งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อยู่ระหว่างดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อยู่ระหว่างดำเนินการ
การจัดหาพัสดุในส่วนของรายจ่ายลงทุนในภาพรวม ประจำเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559 หน่วย : ล้านบาท ที่ รายการ งบประมาณ จัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว ขั้นตอนการดำเนินงาน จำนวนเงิน ร้อยละ กระบวนการ จัดซื้อ/จ้าง จัดทำ TOR อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ครุภัณฑ์งานประจำ ฝ่ายการพัสดุจัดหา หน่วยงานจัดหาเอง รวม 54.46 112.70 167.16 39.24 20.85 60.09 72.05 18.50 35.95 12.41 16.27 28.68 22.79 14.44 17.16 - 2.81 75.58 78.39 5.16 67.06 46.89 2 ครุภัณฑ์งานโครงการ 584.64 37.77 800.84 51.74 162.34 10.49 3 ครุภัณฑ์งานสนับสนุน 193.92 28.33 14.61 101.06 52.11 64.53 33.28 4 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30.22 1.76 61.74 3.59 94.65 รวมทั้งสิ้น 703.28 19.37 992.32 27.34 53.29

2 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่าง e-Auction / สอบราคา / วิธีพิเศษ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 1. 2. ครุภัณฑ์งานประจำ เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับคัดเหรียญ อุปกรณ์สื่อสาร ครุภัณฑ์งานโครงการ โครงการขยายช่องทางการให้บริการด้วยเครื่อง Self Service โครงการพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน -โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง กับมาตรฐานปลอดภัย PCI DSS ตามข้อกำหนดของ VISA -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Internet Banking -โครงการขยายช่องทางการให้บริการ 10.61 1.80 16.27 223.54 20.00 50.40 68.23 1.38 -จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น, ตั้งโต๊ะ -ยกเลิกการเสนอราคาครั้งที่ 2 ปรับแก้ไข TOR -จัดซื้อ IP PHONE 2 รายการ 5.76 ล้านบาท, อุปกรณ์สื่อสาร 3 รายการ 7.16 ล้านบาท, อุปกรณ์สื่อสาร Voice Recorder 3.35 ล้านบาท -เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ 3.74 ล้านบาท ขั้นตอนพิจารณาผลการจัดซื้อ, เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ล้านบาท เสนอราคา 17 มิ.ย.59, เครื่อง ATM สำหรับรถ Mobile 1.18 ล้านบาท, จ้างพัฒนาระบบสำหรับเครื่อง ATM ให้รองรับ Chip Card ล้านบาท -จัดซื้อระบบ Virtual School Branch -จัดซื้อ License Software สำหรับเครื่องสอบทานนโยบาย Fire Wall ล้านบาท, ซื้อ Next Generation Firewall for PCI DSS ล้านบาท, ซื้อ FTP Server และ Server virtualization 9.85 ล้านบาท, ซื้อระบบ Unix patch management 7.49 ล้านบาท, ซื้อ SAN Storage สำหรับระบบจัดเก็บ Log ล้านบาท -จัดซื้อระบบ -จัดซื้อเครื่อง Capture Device และสิทธิการใช้โปรแกรมระบบงาน

3 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่าง e-Auction / สอบราคา / วิธีพิเศษ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ -โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้า (Data Cleaning) -โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับประเมิน ราคาหลักทรัพย์ GIS -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ -โครงการพัฒนาแบบจำลองติดตามหนี้ (Collection Scoring) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 24.39 37.00 19.33 200.00 156.57 จัดซื้อระบบ Data Quality System เสนอราคา 20 มิ.ย. 2559 จัดซื้อระบบ จัดซื้อระบบ Advance Persistent Treat ล้านบาท เสนอราคา มิ.ย. 2559, จัดซื้อระบบ Anti DDos Attack 9.53 ล้านบาท เสนอราคา 27 มิ.ย. 2559 - อุปกรณ์ ACCESS NODE ล้านบาท, UPS ขนาด 5 KVA 13.70 ล้านบาท ขั้นตอนพิจารณาผลการจัดซื้อ, จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ (WAN ROUTER ล้านบาท, Firewall 7.07 ล้านบาท, Gigabit Switch 4.63 ล้านบาท, Layer 2-7 Load Balance Switch 6.42 ล้านบาท, DR CORE route Switch ล้านบาท), ระบบ ล้านบาท, ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ ล้านบาท เสนอราคา 14 มิ.ย. 2559

