งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
(Instructional Innovation and Media Technology)

2 นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
ความหมายของนวัตกรรม “นวัตกรรม (Innovation)” เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Innovare แปลว่า to renew หรือ to modify ได้มีนักการศึกษา ได้ให้ความหมายไว้ หลากหลาย ได้แก่ Your site here Company Logo

3 ความหมายของนวัตกรรม ทอมัส ฮิวช์ (Thomasl Hughes)
“เป็นการนำวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การคิดค้น (Invention) พัฒนาการ (Development) ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) แล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา และเรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)” Your site here Company Logo

4 ความหมายของนวัตกรรม มอร์ตัน (Morton, J.A.)
“การทำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง (Renewal) ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงของเก่า และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์การนั้น ๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัด หรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่ง และพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ” Your site here Company Logo

5 ความหมายของนวัตกรรม ไชยยศ เรืองสุวรรณ
“วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนามาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น” Your site here Company Logo

6 นวัตกรรม คืออะไร นวัตกรรม นว + อัตต + กรรม ใหม่ + ตนเอง + การกระทำ
นว อัตต กรรม ใหม่ ตนเอง การกระทำ การกระทำที่ใหม่ของตนเอง การกระทำของตนเองที่ใหม่ Your site here Company Logo

7 นวัตกรรม คืออะไร Innovation นวัตกรรม = Innovator = นวัตกร =
การนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิมเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น กระทรวง ศึกษาธิการ Innovation นวัตกรรม = Innovator = นวัตกร = ผู้นำสิ่งใหม่มาใช้ นวกรรม, นวการ, นวกิจ = การก่อสร้าง นวกรรมมิก = ผู้ดูแลการก่อสร้าง Your site here Company Logo

8 ความหมายของ “นวัตกรรม” : สรุป
นวัตกรรม เป็นวิธีการปฏิบัติใหม่ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้น หรือการปรับปรุงเสริมแต่งของเก่า และสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้ ทำให้ระบบบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อัญชลี โพธิ์ทอง และคณะ) ตรงกับศัพท์บัญญัติทางวิชาการ ที่ว่า : นวัตกรรม หมายถึง การนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิมโดยผ่านการทดลองเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น Your site here Company Logo

9 เทคโนโลยีสมัยใหม่ (ในปัจจุบัน)
Your site here Company Logo

10 Your site here Company Logo

11 Your site here Company Logo

12 Your site here Company Logo

13 Your site here Company Logo

14 Your site here Company Logo

15 Your site here Company Logo

16 Your site here Company Logo

17 แนวคิดพื้นฐานที่ส่งผลต่อนวัตกรรมการศึกษา
จำแนกได้ 4 ประการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) ความพร้อม (Readiness) การใช้เวลาเพื่อการศึกษา การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม Your site here Company Logo

18 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different)
แผนการศึกษาของชาติ ให้มุ่งจัดการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละคนเป็นเกณฑ์ เช่น การจัดระบบห้องเรียนโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์ หรือใช้ความสามารถเป็นเกณฑ์ นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่ การเรียนแบบไม่แบ่งชั้น (Non-Graded School) แบบเรียนสำเร็จรูป (Programmed Text Book) เครื่องสอน (Teaching Machine) การสอนเป็นคณะ (Team Teaching) การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) Your site here Company Logo

19 2. ความพร้อม (Readiness)
แนวคิดเดิมเชื่อกันว่า เด็กจะเริ่มเรียนได้ก็ต้องมีความพร้อมซึ่งเป็นพัฒนาการตามธรรมชาติ ปัจจุบันการวิจัยทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ชี้ให้เห็นว่าความพร้อมในการเรียนเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ ถ้าหากสามารถจัดบทเรียนให้พอเหมาะกับระดับความสามารถของเด็กแต่ละคน วิชาที่เคยเชื่อว่ายาก และไม่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก ก็สามารถนำมาให้ศึกษาได้ นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่ ศูนย์การเรียน (Learning Center) การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) การปรับปรุงการสอนสามชั้น (Instructional Development in 3 Phases) Your site here Company Logo

