งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ Division of Animal Feed and Veterinary Product Control

2 ต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย ออกใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ Division of Animal Feed and Veterinary Product Control ออกใบอนุญาตขาย ต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย ออกใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย ตรวจสอบผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์ เก็บตัวอย่าง ดำเนินการผลวิเคราะห์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ค้น ยึด อายัด ดำเนินคดี

3 พระราชบัญญัติปี 2558 แตกต่างจากพระราชบัญญัติ ปี 2525
วัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เลี้ยงสัตว์ เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์

4 พระราชบัญญัติปี 2558 แตกต่างจากพระราชบัญญัติ ปี 2525
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ/ อาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ / อาหารสัตว์

5 พระราชบัญญัติปี 2558 แตกต่างจากพระราชบัญญัติ ปี 2525
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตผลิต / นำเข้า/ ขาย/อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ป้ายสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ/ สถานที่นำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ/ สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ / สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

6 พระราชบัญญัติปี 2558 แตกต่างจากพระราชบัญญัติ ปี 2525
ให้ผู้ส่งออกอาหารสัตว์นำอาหารสัตว์ที่ตนส่งออก แล้วแต่กรณีมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์

7 พระราชบัญญัติปี 2558 แตกต่างจากพระราชบัญญัติ ปี 2525
ไม่แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน ส่วนประกอบ หรือแหล่งกำเนิดของอาหารสัตว์อันเป็นเท็จหรือเกินความจริง ไม่แสดงข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับอาหารสัตว์

8 พระราชบัญญัติปี 2558 แตกต่างจากพระราชบัญญัติ ปี 2525
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

9 พระราชบัญญัติปี 2558 แตกต่างจากพระราชบัญญัติ ปี 2525
ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดผลิตหรือนำเข้า/ ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกิน 1,000 บาท / 200 บาทนับแต่วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ จนถึงวันที่มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาต

10 พระราชบัญญัติปี 2558 แตกต่างจากพระราชบัญญัติ ปี 2525
บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี

11 ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่าง สำหรับสัตว์เลี้ยง อาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสัตว์เลี้ยง

12 ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์
ข้าวสาลีเมล็ด กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม (11 ม.ค. 60) กากปาล์มทั้งผล (11 ม.ค. 60) รำละเอียด รำหยาบ ข้าวโพดเมล็ดเกรด 1 ข้าวโพดเมล็ดเกรด 20

13 ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์
ห้ามใช้ยาต้านจุลชีพทุกชนิดผสมลงในอาหารสัตว์ในวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์

14 ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์
ฉลาก ชื่อผู้นำเข้าและสถานที่นำเข้า ปริมาตรสุทธิ

15 ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์
แจ้งเลิกกิจการ ไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ระบุ แจ้งจำนวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น

16 ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์
กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์ผลิตเพื่อขาย นำเข้าเพื่อขายหรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้กรมปศุสัตว์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

17 ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์
การผลิตเพื่อขาย การนำเข้าเพื่อขายหรือการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เพื่อเป็นตัวอย่างในทางวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนหรือพิจารณาในการสั่งซื้อให้แจ้งเป็นหนังสือให้กรมปศุสัตว์ทราบก่อนการดำเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน ต้องแนบแผนการทดลองมาด้วย

18 ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์
สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายที่ประสงค์ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ของสมาชิกของตน หรือของเกษตรกรในกลุ่มเดียวกันต้องทำหนังสือแจ้งต่อปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่โดยมีหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร พร้อมรายชื่อสมาชิก

19 ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์
ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ประสงค์จะผลิตเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ของตนเอง ต้องมีฉลากหรือเอกสารกำกับ ต้องจัดทำรายงานการผลิต แจ้งให้กรมปศุสัตว์ทราบทุกเดือน หรือแจ้งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์

20 ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์
กำหนดให้ด่านกักกันสัตว์ซึ่งเป็นท่าเข้าและท่าออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ เป็นด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ที่นำเข้าหรือส่งออก

21 ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์
การทำลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ ให้แจ้งวัน เวลา เป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์ ให้เผาจนหมดสิ้นหรือ ให้ฝังใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หากมีปริมาณมากให้พูนดินกลบเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

22 ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์
อาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แจ้งการผลิต แจ้งการนำเข้า ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หยุดกิจการ หรือ เลิกกิจการ ย้ายสถานที่

23 ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์
อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้อธิบดีกรมประมงมีอำนาจดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำ ออกใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย ต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย ออกใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย ออกและต่ออายุใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ การแจ้งเลิกกิจการ การโอนกิจการในกรณีผู้ รับใบอนุญาตตาย

24 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
ฝ่าฝืนมาตรา 6 (4) อาหารสัตว์ปลอมปน อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน อาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียน แต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้

25 บังคับใช้กฎหมาย โทรศัพท์ขอคำแนะนำ
ขอความอนุเคราะห์พนักงานเจ้าหน้าที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

26 รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์จาก สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
Unknown Sample เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจร่วม ช่วยสอบสวนหาสาเหตุ แก้ไขสาเหตุ เก็บตัวอย่างตรวจรายการเดิม ไม่ใช้บันทึกแบบ 8

27 เรื่องร้องเรียนคุณภาพอาหารสัตว์ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
ตรวจสอบสถานที่ผลิต นำเข้า เก็บนำเข้า ขายอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจร่วม บันทึกข้อความตอบผู้ร้องเรียน

28 ตรวจสอบสถานที่เก็บอาหารสัตว์ นำเข้า ที่ถูกอายัดที่ท่านำเข้า

29 THANK YOU FOR ATTENTION
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 91 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร ต่อ 104 อีเมล์


ดาวน์โหลด ppt ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google