งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ
กฎกระทรวง กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2 กฎกระทรวงมี 7 ฉบับ ประกอบด้วย
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 2 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 3 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 4 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 5 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 6 กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 7 กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

3 ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ (มาตรา 4) สาระสำคัญ ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

4 การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ (มาตรา 53 วรรคสาม) สาระสำคัญ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

5 การส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ (มาตรา 56 (1) (ซ) (2) (ว) มาตรา 56 วรรคสอง มาตรา 65 (4) มาตรา 65 วรรคสอง มาตรา 70 (3) (ช) มาตรา 75 (4) มาตรา 75 วรรคสอง) สาระสำคัญ กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน อาทิเช่น การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมการเรียนการสอน การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา การให้บริการทางการศึกษา การส่งเสริมนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข การส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

6 การจัดซื้อจัดจ้างที่มี กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ (มาตรา 56 (2) (ข) มาตรา 70 (3) (ข) (ง) มาตรา 80 (2) มาตรา 96 วรรคสอง มาตรา 100 วรรคสาม) สาระสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป ไม่เกิน 500,000 บาท งานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีที่มีวงเงินค่าจ้าง ไม่เกิน 5 ล้านบาท หรืองานจ้างที่มี ปรึกษาจำนวนจำกัด และมีวงเงินค่าจ้าง งานจ้างออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 5 ล้านบาท การจัดซื้อจัดจ้างที่มี วงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 1 แสนบาท จะไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐาน ในการจัดซื้อ จัดจ้างนั้น การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 1 แสนบาท จะแต่งตั้ง บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ ก็ได้ กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

7 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 (มาตรา 73)
สาระสำคัญ กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียน ที่ปรึกษา กำหนดวิธี การขึ้นทะเบียนและ อัตราค่าธรรมเนียม ในการขึ้นทะเบียน ที่ปรึกษา การประเมินผล การปฏิบัติงาน ของที่ปรึกษา การเพิกถอนและ การยกเลิก การขึ้นทะเบียน ที่ปรึกษา หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ สำหรับกรณีการไม่รับ ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา การไม่ต่ออายุการเป็นที่ปรึกษา การปรับลดระดับของที่ปรึกษา การเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษา และการยกเลิกการขึ้นทะเบียน ที่ปรึกษา กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

8 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ (มาตรา 90 วรรคสอง) ประเภทงาน รายการ ขนาดโครงการ (ล้านบาท)   อัตรา (ร้อยละของวงเงินค่าก่อสร้าง) ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบ ขนาดเล็ก (<50) 4.5 6.5 8.5 ขนาดกลาง (50 < 250) 4 5.25 7 ขนาดใหญ่ (250 < 750) 3.5 6 ขนาดใหญ่พิเศษ (750 < 2,500) 3 5 ขนาดพิเศษ (2,500 < 5,000) 2.5 Mega ( > 5,000) 1.5 งานควบคุมการก่อสร้าง  ขนาดเล็ก (<50)  6.5 สาระสำคัญ กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

9 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ลักษณะความซับซ้อน ของงานสถาปัตยกรรม งานซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตชั้นสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ความชำนาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อนหรือมีผู้ใช้สอยจำนวนมาก มีลักษณะพิเศษเป็นเชิดชูคุณค่าทางด้าน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรม หรือธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม เป็นต้น งานซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้องใช้ความประณีต ความชำนาญ มีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างที่ซับซ้อน มีกฎเกณฑ์ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น ศูนย์ประชุม สโมสร อาคารเรียนรวม หอประชุม เป็นต้น งานไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะเรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ สวนหย่อม อาคารจอดรถ เป็นต้น กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

10 สาระสำคัญ กำหนดเรื่องห้ามอุทธรณ์เพิ่มเติม ดังนี้
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ (มาตรา 115 (4)) สาระสำคัญ กำหนดเรื่องห้ามอุทธรณ์เพิ่มเติม ดังนี้ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุครั้งนั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กรณีผู้ประกอบการไม่ได้วิจารณ์ร่าง TOR ขณะที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้วิจารณ์ ผู้ประกอบการ รายนั้นจะอุทธรณ์ TOR ไม่ได้ กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

11 Thank You ! เอกสารนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้นำไปเพื่อตีพิมพ์ เป็นหนังสือ นิตยสาร เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ


ดาวน์โหลด ppt กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google