งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
อะไร อะไร ก็ผู้สูงอ ยุ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

2 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเศรษฐกิจ
มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินดินและเขาอยู่เล็กน้อย มีคลองน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่จะปลูกพืชพลังงาน แต่ปัจจุบันกำลังปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสาน ทำการเกษตรโดยอาศัยแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ชาววังน้ำเย็นยังมีอาชีพเลี้ยงวัวนม ซึ่งสามารถสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง มีการรวมกลุ่มอาชีพเป็นกลุ่มวิสาหกิจ

3 ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็น
สำรวจเดือน มกราคม 2559 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 17.5 % 15.1 % 9.6 % 2.5 % 0.8 % 79 คน 3,125 คน 3,125 คน 301 คน 3,125 คน 3,125 คน 28 คน 473 คน 3,125 คน 548 คน ผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ เข้าร่วมกิจกรรม

4 เส้นทางการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
วัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดความรู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมายนำพาให้เกิดภาวะโรคซึมเศร้า การแสวงหาแหล่งทุนภายนอก และแหล่งทุนในพื้นที่ มาสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุเมื่อ เกิดการเจ็บป่วยจนถึงแก่กรรม ขณะนี้ผู้สูงอายุเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย -ใจ สร้างผู้สูงวัยสุขภาพดี ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนให้เกิดความยั่งยืนและมีรูปแบบ 2537 2544 2551 2557 ปัจจุปัน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน – ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เมื่อได้รับความเดือดร้อนเจ็บป่วย และถึงแก่กรรม - ส่งเสริมจัดกลุ่มประกอบอาชีพ ( การทำดอกไม้จันทน์) - ตรวจสุขภาพ - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - ออกกำลังกาย - ดนตรีบำบัด - คอมพิวเตอร์ - กิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรม ฯลฯ จัดประประชุมคณะกรรมฯทุกเดือน จัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับกิจกรรม เปิดรับนักเรียนหลักสูตรรุ่นนำร่อง ชมรมผู้สูงอายุ จัดตั้งกองทุน ฌาปานกิจ - กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ - โรงเรียนผู้สูงอายุ - คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ หลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุ แบบเป็นรูปธรรม

5 เรื่องเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ

6 1. สร้างการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเพื่อให้เป็น สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งถ่ายทอด ภูมิปัญญาที่ดีแก่บุคคลอื่น โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

7 2 จิตอาสา ออกเยี่ยมบ้าน กวาดลานวัด เพื่อนสอนเพื่อน
ออกตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อน

8 การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care)
ช่องทางด่วน เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง รถโมบายยูนิตเพื่อบริการ รับส่งผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ในพื้นที่

9 3 การดูแลสุขภาพ กระเป๋ายา คัดกรองสุขภาพ วารีบำบัด ตรวจตา 3 อ.

10 4 กองทุนและสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนฌาปนกิจ กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนออมทรัพย์วันละบาท

11 5 ส่งเสริมอาชีพ ทอเสื่อ เลี้ยงไก่ ทำขนม อาหารแปรรูป กลุ่มคนจับนม
การเลี้ยงโคนม กลุ่มจักสาน

12 6 ด้านเกษตรกรรมส่งเสริมการ ปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน

13 ทุนทางสังคมร่วมกันดูแลผู้สูงอายุ ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ

14 ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุสุขภาพดีขึ้น ครอบคลุม 100%
เชิงรับ สมัครเป็นนักเรียนผู้สูงอายุ 84 คน เชิงรุก เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 548 คิดเป็นร้อยละ 17.5 % นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้าน มิตรภาพบำบัด 1: 30 จำนวนทั้งสิ้น 1,400 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ออกตรวจร่วมกับทีมงาน อสม.ครอบคลุมทุกพื้นที่= ครบ 100 % ผลลัพธ์ ผู้สูงอายุสุขภาพดีขึ้น ครอบคลุม 100% ยายแต่ จากนอก อายุ 109 ปี


ดาวน์โหลด ppt เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google