งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Unit 4. Opera HouseAustralia FujiyamaJapan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Unit 4. Opera HouseAustralia FujiyamaJapan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Unit 4

2

3

4

5

6

7

8 Opera HouseAustralia

9 FujiyamaJapan

10 TachmahalIndia

11 Eiffle TowerFrance

12 What can you see?

13 skiingcycling

14 camping hiking

15 waterfallbeach

16 museumticket

17 passportsuitcase diary

18 Past Simple Tense 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจบไปแล้วในอดีต Jusmine went to Italy last week. We went to the Mall yesterday. 2. ใช้กับกริยาที่กระทำเป็นประจำ หรือ เป็นนิสัยในอดีต I like milk when I was young. He was always absent last year S + V.2

19 1) กริยาลงท้ายด้วย e อยู่แล้วให้เติม “d” เช่น close-closed love-loved live-lived 2) กริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อน แล้วเติม “ed” เช่น cry-cried try-tried hurry-hurried แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ (a, e, i, o, u) ให้เติม “ed” ได้ทันที เช่น play-played 3) ถ้ากริยาเป็นคำพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว และมีตัวสะกดเดียว ให้เพิ่ม ตัวสะกดอีก 1 ตัว แล้วจึงเติม “ed” เช่น stop-stopped beg-begged plan-planned

20 I went to Bangkok last week. I did not go to Bangkok last week. Did I go to Bangkok last week? ประโยคบอก เล่า ประโยค ปฏิเสธ ประโยค คำถาม

21 5. Read Ann’s diary and answer. Dear diary, Yesterday I was on a plane to London I took my passport, a ticket and a suitcase. My suitcase was very heavy. I saw the mountains from the window of the plane. I took some photos. The trip on the plane was great! I was very happy. 1.Where did Ann go? 2.How did she go there? 3.What did she take? 4.What did she see? 5.How was Ann’s trip on the plane?

22 1. Where did Ann go? She went to London. 2. How did she go there? She went by plane. 3. What did she take? She took her passport, a ticket and a suitcase. 4. What did she see? She saw mountains. 5. How was Ann’s trip on the plane? The trip was very great.

23 Yesterday I went to the museum. It was crowed. There were so many people. I was bored. In the afternoon I visited my uncle at his farm. We had dinner with him. Tomorrow I’m going to go camping. Write your own travel diary.…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… My Travel Example

24 How was your holiday ? Oh, it was great, great!! How was your holiday ? Oh, oh it was great. What, what did you do? Camping, I went camping Oh, yes. It was fun. Shalala. #hiking, swimming, skiing, fishing, surfing, …….. SONG : How was your holiday ?

25

26

27

28

29

30

31 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Unit 4. Opera HouseAustralia FujiyamaJapan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google