งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Luke 15 The Lost Sheep and the Lost Coin Luke 15 The Lost Sheep and the Lost Coin ลูกา​ 15 สูญหายแกะและ ลูกา​ 15 สูญหายแกะตัวและสูญหายเหรียญกษาปณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Luke 15 The Lost Sheep and the Lost Coin Luke 15 The Lost Sheep and the Lost Coin ลูกา​ 15 สูญหายแกะและ ลูกา​ 15 สูญหายแกะตัวและสูญหายเหรียญกษาปณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Luke 15 The Lost Sheep and the Lost Coin Luke 15 The Lost Sheep and the Lost Coin ลูกา​ 15 สูญหายแกะและ ลูกา​ 15 สูญหายแกะตัวและสูญหายเหรียญกษาปณ์

3 1 Now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him. 1 ในเวลานั้นบรรดาคนเก็บ ภาษีและพวกคนบาปเข้ามา ใกล้เพื่อจะฟังพระองค์

4 2 And the Pharisees and the scribes grumbled, saying, “This man receives sinners and eats with them.” 2 พวกฟาริสีและพวกธรรมา จารย์ก็บ่นว่า “ คนนี้ต้อนรับ คนบาปและกินด้วยกันกับ เขา ”

5 3 So he told them this parable: 3 พระเยซูจึงตรัสอุปมา ต่อไปนี้ให้พวกเขาฟังว่า

6 4 “What man of you, having a hundred sheep, if he has lost one of them, does not leave the ninety-nine in the open country, and go after the one that is lost, until he finds it?

7 4 “ ใครในพวกท่านที่มีแกะ ร้อยตัวและตัวหนึ่งหลง หายไป จะไม่ทิ้งเก้าสิบเก้า ตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้า แล้ว ออกไปตามหาตัวที่หายไป นั้นจนกว่าจะพบหรือ ?

8 5 And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. 5 และเมื่อพบแล้ว เขาจะ ยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วย ความชื่นชมยินดี

9 6 And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, ‘Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost.’

10 6 เมื่อมาถึงบ้าน เขาก็เชิญ มิตรสหายและเพื่อนบ้านให้ มาพร้อมกัน แล้วพูดกับ พวกเขาว่า ' มาร่วมยินดีกับ ข้า เพราะข้าพบแกะของข้า ที่หายไปนั้นแล้ว '

11 7 Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who need no repentance.

12 7 เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในทำนองเดียวกัน จะมี ความชื่นชมยินดีในสวรรค์ เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับ ใจใหม่ มากกว่าเรื่องคน ชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ ไม่ยอมกลับใจ

13 7 Now he told a parable to those who were invited, when he noticed how they chose the places of honor, saying to them, 7 เมื่อพระเยซูทอดพระเนตร เห็นบรรดาคนที่ได้รับเชิญ นั้นเลือกเอาแต่ที่นั่งอันมี เกียรติ พระองค์จึงตรัสเรื่อง เปรียบเทียบแก่พวกเขาว่า สูญ หายไป

14 Foun d กริยา ช่อง

15 Joy ความปิติยินดี

16 8 “Or what woman, having ten silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and seek diligently until she finds it?

17 8 “ หญิงคนใดที่มีเหรียญ เงินสิบเหรียญและเหรียญ หนึ่งหายไป จะไม่จุด ตะเกียงกวาดบ้านค้นหา อย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกว่า จะพบหรือ ?

18 9 And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, ‘Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost.’

19 9 เมื่อพบแล้วนางจะเชิญ มิตรสหายและเพื่อนบ้านมา พร้อมกัน แล้วพูดกับพวก เขาว่า ' มาร่วมยินดีกับฉัน เพราะฉันพบเหรียญเงินที่ หายไปนั้นแล้ว '

20 10 Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents.” 10 ในทำนองเดียวกัน เรา บอกท่านทั้งหลายว่า จะมี ความชื่นชมยินดีท่ามกลาง พวกทูตสวรรค์ของพระเจ้า เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับ ใจใหม่ ”

21

22 Joy ความปิติยินดี

23


ดาวน์โหลด ppt Luke 15 The Lost Sheep and the Lost Coin Luke 15 The Lost Sheep and the Lost Coin ลูกา​ 15 สูญหายแกะและ ลูกา​ 15 สูญหายแกะตัวและสูญหายเหรียญกษาปณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google