งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Market System Promotion & Development Devision

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Market System Promotion & Development Devision"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Market System Promotion & Development Devision
พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.๒๕๕๘ Market System Promotion & Development Devision DEPARTMENT OF INTERNAL TRADE MINISTRY OF COMMERCE

2 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ประเภทกิจการที่ใช้บังคับ
ความเป็นมา ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ประเภทกิจการที่ใช้บังคับ กฎหมายที่ใช้บังคับ พรบ.ประกันชีวิต การประกันภัย พรบ.ประกันวินาศภัย พรบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย การธนาคาร พรบ.การธนาคารพาณิชย์ วัตถุประสงค์: ควบคุมกิจการค้าขายที่อาจจะกระทบต่อสาธารณชน (8 กิจการ) การออมสิน พรบ.ธนาคารออมสิน เครดิตฟองซิเอร์ การรับรอง หรือรับซื้อตั๋วเงิน พรบ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ การจัดหาเงินทุน การซื้อ ขายแลกเปลี่ยนเงินตรา ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุม กิจการคลังสินค้า พ.ศ.2535 ไซโลและห้องเย็น พ.ศ.2535 การคลังสินค้า

3 เหตุผลที่ต้องมี พรบ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.๒๕๕๘
1. ด้วยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ควบคุมกิจการค้าขายที่อาจจะกระทบต่อสาธารณชน 8 กิจการ ซึ่งมีกิจการคลังสินค้ารวมอยู่ด้วย โดยกิจการอื่นต่างได้ตราเป็น พ.ร.บ. ใช้เป็นกฎหมายแล้ว มีเพียงกิจการคลังสินค้าเท่านั้น ยังไม่ออกเป็น พ.ร.บ. 2. ครม. ได้มีมติเมื่อ 15 มกราคม 2546 ให้ยกเลิกบรรดากฎหมายที่มีลักษณะเป็นประกาศของคณะปฏิวัติ. 3. กิจการคลังสินค้ารวมทั้งไซโลและห้องเย็นที่มีการรับฝากเพื่อบำเหน็จยังมีความจำเป็นต่อการกำกับดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน แต่ยืดหยุ่นลดการควบคุมโดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากขึ้น ประกอบกับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันที่สูงมาก จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด ต่อที่เก็บสินค้าในภาพรวมของการลดต้นทุน ให้สอดคล้องเหมาะสมต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

4 เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน และ ร่าง พรบ. ในประเด็นสำคัญ
บังคับใช้ ยกเว้น กิจการคลังสินค้า องค์การของรัฐบาล รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน ประกาศฯ พ.ศ.2535 สหกรณ์ ส่วนราชการ กิจการไซโล ห้องเย็น องค์การของรัฐบาล 1.รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน 2 เก็บของตนเองโดยออกใบรับของและใบประทวน สหกรณ์ ราชการส่วนกลาง รับฝากสินค้าโดยมีค่าตอบแทน รับฝากเก็บสินค้าบริษัทในเครือ พรบ.คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรของรัฐบาล

5 เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน และ ร่าง พรบ. ในประเด็นสำคัญ
สำหรับในส่วนของ คลังสินค้า ไซโล หอ้งเย็น ที่รับฝากโดยมีค่าตอบแทน ประกาศฯ พ.ศ.2535 พรบ.คลังสินค้าไซโล ห้องเย็น คุณสมบัติผู้ขอ กิจการคลังสินค้า กิจการ ไซโล ห้องเย็น บริษัทจำกัด/มหาชน/ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคล บริษัทจำกัด/มหาชน บริษัทจำกัด/มหาชน/หจก./สหกรณ์ คณะกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์ ทุนชำระแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ลบ. ไม่กำหนด ลักษณะและสภาพของสถานที่เก็บ กำหนดขนาด ความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัย คณะกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์ ไม่กำหนด

6 เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน และ ร่าง พรบ. ในประเด็นสำคัญ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พศ 2535 พรบ.คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล ห้องเย็น 1. การจัดตั้ง 1.1 เห็นชอบในการขออนุญาตประกอบการ รัฐมนตรี ไม่มี 1.2 เวลาดำเนินการ หลัง รมต.เห็นชอบ รวม 120 วัน รวม 180 วัน 1.3 ผู้อนุญาตให้ประกอบกิจการ อธิบดี/คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ 1.4 ผู้ออกใบอนุญาต อธิบดี 2. อายุใบอนุญาต ไม่กำหนด 3 ปี 3. ขอมีสาขา 4. ขอเปลี่ยนแปลง 4.1 ข้อมูล เอกสารหลักฐาน เช่น หนังสือ บริคณห์สนธิ กรรมการ ฯลฯ ให้แจ้งภายใน 15 วัน เปลี่ยนแปลนายคลังแจ้งภายใน 15 วัน 4.2 จำนวน ขนาด สถานที่ตั้ง ฯลฯ ของคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น 5. รายงาน 5.1 ปริมาณสินค้ารายเดือน แจ้งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ยกเลิก 5.2 ฐานะการเงินประจำปี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

