งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Effective Child Development สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Effective Child Development สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Effective Child Development สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

2 กรอบการทำงาน“พัฒนาการเด็ก”
สถานบริการ มีมาตรฐาน การประเมินพัฒนาการเด็ก ท้องถิ่น ขับเคลื่อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “ครอบครัวต้นแบบ” ชวนลูกคุย กิน เล่น กอด ฝึกทักษะชีวิต เด็ก เก่ง ดี มีความสุข 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของแม่หลังคลอดที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 2 ปีในพื้นที่เป้าหมาย 2. ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่องครบ 6 เดือน 3. ศึกษาผลของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เกิดขึ้นต่อครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นและพัฒนาการเด็กในพื้นที่เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพ ครูศูนย์เด็กเล็ก

3 บุคลากร สสจ. รพ. สสอ. รพ.สต. ระบบบริการ Effective Child Development
ผู้บริหาร , ผู้ปฏิบัติงาน , IT ระบบบริการ สถานที่ , อุปกรณ์ , กำหนดวัน

4 การติดตามงาน นักวิชาการสาธารณสุข -ประเมินสมรรถนะการตรวจคัดกรองของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใน รพ.สต. ปีละ 24 รพ.สต. -พัฒนาแกนนำทีมระดับอำเภอละ 5 คน

5

6

7 การติดตามงาน เจ้าหน้าที่ข้อมูล -นำผลความครอบคลุมการตรวจคัดกรอง
-ผลการประเมิน -ผลการติดตามเด็กสงสัยล่าช้า ตามในกลุ่มไลน์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

8 อัตราความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน

9 ผลการตรวจประเมินพัฒนาการสมวัยเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน

10 ผลการติดตามเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน พัฒนาล่าช้าภายใน 30 วัน

11 จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน ไม่ได้รับการคัดกรองรายสถานพยาบาล

12 การติดตามงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
-ติดตามในกลุ่มไลน์ผู้บริหาร -แจ้งในที่ประชุมประจำเดือน

13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Effective Child Development สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google