งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมและตรวจสอบภายใน รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมและตรวจสอบภายใน รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมและตรวจสอบภายใน รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
มณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2 เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบภายใน หลักการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบอำนาจหน้าที่ แนวการตรวจสอบดุลพินิจ

3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3 หลักการตรวจสอบ หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายเอกชน จนท.ของรัฐที่ได้รับการ แต่งตั้งตามกฎหมาย ประชาชนทั่วไป หลักการ จะกระทำการสิ่งใดได้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการกำหนดให้อำนาจไว้เท่านั้น ( กฎหมายจำกัดสิทธิ์ ) สามารถกระทำการสิ่งใดๆ ได้ทุกอย่าง ถ้าไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการห้ามไว้

4 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วิธีการตรวจสอบ หน้าที่ อปท. 1.จัดทำเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน 2. เอกสาร/หลักฐานนั้น ต้องสามารถชี้แจง/อธิบายได้ด้วยตัวเอง หน้าที่ผู้ตรวจสอบ 1. มีการจัดทำเอกสารถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ 2. เอกสารนั้น เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ข้อ 67 อปท.จะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ หนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

5 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แนวการตรวจสอบอำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ อปท. 1. กฎหมายจัดตั้ง อาทิ พรบ.อบจ. พรบ.เทศบาล พรบ.อบต. 2. พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 3. กฎหมายอื่น ข้อพึงระมัดระวัง 1. หน้าที่โดยตรง 2. ส่งเสริม หรือ สนับสนุน

6 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
6 พ.ร.บ.เทศบาล ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล เทศบาลตำบล มาตรา 50 และ 51 เทศบาลเมือง มาตรา 53 และ 54 เทศบาลนคร มาตรา 56 และ 57 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล...มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ - ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ - ป้องกันและระงับโรคติดต่อ - ให้มีโรงฆ่าสัตว์/ตลาด/ท่าเทียบเรือและท่าข้าม - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา

8 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แนวการตรวจสอบดุลพินิจ ต้องชอบด้วยกฎหมาย 1. เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ และ 2. ไม่มีส่วนได้เสีย หรือได้รับประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวการตรวจสอบ 1. จำเป็นต้องหรือไม่ และ 2. การใช้ดุลพินิจนั้นเป็นไปด้วยความเหมาะสม และประหยัดหรือไม่

9 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
“คุยกันเปิดอก ถกกันทุกปัญหา” 9 หลักมาตรฐานการปฏิบัติของ อปท. และ สตง. เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน และพัสดุ 1. อปท.มีอำนาจหน้าที่เบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของ ม.ท. 2. สตง. มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหรือ ทรัพย์สินของ อปท. ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของ มท.

10 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
“คุยกันเปิดอก ถกกันทุกปัญหา” 10 วินัยทางงบประมาณและการคลัง

11 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมและตรวจสอบภายใน รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google