4 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่าง e-Auction / สอบราคา / วิธีพิเศษ
3 4 ครุภัณฑ์งานสนับสนุน -งานจัดซื้อรถ Mobile ทดแทน -งานจัดซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย งานพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ Credit Risk Rating Model - งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจเงินฝาก งานขยายช่องทางการให้บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง -โครงการก่อสร้างขยายดัดแปลงอาคารสำนักงานสาขา -โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขา -โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่ รวมทั้งสิ้น 52.71 24.20 16.00 1.45 6.70 33.96 1.88 25.90 992.32 -จัดซื้อรถตู้พร้อมดัดแปลงสำหรับสาขา 30 คัน -จัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดสนญ ล้านบาท เสนอราคา มิ.ย. 2559, จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดเขต ล้านบาท -อยู่ระหว่างจัดซื้อพิเศษ -จ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิต 2 รายการ -ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เสนอราคา 10 มิ.ย. 2559 -จัดซื้อที่ดินสาขากาญจนวณิชย์ (สงขลา) อ.เมือง จ.สงขลา -จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service -จ้างปรับปรุงและซื้อครุภัณฑ์อาคารแอทสาทร ชั้น 11, 12, 13, 14, ล้านบาท

5 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 1. 2. ครุภัณฑ์งานประจำ ครุภัณฑ์งานโครงการ รวมทั้งสิ้น -

6 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 1. 2. ครุภัณฑ์งานประจำ - ครุภัณฑ์ฝ่ายการพัสดุจัดซื้อ - หน่วยงานส่วนกลาง ภาค สาขา ดำเนินการเอง ครุภัณฑ์งานโครงการ - โครงการพัฒนาบุคลากร - โครงการพัฒนาระบบงานรองรับการให้บริการ ATM Cash Access (MyMo MyCash) - โครงการพัฒนาระบบรองรับการให้สถาบันการเงินชุมชน/ กองทุนหมู่บ้านเป็นตัวแทนให้บริการ ( Bank Agent) - โครงการพัฒนาระบบงานรองรับบัตรรูปแบบต่าง ๆ (Card&Payment) 2.81 75.58 11.01 38.65 40.00 -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ -จัดซื้อระบบ จัดซื้อระบบ

7 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ - โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา - โครงการเปิดให้บริการธุรกิจบัตรเครดิต 0.67 32.01 - เครื่อง Hand Held 0.45 ล้านบาท, สิทธิการใช้โปรแกรม ระบบงาน ICM 0.23 ล้านบาท จัดซื้อระบบ ล้านบาท, ซื้อมือถือ ล้านบาท

8 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 3. ครุภัณฑ์งานสนับสนุน - งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน - งานจัดซื้อรถ Mobile ทดแทน - งานวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจ - งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจเงินฝาก - งานพัฒนาระบบการชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน งานเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน งานขยายช่องทางการให้บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ งานบริหารจัดการความรู้ธนาคารออมสิน งานพัฒนาระบบการคำนาณเงินสำรองเพื่อรองรับระบบบัญชีใหม่ IFRS 4 43.44 1.41 4.00 4.55 2.50 2.65 3.13 1.65 1.20 -

9 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 4. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้างขยายดัดแปลงอาคารสำนักงานสาขา - โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขา โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่ - โครงการขยายช่องทางการให้บริการ รวมทั้งสิ้น 686.20 99.74 479.25 283.81 80.47 1,934.73


ดาวน์โหลด ppt อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google