งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การแนะแนวและระบบช่วยเหลือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การแนะแนวและระบบช่วยเหลือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้

2 1. การแนะแนวและระบบช่วยเหลือ
1.1 มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลัก ปศพพ. 1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักวางแผนชีวิตของตนเองได้อย่างสอดคล้อง กับหลัก ปศพพ.

3 1.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้อง กับหลัก ปศพพ.

4 1.4 ติดตามผลการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักของ ปศพพ.

5 1.5 นำผลการการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักของ ปศพพ.

6 2.กิจกรรมนักเรียน 2.1 มีแผนงาน / โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียน อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนควรมี - โครงการ / กิจกรรม - ใบงานที่บ่งบอกว่า ผู้เรียน อยู่อย่างพอเพียง - รูปภาพ

7 กิจกรรมนักเรียน 2.2 จัดกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับหลักของ ปศพพ.

8 - จิตอาสา - รักสิ่งแวดล้อม - รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น - เฒ่าแก่น้อย
กิจกรรมนักเรียน 2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม / ชมรมตามหลักของ ปศพพ. ตัวอย่างชุมนุม - จิตอาสา รักสิ่งแวดล้อม - รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น - เฒ่าแก่น้อย

9 กิจกรรมนักเรียน 2.4. มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / วัฒนธรรม หลักคำสอนทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักของ ปศพพ. โรงเรียนควรมีใบงาน “ชีวิตพอเพียง”

10 กิจกรรมนักเรียน 2.5 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลัก ปศพพ.
โรงเรียนควรมีกิจกรรม “วันแสดงผลงานพอเพียง” ทุกไตรมาส นำผลงานของโรงเรียนที่จัดเข้าแฟ้ม เผยแพร่ผลงาน

11 กิจกรรมนักเรียน 2.6 นำผลการติดตามมาปรับปรุง / พัฒนา กิจกรรมนักเรียน ตามหลักของ ปศพพ. โรงเรียนควรมี - แบบติดตามการปรับปรุง / พัฒนา กิจกรรมนักเรียน

12 3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
3.1 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลัก ปศพพ. โรงเรียนควรมี กิจกรรมจิตอาสาทุกเดือน รูปภาพกิจกรรมจิตอาสา

13 กิจกรรมเพื่อสังคม 3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา / ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลักของ ปศพพ. โรงเรียนควรมี กิจกรรมพัฒนา รร. / ชุมชน รูปภาพกิจกรรมพัฒนา รร. / ชุมชน

14 กิจกรรมเพื่อสังคม 3.4 นำผลการติดตามมาปรับปรุง / พัฒนา การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ ตามหลักของ ปศพพ. โรงเรียนควรมี แบบติดตามติดตามมาปรับปรุง / พัฒนา การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ ตามหลักของ ปศพพ.

15 การดำเนินงานของ ปศพพ. จะต้องเริ่มจาก 1 2 3 4 และ 5
ขอฝาก การดำเนินงานของ ปศพพ. จะต้องเริ่มจาก และ 5 1 = ระเบิดจากข้างใน 2.= 2 ห่วง ( ความรู้ , คุณธรรม ) 3.= 3 เงื่อนไข มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน พอประมาณ)

16 4 = 4 มิติ วัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

17 GOAL วัตถุ ปลูกฝังให้รู้จักใช้วัตถุอย่างประหยัด คุ้มค่า สังคม ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เน้นสังคมที่สงบสุข วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt 1. การแนะแนวและระบบช่วยเหลือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google