7 เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน และ ร่าง พรบ. ในประเด็นสำคัญ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พศ 2535 พรบ.คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล ห้องเย็น 6. การลงทุน/การดำเนินงาน 6.1 การลดทุน รัฐมนตรีอนุญาต ไม่กำหนด อธิบดีอนุญาต/ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ 6.2 ฝากเงินสดไว้ที่อื่นนอกจากธนาคารหรือบริษัทเงินทุน ห้าม 6.3 นำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่น ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ15 ของทุนชำระแล้วฯ คณะกรรมการกำหนดเงื่อนไข 6.4 นำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่น เว้นหลักทรัพย์รัฐบาลร้อยห้ามละ15-30 6.5 การให้กู้ยืมบริษัทในเครือ 6.6 ประกอบธุรกิจอื่น 6.7 การให้เช่าพื้นที่บางส่วน ขออนุญาตอธิบดี ห้ามนำไปให้เช่าทั้งหมด เกินร้อยละ 50 ให้ขออนุญาตอธิบดี

8 เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน และ พรบ. ในประเด็นสำคัญ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พศ 2535 พรบ.คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล ห้องเย็น 7. บทกำหนดโทษ 7.1 ไม่ขออนุญาตประกอบการ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตำหนิโดยเปิดเผย ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท/วัน จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดยังทำการที่ฝ่าฝืน 7.2 ฝ่าฝืนข้อกำหนด เช่น ออกใบรับฝากไม่ถูกต้อง ให้เช่าคลังสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่แจ้งรายงาน หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงเอกสาร ต่างๆ ฯลฯ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ถ้าความผิดต่อเนื่อง ให้ปรับไม่เกินวันละ1,000 บาท ตลอดที่ทำการฝ่าฝืน สั่งให้ปรับปรุง ปรับไม่เกิน 20,000 บาทต่อวัน พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอน 7.3 ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 7.4 ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก ไม่กำหนด จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 7.5 ไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 7.6 ไม่ดำเนินการภายใน 90 นับแต่ได้รับอนุญาตหยุดดำเนินกิจการเกิน 180 วันโดยไม่ขออนุญาตให้เช่าคลัง ไซโล ห้องเย็นโดยไม่ได้รับอนุญาต สั่งเพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต

9 สำหรับในส่วนของ คลังสินค้า ไซโล หอ้งเย็น ที่เก็นของตนเอง
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พศ 2535 พรบ.คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล ห้องเย็น 8. การดำเนินงาน 8.1. กำหนดขนาดฯ ไม่กำหนด - 8.2. การจดแจ้ง 8.3 หน้าที่ 8.4 บทลงโทษ

10 ภาพรวมของกิจการตามพื้นที่ ประกอบ : บางรายดำเนินกิจการในหลายจังหวัด
คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นสาธารณะ ภาพรวมของกิจการตามพื้นที่ คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ราย ความจุ (ตัน) ราย ความจุ (ตัน) ราย ความจุ (ตัน) 53 2,805,771 10 43,093 5 36,308 2 5,472 3 15,654 73 3,706,299 13 247,788 1 28,000 2 96,350 5,000 17 377,138 85 255,268 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 3 5,750 10 8,605 2 1,545 18,780 รวม 110 289,948 ประกอบ : บางรายดำเนินกิจการในหลายจังหวัด

11 คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นสาธารณะ
คลังสินค้า 5 ราย ห้องเย็น 10 ราย ไซโล 2 ราย คลังสินค้า 2 ราย ห้องเย็น 2 ราย ไซโล 1 ราย คลังสินค้า 53 ราย ห้องเย็น 85 ราย ไซโล 13 ราย คลังสินค้า 10 ราย ห้องเย็น 3 ราย ไซโล 1 ราย คลังสินค้า 3 ราย ห้องเย็น 10 ราย

12 Market System Promotion & Development Devision
Thank You Market System Promotion & Development Devision DEPARTMENT OF INTERNAL TRADE MINISTRY OF COMMERCE


ดาวน์โหลด ppt Market System Promotion & Development Devision

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google