งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดการโครงงาน และ คณะทำงานโครงงาน The Project Manager and The Project Team 711810 Information System Project Management Date 27 June 2008 Time 18.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดการโครงงาน และ คณะทำงานโครงงาน The Project Manager and The Project Team 711810 Information System Project Management Date 27 June 2008 Time 18.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดการโครงงาน และ คณะทำงานโครงงาน The Project Manager and The Project Team 711810 Information System Project Management Date 27 June 2008 Time 18.00 - 21.00 The Faculty of Information Technology: KMUTNB

2 The Project Manager and The Project Team Scenario หัวหน้าแจ้งให้คุณทราบว่า วันนี้จะมีที่ปรึกษาของบริษัท ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ บริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามาเยี่ยมที่บริษัท พร้อมกับจะให้ ข้อเสนอแนะ เทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทีมงาน รวมทั้ง การเตรียมตัวเพื่อทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษา (Project Manager) ดังนั้น หัวหน้าได้มอบหมายให้คุณเข้าฟังการบรรยายพร้อม กับ ตั้งคำถามอย่างน้อย 1 ข้อ หลังจากนั้นให้เขียนรายงานสรุปส่ง 1 หน้า พร้อมทั้งหัวข้อคำถามและคำตอบที่ได้จากที่ปรึกษา

3 Project Manager The Project Manager and The Project Team Planning Planning Organizing Organizing Leading Leading Controlling Controlling

4 The Project Manager and The Project Team Skill Leader Ability Leader Ability Ability to Develop People Ability to Develop People Communication Skill Communication Skill Interpersonal Skill Interpersonal Skill Ability to Handle Stress Ability to Handle Stress Problem Solving Skills Problem Solving Skills Time Management Skill Time Management Skill

5 The Project Team The Project Manager and The Project Team Project Team Development and Effectiveness Project Team Development and Effectiveness Ethical Behavior Ethical Behavior Conflict on Projects Conflict on Projects Problem Solving Problem Solving

6 Project Team Development and Effectiveness The Project Manager and The Project Team Keep the team as small as possible Keep the team as small as possible Positive attitudes and behaviors Positive attitudes and behaviors Increase the chance for project success Increase the chance for project success Familiarity Familiarity

7 The Project Manager and The Project Team Effective Project Team Clear the project Objective Clear the project Objective Clear personal’s role and responsibilities Clear personal’s role and responsibilities Results orientation Results orientation Cooperation and collaboration Cooperation and collaboration share information, ideas, feelings. share information, ideas, feelings. Trust Trust

8 The Project Manager and The Project Team Barriers of Success Unclear Goal Unclear Goal Unclear Roles & Responsibilities Unclear Roles & Responsibilities Lack of commitment Lack of commitment Poor Communication Poor Communication Poor Leadership Poor Leadership Turnover of project team Turnover of project team Dysfunction behavior Dysfunction behavior

9 The Project Manager and The Project Team Conflict on Project Work Scope Work Scope Resource Assignments Resource Assignments Schedules Schedules Cost Cost Priorities Priorities Organizational Issues Organizational Issues Personal Differences Personal Differences

10 The Project Manager and The Project Team Problem Solving 9 Step 1.Develop statement 2.Identify Potential 3.Gather data and verify 4.Identify possible solution 5.Evaluate the alternative solution 6.Determine the best solution 7.Revise the project plan 8.Implement 9.Evaluates.

11 The Project Manager and The Project Team Time management 1. Identify 2-5 Goals on next week 2. Make to-do list for next day 3. Read daily to-do list 4. Control interruption 5. Learn to say “NO” 6. Make effective of waiting time 7. Try to handle most paperwork only once. 8. Rewards when accomplish

12 The Project Manager and The Project Team Brainstorming - NATO : No Action Talk Only

13 Project Manager System Analysis Technical Document Writer Product Development Team Graphic Designer Team Graphic Designer Programmers Programmer Team Unit Testing Testing Team Project Support Support Team

14 The Project Manager and The Project Team Software Project Management Planning Analysis Developing Installation

15 The Project Manager and The Project Team Project Management Software 1.Microsoft Project 2.Primavera 3.Milestone 4.Etc.

16 The Project Manager and The Project Team Project Management Software

17 The Project Manager and The Project Team Lecturers Isaraphong Grangkraw President & Founder: WorldMedic Corporation Inc. Dr.Nattavee Utakrit KMUTNB

18 The Project Manager and The Project Team Q & A


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดการโครงงาน และ คณะทำงานโครงงาน The Project Manager and The Project Team 711810 Information System Project Management Date 27 June 2008 Time 18.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google