20 3. การใช้เวลาเพื่อการศึกษา
การจัดเวลาเพื่อการสอน หรือตารางสอนในรูปแบบเก่า มักจัดโดยอาศัยความสะดวกเป็นเกณฑ์ เช่น ถือหน่วยเวลาเป็นชั่วโมง เท่ากันทุกวิชาทุกวัน และจัดเวลาเรียนเอาไว้แน่นอน ปัจจุบันมีความคิดในการจัดเป็นหน่วยเวลาสอนให้สัมพันธ์กับลักษณะของแต่ละวิชา ซึ่งจะใช้เวลาไม่เท่ากัน บางวิชาอาจใช้ช่วงสั้น ๆ แต่สอนบ่อยครั้ง การเรียนก็ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่ การจัดตารางสอนแบบยืดหยุ่น (Flexible Scheduling) มหาวิทยาลัยเปิด (Open University) แบบเรียนสำเร็จรูป (Programmed Text Book) การเรียนทางไปรษณีย์ Your site here Company Logo

21 4. การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ทำให้มีสิ่งต่าง ๆ ที่คนจะต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาก แต่การจัดระบบการศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงจำเป็นต้องแสวงหาวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในด้านปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียน และปัจจัยภายนอก นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเปิด การเรียนทางวิทยุ การเรียนทางโทรทัศน์ การเรียนทางไปรษณีย์ แบบเรียนสำเร็จรูป ชุดการเรียน Your site here Company Logo

22 ลักษณะของนวัตกรรมทางการศึกษา
เป็นความคิดเห็นหรือปฏิบัติการใหม่อย่างแท้จริง เป็นสิ่งที่ไม่มีใครค้นพบมาก่อน ซึ่งนวัตกรรมประเภทนี้จะถูกต่อต้านอยู่เสมอ จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วนอาจเป็นของเก่าที่ใช้ไม่ได้ผลในอดีต แล้วนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการจัดระบบขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง โดยพิจาณาตั้งแต่ข้อมูล กระบวนการ และผลลัพธ์ Your site here Company Logo

23 ลักษณะของนวัตกรรมทางการศึกษา
มีการพิสูจน์ด้วยการวิจัย หรืออยู่ระหว่างการวิจัยว่า “สิ่งใหม่” นั้น จะช่วยให้การแก้ปัญหา และดำเนินการบางอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน หาก “สิ่งใหม่” นั้นได้รับการเผยแพร่และยอมรับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ ไม่ถือว่า “สิ่งใหม่” นั้น เป็นนวัตกรรมต่อไป แต่จะเปลี่ยนสภาพเป็น “เทคโนโลยี” อย่างเต็มที่ Your site here Company Logo

24 ความหมายของ “เทคโนโลยี”
ความเจริญในด้านต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าทดลองประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อศึกษาค้นพบและทดลองใช้ได้ผลแล้ว ก็นำออกเผยแพร่ใช้ในกิจการด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในกิจการต่าง ๆ เหล่านั้น วิชาการที่ว่าด้วยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในกิจการด้านต่าง ๆ จึงเรียกกันว่า "วิทยาศาสตร์ประยุกต์" หรือนิยมเรียกกันทั่วไปว่า "เทคโนโลยี" (Technology) Your site here Company Logo

25 ความหมายของ “เทคโนโลยี”
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง กระบวนการผลิต การสร้าง วิธีการดำเนินงาน เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ผู้ที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ เรียกว่า นักเทคโนโลยี (Technologist) Your site here Company Logo

26 นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และ เทคโนโลยี มักจะเขียนคู่กันเสมอ ใช้รวมเป็นคำเดียวคือ Innotech นวัตกรรม และ เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด นวัตกรรม เป็นเรื่องของการกระทำสิ่งใหม่ ซึ่งอยู่ในขั้นทดลอง ยังไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม เทคโนโลยี เป็นเรื่องของการนำเอาสิ่งต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเอานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เรียกว่าเป็น เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ เรียกสิ่งใหม่ว่า นวัตกรรม Your site here Company Logo

