งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายสมัครงาน โฆษณารับสมัครงาน จดหมายรับรอง การเขียนให้ข้อมูลส่วนตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายสมัครงาน โฆษณารับสมัครงาน จดหมายรับรอง การเขียนให้ข้อมูลส่วนตัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมายสมัครงาน โฆษณารับสมัครงาน จดหมายรับรอง การเขียนให้ข้อมูลส่วนตัว
บทที่ 3 จดหมายสมัครงาน เนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย จดหมายสมัครงาน โฆษณารับสมัครงาน จดหมายรับรอง การเขียนให้ข้อมูลส่วนตัว

2 บทที่ 3 จดหมายสมัครงาน ลักษณะของจดหมายสมัครงาน ย่อหน้าแรก
ระบุแหล่งข่าวของการประกาศรับสมัครงาน ระบุตำแหน่งที่ต้องการ ตัวอย่างสำนวน I am interested in applying for your position of Accountant, as advertised in the Daily News on July 3,2003. In reply to your advertisement in the Bangkok Post, I am interested in becoming a sale representative for your company on July 3,2003.

3 บทที่ 3 จดหมายสมัครงาน ลักษณะของจดหมายสมัครงาน ย่อหน้าที่สอง
ระบุคุณสมบัติของผู้สมัครและความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร ระบุประสบการณ์ (ถ้ามี) หรือข้อที่จะได้เปรียบผู้สมัครอื่น ระบุเวลาที่สามารถเริ่มงานได้ ในกรณีที่มีงานทำอยู่แล้ว บอกสาเหตุที่เปลี่ยนงาน

4 บทที่ 3 จดหมายสมัครงาน ลักษณะของจดหมายสมัครงาน ตัวอย่างสำนวน
I have four years experiences with the Bangkok Post,where I specialized in translation. I would appreciate an opportunity to discuss my qualification. I believe my educational background and experience will serve you well. I have experience in all kinds of office work, including experience in keeping accounts.

5 บทที่ 3 จดหมายสมัครงาน ลักษณะของจดหมายสมัครงาน ย่อหน้าที่สาม
ขอใบสมัครในกรณีที่จำเป็น ร้องขอวันสัมภาษณ์ในวันเวลาที่บริษัทสะดวก ระบุหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อที่สะดวก

6 โฆษณารับสมัครงาน (Job Advertisement)
ส่วนประกอบของโฆษณาสมัครงาน ชื่อกิจการหรือองค์กรที่เปิดสมัครงาน (Name of Firm or Organization) ประเภทของกิจการหรือองค์กร (Type of Firm or Organization) ตำแหน่งที่รับสมัคร(Position Needed) คุณสมบัติของผู้สมัคร (Qualifications of Applicant) เอกสารประกอบการสมัคร (Essential Documents Needed in Applying) เงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ (Salary, Remuneration and Fringe Benefits)

7 วิธีการสมัคร (How to Apply) สมัครด้วยตนเอง (Apply in person)
ข้อควรจำในการสมัครงาน วิธีการสมัคร (How to Apply) สมัครด้วยตนเอง (Apply in person) สมัครทางไปรษณีย์ (Apply in writing) ไปสัมภาษณ์ที่บริษัท (Walk-in-interview) สถานที่ติดต่อในการสมัคร (Date and Place of Contact) สังเกตจากด้านล่างของประกาศ

8 จดหมายรับรอง (References and Testimonial)
ลักษณะของจดหมายรับรอง ภาษาที่เขียนเป็นทางการ ให้ข้อมูลในเชิงบวก เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้ขอคำรับรองกับผู้รับรอง กล่าวถึงคุณสมบัติส่วนตัว การทำงานของผู้ขอคำรับรอง สรุปคำรับรอง

9 การเขียนให้ข้อมูลส่วนตัว(Writing Biographical Details)
Resume, Personal Data, Autobiography, Curriculum Vitae (C.V.) Heading ตำแหน่งที่สมัคร ที่อยู่ของผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

10 ส่วนประกอบของการเขียนให้ข้อมูล
Personal Information ชื่อและนามสกุล อายุ วัน เดือน ปี เกิด สถานภาพทางครอบครัว สัญชาติ สุขภาพ ที่อยู่มี่สามารถติดต่อได้ (ในกรณีที่ไม่ได้ระบุใน Heading)

11 ส่วนประกอบของการเขียนให้ข้อมูล
Education สถานศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมเป็นต้นไป ปีที่เข้าศึกษาและจบการศึกษาโดยระบุวุฒิการศึกษาที่ได้รับ หรือเกียรติบัตรพิเศษ เช่นปริญญาเกียรตินิยม รายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมหรือฝึกงานซึ่งอาจเป็นประโยชน์ ต่อการได้รับพิจารณาในการสมัครงาน

12 จบการนำเสนอแล้วค่ะ ส่วนประกอบของการเขียนให้ข้อมูล Job Experience
เริ่มจากงานที่ทำในปัจจุบันย้อนหลังลงไป ระบุตำแหน่ง และสถานที่ References ควรระบุ 2-3 คน พร้อมตำแหน่งและสถานที่ทำงาน จบการนำเสนอแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จดหมายสมัครงาน โฆษณารับสมัครงาน จดหมายรับรอง การเขียนให้ข้อมูลส่วนตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google