งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เครื่องมือทางการตลาดเพื่อนำเสนอตัวเอง  เป็นข้อเท็จจริงที่บอกถึงความสำเร็จในอาชีพ การงานที่ผ่านมา  แสดงถึงคุณสมบัติและความสามารถ  เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เครื่องมือทางการตลาดเพื่อนำเสนอตัวเอง  เป็นข้อเท็จจริงที่บอกถึงความสำเร็จในอาชีพ การงานที่ผ่านมา  แสดงถึงคุณสมบัติและความสามารถ  เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เครื่องมือทางการตลาดเพื่อนำเสนอตัวเอง  เป็นข้อเท็จจริงที่บอกถึงความสำเร็จในอาชีพ การงานที่ผ่านมา  แสดงถึงคุณสมบัติและความสามารถ  เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ งานที่จะสมัครหรือไม่

3  วางเป้าหมายและเข้าใจการเขียนประวัติการทำงานของ ตัวเราเอง  เขียนประวัติการทำงานเพื่อเป็นการตอบสนองความ ต้องการงานที่เหมาะสมกับตัวเอง  ควรจัดทำไว้สองแบบ คือ ◦ ประวัติการทำงานฉบับหลักเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิง ◦ ประวัติการทำงานฉบับที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ เหมาะสมเพื่อใช้สำหรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ  ให้ออกแบบ Resume เพื่อความสะดวกในกานอ่าน ชัดเจน รัดกุม อย่าเน้นดีไซน์มากจนเกินไป ตัวพิมพ์ไม่ ควรเล็กกว่า 10 pt.  หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์สี พื้นสี หรือภาพกราฟิกที่จะ ทำให้อ่านยาก

4  ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)  ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา (Work Experience)  การศึกษา (Education)  เป้าหมายในการทำงานของคุณ (Interest / Goal)  จุดเด่นที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ (Skills)  ความสำเร็จที่ผ่านมาของคุณ (Success) ( ถ้ามี )

5  ให้เลือกทำ และส่งด้วยไฟล์ Microsoft Word หรือ PDF  ก่อนที่เราจะลงมือเขียน ให้นึกถึงผู้ที่จะอ่านมันเป็นอันดับ แรก  ต้องรู้ว่า “ คุณมีคุณสมบัติอะไรที่สอดคล้องกับความต้องการ ของแผนกเขาบ้าง ”  Resume ไม่ควรมีความยาวเกิน 2 หน้ากระดาษ A4  ให้ระบุข้อมูลที่สำคัญที่สุดจากด้านบนของหน้าแรก ◦ ชื่อ ◦ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลติดต่อ ◦ ตำแหน่งที่คุณต้องการสมัคร ◦ ประสบการณ์ที่คุณมี ◦ สถานที่ และเบอร์ติดต่อ  หาก Resume ของเรายาว 2 หน้า ก็ควรเขียนชื่อที่ด้านบน ของหน้าที่ 2 ด้วย  หากที่อยู่ปัจจุบันของเราเป็นที่อยู่ชั่วคราวก็ต้องชี้แจงให้ ชัดเจน

6  แยกข้อมูลต่อไปนี้ออกจากข้อมูลทั่วไป ◦ ชื่อ นามสกุล ◦ ที่อยู่ ◦ หมายเลขโทรศัพท์ / E-Mail  ประกอบด้วย ◦ เกิดวันที่ (Birth Date) ◦ อายุ (Age) ◦ เพศ (Gender) ◦ สถานะสมรส (Marital Status) ◦ ส่วนสูง (Height) ◦ น้ำหนัก (Weight) ◦ สัญชาติ (Nationality) ◦ ศาสนา (Religion)

7  ควรแจกแจงโดยเรียงลำดับวันที่ย้อนหลัง  รายละเอียดที่ควรกล่าวถึง ◦ ระดับการศึกษา (Education Level) ◦ ชื่อสถาบัน (Institute) ◦ วุฒิการศึกษา (Majoring) ◦ วิชาเอก (Branch) ◦ วันที่สำเร็จการศึกษา (Graduated) ◦ คะแนนเฉลี่ย เกียรตินิยมหรือรางวัลที่ได้รับ (GPA.)  บัณฑิตใหม่สามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ วิทยานิพนธ์ และคำอธิบายประกอบ  ควรระบุรายละเอียดการศึกษาช่วงมัธยมปลายเฉพาะใน กรณีที่สอดคล้องกับงานที่สมัคร  ควรแจงข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประกาศนียบัตร ที่เคยได้รับด้วย

8  แจกแจงประวัติการทำงานโดยเรียงลำดับตามปี และให้ เริ่มจากงานสุดท้ายก่อน  ระบุข้อมูลต่อไปนี้ ◦ ช่วงเวลาที่เราทำงาน ( เดือน และปี ) (From) ◦ ชื่อบริษัท คำจำกัดความของบริษัท ( เช่น ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือที่ปรึกษาด้านการบริหารแบรนด์ เป็นต้น ) (Company) ◦ ที่ตั้ง (Company Address) ◦ หน้าที่ความรับผิดชอบ (Position) ◦ ลักษณะงาน (Job Description)  เน้นเฉพาะผลงานที่ผ่านมาในระยะเวลาอันใกล้ หลีกเลี่ยงรายละเอียดงานที่ผ่านมาเกิน 15 ปี  บัณฑิตใหม่ให้ระบุงานที่เคยทำในช่วงที่เป็นนิสิต นักศึกษา  จากประวัติงานในอดีต หากมีหน้าที่ความรับผิดชอบใด ที่เราไม่ต้องการจะทำอีก เราก็ไม่ควรเน้นถึงตรงนั้น

9  ต่อจากข้อมูลเรื่องสถานที่ติดต่อ เราควรสรุปความ ใฝ่ฝัน ความสนใจ ประสบการณ์ ทักษะ และเป้าหมาย ของเราด้วย โดยข้อสรุปนี้ไม่ควรยาวเกิน 3 บรรทัด  ควรเตรียมข้อสรุปข้างต้นไว้มากกว่าหนึ่งแบบ เพื่อใช้ ในการสมัครงานในตำแหน่งที่แตกต่างกัน  ความสามารถต่างๆ เช่น ◦ ภาษา (Language Skills) ◦ พิมพ์ดีด (Typing Skills) ◦ ความสามารถในการขับขี่ (Driving Skills) ◦ บานพาหนะ (Own Vehicle)

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt  เครื่องมือทางการตลาดเพื่อนำเสนอตัวเอง  เป็นข้อเท็จจริงที่บอกถึงความสำเร็จในอาชีพ การงานที่ผ่านมา  แสดงถึงคุณสมบัติและความสามารถ  เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google