27 นวัตกรรมและเทคโนโลยี คือ INNOTECH
การใช้นวัตกรรม(Innovation)และเทคโนโลยี(Technology)ในการจัดการศึกษาคือใช้ในการเรียนการสอนถ้าใช้ทั้ง2อย่างร่วมกันด้วยการนำเอาเทคนิคและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆทางวิทยาศาสตร์มาใช้เรียก“INNOTECH”ซึ่งมาจากคำเต็มว่า“Innovation Technology”เป็นการนำเอาคำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน Your site here Company Logo

28 นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
Your site here Company Logo

29 ใช้เผยแพร่ในระบบปกติ การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใช้เผยแพร่ในระบบปกติ การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยี การพัฒนา (ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง) เผยแพร่ นวัตกรรม Your site here Company Logo

30 ความหมายของ “เทคโนโลยีสารสนเทศ”
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เป็นเทคโนโลยีที่เน้นถึงการจัดการในกระบวนการดำเนินงานสารสนเทศ หรือสารนิเทศในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ การจัดการเผยแพร่ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการนำมาใช้ประโยชน์ Your site here Company Logo

31 ส่วนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) เทคโนโลยีโทรคมนาคม (Communication Technology) การนำเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูล Your site here Company Logo

32 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาลของแต่ละวัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ ช่วยให้สามารถเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้สะดวก ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติ เพื่อการจัดเก็บประมวลผล และเรียกใช้สารสนเทศ ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ช่วยในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลา และระยะทาง Your site here Company Logo

33 เป้าหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพในการให้บริการลูกค้า ผลิตสินค้าใหม่และขยายผลิตภัณฑ์ สร้างทางเลือกในการแข่งขัน สร้างโอกาสทางธุรกิจด้านใหม่ๆ ดึงดูดลูกค้า ป้องกันคู่แข่ง Your site here Company Logo

34 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำนักงาน อุตสาหกรรม การเงินและการพาณิชย์ การบริการการสื่อสาร สาธารณสุข ฝึกอบรมและการศึกษา Your site here Company Logo

35 ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านวิถีการดำเนินชีวิต ด้านสังคมเมืองและชนบท ด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ศีลธรรมและจริยธรรม ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา Your site here Company Logo

36 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ทางด้านบวก สร้างความเจริญเติบโตให้สังคมในทุกๆด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสื่อสารมวลชน ด้านคมนาคม ด้านการแพทย์ ฯลฯ ทางด้านลบ ผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านจิตวิทยา ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางด้านการศึกษา Your site here Company Logo

37 Instructional Design Analysis Design Development Implementation
Evaluation Your site here Company Logo

38 เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
การออกแบบกระบวนการ เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ Instructional Design Your site here Company Logo

39 Analysis Learner Contents Teaching methods Problem Media Location
Your site here Company Logo

40 จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการ สื่อ วิธีสอน การคิด
Design จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการ สื่อ วิธีสอน การคิด Your site here Company Logo

41 Experience Base Learning
วิธีสอน Blended Learning CIPPA STIM Problem Base Learning Experience Base Learning Inquiry method Your site here Company Logo

42 หลักการสำคัญที่ควรพิจารณา
Active Participation Learning Constructivism Thinking Skills Development Your site here Company Logo

43 หลักการสำคัญที่ควรพิจารณา
Co-operative Learning Authentic Assessment Your site here Company Logo

44 The six E’s of Character Education
Example Explanation Exhortation or Moral courage development Ethos or Ethical Environment Experience Expectations of Excellence Your site here Company Logo

45 การคิด (Thinking) สังเคราะห์ วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงระบบ
Your site here Company Logo

