งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้า การประชุมครั้งที่ 7/2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า การประชุมครั้งที่ 7/2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า การประชุมครั้งที่ 7/2555
(มิถุนายน - กรกฎาคม 2555)

2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ %
ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ %

3 ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ ระบบศิษย์เก่า (100%)
เป็นระบบปิด ต้อง Register ก่อน รอส่งงานให้กับงานศิษย์เก่า ระบบพัสดุ (60%) พัฒนาส่วนบันทึกข้อมูลพื้นฐานของระบบ ให้เจ้าหน้าที่ทดสอบความสะดวกในการบันทึกข้อมูล ระบบ E-Budget (75%) ให้สิทธิกองแผนงานเข้ากำหนดสิทธิย่อยของบุคลากร ยังไม่มีการกรอกข้อมูลจากหน่วยงาน (รอกองแผน)

4 ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ
ระบบ TOR (100%) พัฒนาแล้วเสร็จในส่วนที่ตกลงไว้กับกองการเจ้าหน้าที่ ให้กองการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลพื้นฐานของระบบ ทุกครั้งที่มีการแก้ไข TOR จะมีบันทึกหลักฐานการแก้ไขข้อมูล ระบบจัดหางาน (100%) พัฒนาแล้วเสร็จ รอหน่วยงานทดลองใช้และเสนอ Report ที่ต้องการ เป็นระบบปิด หน่วยงานภายนอกต้องสมัครก่อนถึงจะเพิ่มข่าวได้ นักศึกษาสามารถเลือกเปิดเผยข้อมูลบางส่วนได้ ระบบการลาออนไลน์ (100%) เพิ่มการลาครึ่งวัน ดึงข้อมูลการลาไปปฏิบัติราชการภายนอก จากระบบพัฒนาบุคลากร ตัดวันลาเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

5 ระบบอาคาร (20%) พัฒนาฟอร์มรับข้อมูลพื้นฐานของระบบ
ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ ระบบอาคาร (20%) พัฒนาฟอร์มรับข้อมูลพื้นฐานของระบบ

6 ภาระงานอื่น ๆ ธีรวัฒน์
ศึกษาการทำ Model 3D อาคารภายในมหาวิทยาลัย ให้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ อาทิตย์ พัฒนาเว็บไซต์กีฬา 10 สถาบัน ชุติมา จัดทำคู่มือการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้

7 บริการวิชาการ 9 กรกฎาคม 2555
- เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) แก่บุคลากรสำนักหอสมุด (ชุติมา, สุระพล) 24 กรกฎาคม 2555 นำเสนอระบบ e-Report ให้แก่บุคลากรคณะผลิตฯ (สุระพล, อาทิตย์)

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้า การประชุมครั้งที่ 7/2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google