน้อยไปเมื่อต้อง เทียบกับ resume คนอื่นๆ

20 Work Experience ให้กรอกข้อมูลด้านประสบการณ์การ ทำงาน
บัณฑิตใหม่ IT สามารถใส่ประวัติการ เข้าร่วมสหกิจศึกษา Co-operative education program เป็น ประสบการณ์การทำงานได้ รายละเอียดที่ทำ ถ้าเขียนออกมาได้ เป็นสิ่งที่จับต้องได้ก็จะดี  ในตัวอย่าง ใช้คำว่า Support, Check และ Install ตอน Install หรือติดตั้ง OS ใหม่ก็ยัง บอกรายละเอียดถึง Windows OS version และ จำนวน computer station หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ (clients

21 Project ให้กรอกข้อมูลว่าได้ ทำโปรเจคจบอะไร
ให้ระบุเครื่องมือ พัฒนาที่เราใช้พัฒนา ไปด้วย เช่นเราใช้ ภาษาอะไร code  หรือ database ที่เราใช้

22 Campus and other activity
ให้กรอกข้อมูลเรื่องกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์นอกห้องเรียน หรืองานอดิเรก เนื่องจากนายจ้างต้องการดู ทักษะด้านสังคม เพราะการ ทำงานอยู่ในองค์กรเราต้อง ทำงานเป็นทีม งานอดิเรกยัง สามารถบอกบุคลิกภาพได้อีก ด้วยและทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้จัก เรามากขึ้น

23 Case Study


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการเขียน Resume

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google