46 ลงมือวางแผน สร้างสรรค์กิจกรรม สื่อ พัฒนาจนเกิดเป็นรูปธรรม
Development ลงมือวางแผน สร้างสรรค์กิจกรรม สื่อ พัฒนาจนเกิดเป็นรูปธรรม Your site here Company Logo

47 Plan Media Activity Exercise Pre-test Post-test
Development Plan Media Activity Exercise Pre-test Post-test Your site here Company Logo

48 นำนวัตกรรมที่สร้างขึ้น ไปใช้ในสถานการณ์จริง
Implementation นำนวัตกรรมที่สร้างขึ้น ไปใช้ในสถานการณ์จริง Your site here Company Logo

49 Implementation Active Learning Your site here Company Logo

50 Your site here Company Logo

51 Evaluation Paper & pencil การประเมิน Authentic Assessment Oral test
Your site here Company Logo

52 Formative Evaluation Summative Evaluation
Your site here Company Logo

53 การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ในปัจจุบันการเรียนการสอนได้นำทฤษฏีการเรียนรู้ และหลักการมาใช้ เพื่อให้เกิดคุณภาพของการสอน การใช้วัสดุอุปกรณ์เข้าช่วยในการจัดการเรียนการสอนก็เป็นวิธีการที่ทำให้บทเรียนมีประสิทธิภาพ 4 ประการ คือ 1. ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 2. ให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างฉับพลัน 3. ให้ผู้เรียนได้รับการเสริมแรง 4. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นขั้นตอนทีละน้อย Your site here Company Logo

54 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเสริมการเรียนการสอน
ประเภทของนวัตกรรมสื่อ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) สื่อมัลติมีเดียระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อการสอนลักษณะ PowerPoint คอมพิวเตอร์ช่วยสอน Your site here Company Logo

55 ประเภทของสื่อ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware)หมายถึง
เนื้อหาและเทคนิคการเรียนรู้ที่ถูกแปลงให้อยู่ในลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - Class notes , scanned images, syllabi, textbooks, tutorials และ assignments ของผู้สอนที่นำเสนอด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สื่อรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทั้งในลักษณะเชิงพาณิชย์และให้บริการดาวน์โหลด บทเรียนที่พัฒนาด้วยAuthoring Tools เช่น Toolbook หรือ AuthorWare บทเรียนที่นำเสนอรูปแบบ Online และ Offline หนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำในรูปแบบ Acrobat เทปเสียงดิจิทัล/วิดีทัศน์ดิจิตอล Your site here Company Logo

56 รูปแบบของสื่อ Courseware
1 เอกสารการฝึกอบรม 2 สื่อมัลติมีเดียระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 สื่อการสอนในรูป PowerPoint Your site here Company Logo

57 สื่อมัลติมีเดียระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประกอบด้วย เนื้อหา รูปภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผสมผสานรวมกันพร้อมระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ พัฒนาจากโปรแกรมสร้างสื่อเช่น Macromedia, Authorware,Flash Your site here Company Logo

58 เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content)
เนื้อหาสาระสื่อประสมที่นักเรียนสามารถค้นหาและรวบรวมเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย วีดิทัศน์ ซีดีรอม เว็บไซต์ อีเมล์ ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สถานการณ์จำลองในคอมพิวเตอร์ การอภิปรายโต้ตอบไฟล์ข้อมูล ฐานข้อมูล และเสียง Your site here Company Logo

59 สื่อการสอนในลักษณะของ PowerPoint
ลักษณะของสื่อ ชื่อตอน จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ เนื้อหาโดยสรุป คำถาม ท้ายบท แหล่งข้อมูลอ้างอิง หมายเลขสไลด์ Your site here Company Logo

60 สื่อการสอนในลักษณะของ PowerPoint
มีรูปแบบการนำเสนอที่โดดเด่น น่าสนใจ ใช้ฟอนต์ที่ได้มาตรฐาน ขนาดเหมาะสม มีมาตรฐานเดียวกันทั้งสื่อ มีระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ที่เหมาะสม มีความถูกต้องตามหลักภาษาไทย Your site here Company Logo

