งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การกรอกแบบฟอร์ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การกรอกแบบฟอร์ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การกรอกแบบฟอร์ม
เนื้อหาบทเรียน การกรอกแบบฟอร์มขอหนังสืออนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ การกรอกแบบฟอร์มผู้โดยสารขาเข้า การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

2 การกรอกแบบฟอร์มขอหนังสืออนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ(Visa)
ส่วนประกอบ ชื่อ นามสกุล ให้กรอกนามสกุลก่อน (Last name, Family name, Surname) ชื่อ (First name, Given name) วันเดือน ปีเกิด (Birth date) สถานภาพทางครอบครัว (Marital Status) โสด (Single), แต่งงานแล้ว(Married), หย่าร้าง (Divorced), เป็นหม้าย(Widowed)

3 อาชีพ(Occupation) ได้แก่
ส่วนประกอบ อาชีพ(Occupation) ได้แก่ ข้าราชการ (Government official, Civil servant) รัฐวิสาหกิจ (State enterprise employee) ธุรกิจส่วนตัว (Own business) ลูกจ้าง (Employee) ว่างงาน (Unemployed) นักเรียน นักศึกษา (Student) หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport Number) สถานที่ออกหนังสือเดินทาง (Place of issue)

4 ผู้ที่ต้องการอพยพไปประเทศนั้นๆ (Immigrant)
ส่วนประกอบ วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือเดินทาง (Date of issue) และวันหมดอายุ (Date of Expiry, Expiry date, Valid until, Validity of visa) ประเภทของ VISA ได้แก่ ผู้ที่ต้องการอพยพไปประเทศนั้นๆ (Immigrant) ผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศนั้นๆ เพื่อทำธุรกิจชั่วคราว (Non-immigrant) นักท่องเที่ยว (Tourist) ผู้ที่เดินทางผ่านประเทศนั้นๆ ไปยังประเทศอื่น (Transit) ผู้ที่เดินทางไปศึกษาที่ประเทศนั้นๆ (Student)

5 จุดประสงค์การเดินทาง (Purpose of journey) เดินทางไปศึกษา(Study)
ส่วนประกอบ จุดประสงค์การเดินทาง (Purpose of journey) เดินทางไปศึกษา(Study) เดินทางไปประชุมหรือสัมมา(Conference, Seminar) ฝึกอบรม (Workshop training) ท่องเที่ยวพักผ่อน(Tourism, Vacation, Holiday) ธุรกิจ(Business) เยี่ยมญาติ(Visit relatives)

6 การกรอกแบบฟอร์มผู้โดยสารขาเข้า (Disembarkation Card, Arrival Card)
ส่วนประกอบ สนามบินหรือเมืองที่อยู่ต้นทาง (Port of embarkation) เที่ยวบินที่เดินทางมาถึง (Flight No.)

7 การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน
ส่วนประกอบ คำสั่ง (Instructions) ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information) ส่วนสูง (Height) น้ำหนัก (Weight) โรคภัยไข้เจ็บ (Physical injuries/Sickness) รอยตำหนิหรือแผลเป็น (Distinguishing marks or scar)

8 ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (Proficiency in foreign language)
ส่วนประกอบ ความสามารถพิเศษ ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (Proficiency in foreign language) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน (Knowledge of office machines) ความสามารถทางงานธุรการ (Clerical skills)

9 ส่วนประกอบ ญาติพี่น้องของผู้สมัครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่สมัคร (Relatives working in company) สถานภาพทางการสมรส (Marital status) บุคคลอ้างอิง (References)

10 เหตุผลในการอออกจากงาน (Reasons for leaving)
ส่วนประกอบ เหตุผลในการอออกจากงาน (Reasons for leaving) การบอกว่าต้องการเปลี่ยนงาน (Reorganization) จะดีกว่าบอกว่าถูกให้ ออกจากงาน (Dismissal) หรือ การลาออก (Resignation) มีโอกาสน้อยทางความก้าวหน้า (Poor prospects for advancement) ต้องการหางานที่มีความับผิดชอบมากกว่านี้ (Seeking more responsibility)

11 จบการนำเสนอค่ะ ส่วนประกอบ
เงินเดือนและวันเริ่มต้นทำงาน (Salary and Date) ไม่ควรเขียนอะไร หรืออาจเขียนเจรจาต่อรองกันได้ (Negotiable) สำหรับวันเริ่มต้นทำงานอาจเขียน within 2 weeks หรือ เขียนสามารถปฏิบัติงานได้ทันที (start immediately) จบการนำเสนอค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การกรอกแบบฟอร์ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google