งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของการอรรถาธิบาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของการอรรถาธิบาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบของการอรรถาธิบาย
บรรยายบทที่ 4

2 เป้าหมาย เรามีเป้าหมายที่จะรักษาความเชื่อนี้ให้คงไว้โดยแสดงให้เห็นสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าว่า พระวจนะของ พระเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่เราและผู้ฟังของเราเผชิญหรือรู้สึกห่วงใยในแต่ละวันได้อย่างไร หน้า 104 ไม่ใช่เพียงการเล่าแค่ข้อมูล แต่ที่แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลที่เล่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของพวกเขาได้อย่างไร ความหมายแท้จริงก็ถูกปิดซ่อนจงกระทั้งเราแยกแยะได้ว่า มีผลต่อชีวิตอย่างไร นักเทศน์ต้องแจกแจงรายละเอียดแต่ละอันของคำเทศน์ในเชิงอรรถาธิบายจนสามารถเห็นผลที่มี ต่อชีวิตได้อย่างชัด เรื่องเพื่อบ้านที่ดี ลูกา 10: (25-29 เป็นข้อมูล; แสดงผลที่มีต่อชีวิต)

3 ข้อมูลเป็นหลัก หรือ การอรรถาธิบาย
การอรรถาธิบายต้องให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ คำเทศนาแบบอรรถาธิบายที่แท้จริง....ใช้วัตถุทั้งหมดที่มีเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้ วัตถุที่มีอยู่ อาจหมายถึงอะไร? ภาพ 4.2 การ________ การ_______________ตาม_____________ การ__________ (คืออะไร) เรื่อง__________ การประยุกต์ไม่ได้เป็นผนวกหรือตอนย่อย...แต่เป็นสิ่งหลักของคำเทศนา

4 คำถามอภิปราย อะไรเป็นองค์ประกอบสามประการของการอรรถาธิบาย ที่ประกฏใน ตัวอย่างการเทศนาของพระคัมภีร์ ความสม่ำเสมอขององค์ประกอบเหล่านี้บ่งบอกถึงลักษณะของการ อรรถาธิบายอย่างไร

5 แบบแผน อธิบาย—การคลี่ออก (เปิดเผย) ความหมายของบางสิ่งบางอย่าง, การตีความหมาย องค์ 3 ประการของการกลี่ออก/การเปิดเผย เนหะมีย์ 8:5-8 การนำเสนอ การอ่านพระวจนะ การอธิบาย ทำให้ชัดเจนและแจกแจงความหมาย ตักเตือนสั่งสอนบนพื้นฐานของพระวจนะ ช่วยให้เข้าใจเพื่อสามารถนำมาใช้ใน ชีวิตได้

6 ตัวอย่างจากพระคัมภีร์ใหม่
1 ทีโมธี 4:13 การนำเสนอ (การอ่านพระคัมภีร์) กำชับให้ทำตาม (การเทศนา) อธิบาย (สั่งสอน) 2 ทีโมธี 4:2 การนำเสนอ (การประกาศพระวจะ) กำชับให้ทำตาม (ตักเตือน) อธิบาย (สั่งสอน) มัทธิว 28: อธิบาย (สอนเขา) กำชับให้ตาม (ให้ถือรักษา) นำเสนอพระวจนะ (สิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งเจ้า) จงนำเสนอพระวจนะ จงอธิบายความหมายพระวจนะ จงกำชับให้ทำ ตามพระวจนะ นี่แหละคือการเทศนาแบบอรรถาธิบาย

7 คำภามอภิปราย อะไรเป็นส่วนประกอบสามประการ ของการอรรถาธิบาย
ที่ปรากฎเป็นปกติ ในประเด็นหลักแต่ละประเด็น หมายความว่าอะไร เหตุใดที่สามส่วนประกอบจึงมีความสำคัญ

8 ส่วนประกอบสามประการ การอธิบาย ตอบคำถามที่ว่า พระคัมภีร์ตอนนี้มีความหมายว่าอย่างไร การบอกเล่า/เรื่องประกอบ ช่วยตอบสนองให้เห็นว่าพระคัมภีร์ตอนนั้นกล่าวถึง สิ่งใด ไม่เพียงแต่บอก แต่แสดงให้เห็นด้วย การประยุกต์ใช้ พระคัมภีร์ตอนนี้มีความหมายสำหรับเราอย่างไร เพื่อตั้งหรือวางพื้นฐานจากพระคัมภีร์ที่จะนำไปปฏิบัติ หรือความเชื่อที่พระเจ้า ทรงต้องการให้มี

9 การเทศนาแบบอรรถาธิบายมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ให้ข้อมูล และให้ข้อมูลนั้นมีประโยชน์ ความหมาย เกิดผล และเป็นที่ใช้ได้ ใน ชีวิต การตั้ง FCF หรือสภาพความตกต่ำของมนุษย์ ของข้อพระคัมภีร์ จะ ช่วยให้คำเทศนาอยู่ในร่องในรอยของพระคัมภีร์ และนำไปทำตามได้ อย่างแท้จริง

10 โดยทั่วไป แต่ละส่วนประกอบควรจะประกฎในแต่ละประเด็นหลัก
เพราะไม่น่าจะนำเสนอสิ่งใดๆถ้าไม่มีการแสดงหรือการประยุกต์ จะไร้ประโยชน์ ผู้ฟังมักจะสนใจถ้าแสดงและประยุกต์ความจริงได้บ่อยครั้ง อิทธิผลด้านวัฒนธรรม เทศนายาวๆโดยหวังว่าผู้ฟังจะได้ยิน หรือ ยังฟังอยู่ เมื่อให้การประยุกต์ใช้ในเวลา 5 นาทีสุดท้ายของคำเทศนา ดังนั้นน่าจะให้ส่วนประกอบทั้งสาม ปรากฎในทุกประเด็นหลัก โดยหวังว่าผู้ฟังจะได้ ยิน จดจำ รับฟัง หรือให้ความสนใจ อย่างน้อยประเด็นหนึ่งประเด็นใด

11 ความสมดุล เราควรเน้นหรือให้ความสำคัญกับส่วนประกอบอันใด เราเน้นแต่ละส่วนเพียงพอที่จะเกิดผลที่ต้องการ
ทัศนคติ: ด้วยอำนาจที่มาจากพระเจ้า/พระวจนะ “บางครั้งเราต้องเป่าประกาศถึงความปีติยินดีของข่าวประเสริฐ...ต้องประณามของที่ต่ำทราม...ต้องเล้าลมใจผู้ที่ทุกข์ยาก” หน้า 121 ความกล้าหาญที่ถ่อมตน เหมือนพระคริสต์


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของการอรรถาธิบาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google