งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 August 2015 ครั้งที่ 2. 2 Amway Career Camp วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ ชีวิตการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 August 2015 ครั้งที่ 2. 2 Amway Career Camp วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ ชีวิตการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 August 2015 ครั้งที่ 2

2 2 Amway Career Camp วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ ชีวิตการทำงาน 2. เพื่อให้นิสิต นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนทักษะ ก่อนสมัครงาน ทั้งด้านการเขียน Resume และ จดหมายสมัครงาน การปรับบุคลิกภาพ และ การสัมภาษณ์งาน 3. เพื่อให้นิสิต นักศึกษามีความรู้และทักษะการ นำเสนอ เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอในการ สัมภาษณ์งานและในการทำงานในอนาคต 4. สร้างโอกาสในการเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ใน ฐานะพนักงานประจำในอนาคต

3 3 Amway Career Camp หัวข้อการฝึกอบรม สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ โดนใจนายจ้าง สาธิตการ แต่งหน้า การนำเสนองาน อย่างมืออาชีพ เทคนิคเขียน Resume ให้ WoW! การพัฒนา บุคลิกภาพ

4 4 จุดเด่นและความแตกต่างของโครงการ สาเหตุที่ Amway เลือกจัดโครงการในภาค การศึกษาต้น - เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษาได้ก่อน กำหนด (3 ปีครึ่ง ) สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ เช่นเดียวกับนิสิต นักศึกษาที่จบในปีการศึกษาปกติ (4 ปี ) - ภาคการศึกษาที่ 2 นิสิต นักศึกษาที่กำลังจะจบ การศึกษาจะมีภารกิจและกิจกรรมร่วมกับสถาบันฯ ค่อนข้างมาก อาทิ การเตรียมตัวสอบปลายภาค, การ นำเสนอโครงงานจบการศึกษา, โครงการปัจฉิมนิเทศน์ - ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ควรเป็นช่วงเวลาที่นิสิต นักศึกษาเริ่มต้นการสมัครงาน สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเป็นพิเศษ - การฝึกอบรมภาคปฏิบัติกับวิทยากรมืออาชีพด้าน เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงานและก้าวสู่การทำงาน แบบมืออาชีพ - เสริมบุคลิกภาพ การแต่งหน้า ตรวจสภาพผิวกับ Artistry Make Up Guru - ไม่เสียค่าใช้จ่าย - เพิ่มโอกาสเข้าร่วมเป็นพนักงานประจำกับ บริษัท แอม เวย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด Amway Career Camp

5 5 กำหนดการ 08.30-09.00 น. นิสิต นักศึกษา ลงทะเบียน 09.00-09.15 น. คุณบุษปัน วังวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าว เปิดงาน 09.15-09.45 น. แนะนำบริษัทแอมเวย์ในฐานะบริษัทที่ได้รับรางวัล “ สุดยอด บริษัทดีเด่นด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของประเทศ ไทย ปี 2558 (Top Employer Thailand 2015)” 09.45-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.00-11.00 น. - เยี่ยมชม Amway Experience Center ทำความรู้จักแบรนด์ระดับ โลกของแอมเวย์ - เยี่ยมชม Amway Shop สำนักงานใหญ่ ศึกษาระบบการจัดการ ภายใน - เยี่ยมชมส่วนอาคารสำนักงาน 11.00-12.30 น. บรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียน Resume และสัมภาษณ์งาน 12.30-13.10 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.10-14.30 น. บรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งกาย และ สาธิตการแต่งหน้า โดย ศ. ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านบุคลิกภาพ และวาทวิทยา ร่วมด้วย Artistry Make up Guru 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 14.45-16.40 น. บรรยาย และ Workshop การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ โดย ศ. ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านบุคลิกภาพ และวาทวิทยา 16.40-17.00 น. พิธีปิดโครงการ ( สรุปโครงการ / ผู้บริหารแอมเวย์กล่าวปิด โครงการ / รับประกาศนียบัตร / ถ่ายรูปร่วมกัน ) Amway Career Camp

6 6 รายละเอียดสำหรับการสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ : นิสิต นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ทุกกลุ่มคณะวิชา เอกสารการสมัคร : แบบฟอร์มพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนิสิต นักศึกษา พร้อมลง ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง วิธีการสมัคร : ขอแบบตอบรับที่ฝ่ายกิจการนิสิต นักศึกษา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนิสิต นักศึกษา - ส่งคืนที่ฝ่ายกิจการนิสิต นักศึกษา - สแกนส่งกลับมายังบริษัท แอมเวย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ที่อีเมล์ ssiambhumi@amway.com และแจ้ง ยืนยันการสมัครได้ที่ssiambhumi@amway.com โทร 02-840-8217 หรือ 086-392-4048 กำหนดจัดงาน : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30- 17.00 น. สถานที่จัดงาน : บริษัท แอมเวย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด สำนักงานใหญ่ ถ. รามคำแหง วันเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 Amway Career Camp

7 7 Did You Know Amway Career Camp

8 8 Amway Career Camp ครั้งที่ 1 Amway Career Camp จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ : 50 คน สถานที่จัดงาน : บริษัท แอมเวย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด สำนักงานใหญ่

9 9 Campus Visit บริษัท แอมเวย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด 9 Amway Career Camp

10 10 ภายใน Amway Shop สาขาสำนักงาน ใหญ่ Amway Career Camp

11 11 ส่วนให้บริการแบรนด์ต่างๆ ของ Amway Amway Career Camp

12 12 Amway Career Camp ครั้งที่ 1 Amway Career Camp

13 13 Amway Career Camp ครั้งที่ 1 Amway Career Camp

14 14 Amway Career Camp ครั้งที่ 1 Amway Career Camp


ดาวน์โหลด ppt 1 August 2015 ครั้งที่ 2. 2 Amway Career Camp วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ ชีวิตการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google