61 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)
เป็นขบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ โดยตรงและเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) สามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ Your site here Company Logo

62 องค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การเสนอสิ่งเร้าใจให้กับผู้เรียน การประเมินการตอบสนองกับผู้เรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการเสริมแรง การให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้าในลำดับต่อไป Your site here Company Logo

63 ชนิดและประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อการสอน (Tutorial Instruction) มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนเนื้อหาใหม่ให้ผู้เรียน แบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยย่อย มีคำถามในตอนท้าย มีการวัดผล Your site here Company Logo

64 ชนิดและประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทการฝึกหัด(Drill and Practice) มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความแม่นยำหลังเรียน โปรแกรมจะไม่เสนอเนื้อหาแต่ใช้วิธีสุ่มคำถามที่นำมาจากคลังข้อสอบ มีการเสนคำถามซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อวัดความจริงมิใช่การเดา มีการประเมินผล Your site here Company Logo

65 ชนิดและประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulation) เพื่อให้ผู้เรียนทดลองปฏิบัติกับสถานการณ์จำลองที่มีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง เพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก Your site here Company Logo

66 ชนิดและประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทเกมส์การสอน (Instruction Games) เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้ความรู้ผู้เรียนในแง่กระบวนการคิด เพิ่มบรรยากาศการเรียนรู้มากขึ้น ประเภทการค้นพบ (Discovery) เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสทดลองกระทำสิ่งต่างๆ ก่อน หาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง โปรแกรมจะนำเสนอปัญหาให้ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูก ให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนเพื่อช่วยผู้เรียนในการค้นพบนั้นจนกว่าจะได้ข้อสรุป Your site here Company Logo

67 ชนิดและประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด การตัดสินใจโดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ให้ผู้เรียนพิจารณาตามเกณฑ์ ประเภทการทดสอบ ไม่มีวัตถุเพื่อการสอน แต่ใช้ประเมินการสอนของครูหรือการเรียนของผู้เรียน คอมพิวเตอร์จะประเมินผลทันทีว่าผู้เรียนสอบได้ลำดับที่เท่าไร Your site here Company Logo

68 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การนำเสนอเป็นตอนสั้นๆ มีการโต้ตอบกับผู้เรียน มีบททบทวน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ควรใช้สื่อเพื่อสร้างแรงจูงใจ ความมั่นใจในการเรียนรู้ แบบฝึกปฏิบัติและแบบทดสอบ ควรมีการเสริมแรงเมื่อผู้เรียนตอบผิด Your site here Company Logo

69 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดทำบทเรียน
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตรและเนื้อหา ด้านการสอน เป็นผู้มีประสบการณ์สอนในวิชานั้น ด้านสื่อ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มผู้ออกแบบและสร้างบทเรียน วิเคราะห์เนื้อหา กิจกรรมต่างๆ สร้างStoryboard Your site here Company Logo

70 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดทำบทเรียน
ผู้บริหารโครงการ ทำหน้าที่จัดกรและบริหารงานต่างๆ ควบคุมคุณภาพบทเรียน ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ ควบคุมงบประมาณ Your site here Company Logo

71 การจักทำบทเรียนควร คำนึงถึงส่วนประกอบดังนี้
บทนำเรื่อง (Title) คำชี้แจงบทเรียน (Instruction) วัตถุประสงค์บทเรียน (Objective) รายการเมนูหลัก (Main Menu) แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เนื้อหาบทเรียน (Information) แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post test) บทสรุปและการนำไปใช้งาน (Summary) Your site here Company Logo

72 การออกแบบหน้าจอของบทเรียน
ความละเอียดของจอภาพ การใช้สี รูปแบบของการจัดหน้าจอ การนำเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อความ รูปแบบการนำเสนอ และควบคุมบทเรียน Your site here Company Logo

