งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวิเคราะห์ งาน Job Analysis. INDM0419 Industrial HRM2 ความหมายของการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์งาน คือ กระบวนการที่มีระบบใน การกำหนดทักษะ หน้าที่ และความรู้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวิเคราะห์ งาน Job Analysis. INDM0419 Industrial HRM2 ความหมายของการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์งาน คือ กระบวนการที่มีระบบใน การกำหนดทักษะ หน้าที่ และความรู้ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวิเคราะห์ งาน Job Analysis

2 INDM0419 Industrial HRM2 ความหมายของการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์งาน คือ กระบวนการที่มีระบบใน การกำหนดทักษะ หน้าที่ และความรู้ที่ ต้องการสำหรับงานใดงานหนึ่ง หรือเป็นการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในองค์กร เป็นการ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยการรวบรวม การ ประเมิน และการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงาน ทั้งนี้ การวิเคราะห์งานจะเป็นการระบุว่างาน นั้นมีขั้นตอนในการทำงานอย่างไร หน้าที่ของ บุคลากรจะต้องทำงานกี่อย่าง และบุคคลมี ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จ ได้อย่างไร โดยจะออกมาในรูปของ การบรรยาย ลักษณะงาน job description และ การ กำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน job specification

3 INDM0419 Industrial HRM3 การบรรยายลักษณะของงาน (Job description: JD) การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ในการรายงาน สภาพการทำงาน และความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาของ งานใดงานหนึ่ง หรือเป็นการอธิบาย รายละเอียดของงานว่ามีหน้าที่ ความ รับผิดชอบอะไรบ้าง โดยระบุชื่อ ตำแหน่งงาน คำสรุปเกี่ยวกับงาน หน้าที่งานหลัก งานรอง และความสัมพันธ์กับสายงานอื่นๆ  ตำแหน่งงาน (Job Title)  หน้าที่ (Functions)  ความรับผิดชอบ (Responsibilities)  คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics)  เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม (Environmental Conditions)

4 INDM0419 Industrial HRM4 การระบุข้อกำหนดของงาน (Job specification: JS) เป็นรายละเอียดคุณสมบัติของพนักงาน ทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและ องค์ประกอบอื่น ย่อว่า KSA ซึ่งใช้ในการทำงานเฉพาะ อย่างเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ  การศึกษา (Education)  ประสบการณ์ (Experience)  ความรู้ (Knowledge)  ความสามารถ (Ability)  ทักษะ ความชำนาญ (Skill)  คุณสมบัติทางกายภาพและความพร้อมทาง จิตใจ

5 INDM0419 Industrial HRM5 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง job analysis Job descriptions และ Job specifications

6 INDM0419 Industrial HRM6 แนวทางการเขียนหน้าที่ความ รับผิดชอบหลัก ครอบคลุม งาน สะท้อนความ รับผิดชอบ และคุณภาพของ งาน มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ชัดเจน ครอบคลุมทั้งหน้างานและเนื้องานของ ตำแหน่งนั้นๆ มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติแสดงระดับความ รับผิดชอบ และคุณภาพของงานที่แตกต่างกัน อย่างชัดเจนของ แต่ละระดับตำแหน่ง ทุกกิจกรรมหรืองานในหน้าที่ความ รับผิดชอบ ต้องแสดงถึงผลของการกระทำ กิจกรรมหรืองานนั้น ๆ ข้อความชัดเจน ระบุเฉพาะภารกิจที่ สำคัญของงาน เนื้อความมีความเข้าใจตรงกันไม่ต้อง ตีความ

7 INDM0419 Industrial HRM7 การวิเคราะห์งาน (Job analysis) คำบรรยายลักษณะงาน (Job descriptions) และการกำหนดคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน (Job specifications) การสรรหา (Recruitin g) & การ คัดเลือก (selection ) การ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน (Performan ce appraisal) การบริหาร ค่าตอบแท น (Compensa tion) ความ ต้องการ ฝึกอบรม (Training requirem ent) การ วางแผน ทรัพยากร มนุษย์ (HR Planning)

8 INDM0419 Industrial HRM8 กระบวนการในการวิเคราะห์งาน 2. การพัฒนา และเลือก วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล 3. การเก็บ รวบรวมข้อมูล 4. การจัดทำ สารสนเทศ ของงาน 1. การระบุ งาน และขอบเขต งาน

9 INDM0419 Industrial HRM9 วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน การวิเคราะห์งาน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกตการทำงาน การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การบันทึกงาน วิธีผสมผสาน การประชุม การทดลองปฏิบัติ

10 INDM0419 Industrial HRM10 กิจกรรมของงาน (Work activities) เป็นการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง กิจกรรมจะชี้ให้เห็นว่า พนักงานจะปฏิบัติงานเหล่านั้นได้อย่างไร พฤติกรรมของบุคคล (Human behaviors) เป็นข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เช่น ความรู้สึก การสื่อสาร การตัดสินใจ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องช่วยสนับสนุนการ ทำงาน (Machines,Tool, equipment, and work aids used) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการ จัดการวัสดุ การประยุกต์ใช้ การบริหาร มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance standard) เป็น ข้อมูลที่รวบรวมจากการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เช่น มาตรฐานด้านปริมาณ คุณภาพ หรือความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน เนื้อหาของงาน (Job context) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น สภาพการทำงานด้านกายภาพ ตารางการทำงาน สภาพของสังคมในองค์กรและแรงจูงใจในการทำงาน ความต้องการบุคลากร (Personel requirements) เป็น ข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงความต้องการบุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ หรือทักษะ ที่เกิดจาก การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ในการทำงาน และ คุณลักษณะของบุคคล ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์งาน

11 INDM0419 Industrial HRM11 1 มีความตื่นตัว 2 มีความรู้และ ประสบการณ์ 3 มีพื้นฐานด้านการ วิจัย 4 มีความเข้าใจใน งาน 5 มีบุคลิกภาพ เหมาะสม 6 มีความสามารถ ในการ ติดต่อสื่อสาร 7 มีทักษะในการ วิเคราะห์ 8 XXXXXXXXXXX X คุณสมบัติของนักวิเคราะห์งาน

12 INDM0419 Industrial HRM12 ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน ข้อกำหนดงาน ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ผู้สมัคร / พนักงาน ลักษณะงาน สมรรถนะ พฤติกรรม การปฏิบัติงาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน งาน ผลการปฏิบัติงาน

13 INDM0419 Industrial HRM13 วิเคราะห์งาน ของ “ ผู้จัดการฝ่าย รับสินค้า ” วิเคราะห์งาน ของ “ ผู้จัดการฝ่าย รับสินค้า ”

14 INDM0419 Industrial HRM14 กำหนด Job Description Job Specification กำหนด Job Description Job Specification


ดาวน์โหลด ppt 1 การวิเคราะห์ งาน Job Analysis. INDM0419 Industrial HRM2 ความหมายของการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์งาน คือ กระบวนการที่มีระบบใน การกำหนดทักษะ หน้าที่ และความรู้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google