73 การจัดการศึกษาทางไกล
คือ การถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ โดยผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องพบกันเป็นประจำ โดยถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อ หนังสื่อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เทปเสียง วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์และสื่ออื่นๆ Your site here Company Logo

74 สื่อหลายมิติ (Hypermedia)
เทคโนโลยีของการอ่านและการเขียนที่ไม่เรียงลำดับเนื้อหากัน นำเสนอลักษณะ ข้อความ ภาพ หรือภาพกราฟิก และมีการเชื่อมโยงกัน Your site here Company Logo

75 จุดมุ่งหมายของการใช้สื่อหลายมิติ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้น (Browsing) ใช้เพื่อการเชื่อมโยง (Linking) ใช้ในการสร้างบทเรียน (Authoring) Your site here Company Logo

76 การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์
ลักษณะเด่น คือ ผู้เรียนสามารถเรียนเวลาใดหรือสถานที่ใดก็ได้ Your site here Company Logo

77 ข้อดี ข้อเสียของการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์
ติดต่อสื่อสารรวดเร็ว ไม่จำจัดเวลาสถานที่ ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องพบกันในห้องเรียน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียนและสอนเวลาเดียวกัน ผู้กล้าตอบคำถาม และตั้งคำถามมากขึ้น โดยอาศัย chat อื่นๆ Your site here Company Logo

78 ข้อดี ข้อเสียของการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์
ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน ไม่สามารถสื่อถึงความรู้สึก อารมณ์ในการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้เรียนบ้างคนไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ Your site here Company Logo

79 ประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนการสอน เกิดเครือข่ายความรู้ เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ลดช่องว่างระหว่างเมืองกับท้องถิ่น Your site here Company Logo

80 ทฤษฎีการเรียนรู้ : Learning Theory
ธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike, ) เป็นชาวอเมริกัน ได้ ตั้งทฤษฎีการ เรียนรู้ (Learning Theory) ซึ่งกล่าวว่า การเรียนรู้ของ มนุษย์จะเกิดขึ้นด้วยการสร้างสิ่ง เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ เหมาะสมกัน และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎ 3 ประการ คือ กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎแห่งผลความพอใจ (Law of Effect) กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) Your site here Company Logo

81 กฎแห่งความพร้อม : Law of Readiness
พึงพอใจ การเรียนรู้ พร้อม ไม่พอใจ ไม่เกิดการเรียนรู้ ไม่พร้อม ไม่พอใจ ไม่เกิดการเรียนรู้ Your site here Company Logo

82 กฎแห่งการฝึกหัด กฎแห่งการใช้ (Law of Used) เมื่อเกิดความเข้าใจหรือเรียนรู้แล้ว มีการกระทำหรือ นำสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปใช้บ่อย ๆ จะทำให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร กฎแห่งการไม่ใช้ (Law of Disused) เมื่อเกิดความเข้าใจหรือเรียนรู้แล้ว ไม่ได้กระทำซ้ำบ่อย ๆ จะทำให้การเรียนรู้นั้นไม่คงทนถาวรหรือในที่สุดก็จะเกิดการลืม Your site here Company Logo

83 กฎแห่งผลความพอใจ ถ้าผลที่ได้รับเป็นที่พึงพอใจ อินทรีย์ย่อมอยากจะเรียนรู้อีกต่อไป แต่ถ้าผลที่ได้รับ ไม่เป็นที่พอใจ อินทรีย์ก็ไม่อยากเรียนรู้หรือเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ได้ ดังนั้นถ้าจะให้การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองมั่นคงถาวร ต้องให้ อินทรีย์ได้รับผลที่พึงพอใจ แม้กระทั่งทฤษฎีของสกินเนอร์ ก็มีรากฐานมาจากกฎ ข้อนี้ คือผลที่พึงพอใจนั้น สกินเนอร์เรียกว่า การเสริมแรง (Reinforcement) นั่นเอง Your site here Company Logo


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google