งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การปรับปรุงรูปแบบการทำงานของ องค์การ เช่น การนำ E-mail มาใช้ในองค์การ E-mail มาใช้ในองค์การ 2. การสนับสนุนการดำเนินงานเชิงกลุยทธ์ 3. เครื่องมือในการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การปรับปรุงรูปแบบการทำงานของ องค์การ เช่น การนำ E-mail มาใช้ในองค์การ E-mail มาใช้ในองค์การ 2. การสนับสนุนการดำเนินงานเชิงกลุยทธ์ 3. เครื่องมือในการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การปรับปรุงรูปแบบการทำงานของ องค์การ เช่น การนำ E-mail มาใช้ในองค์การ E-mail มาใช้ในองค์การ 2. การสนับสนุนการดำเนินงานเชิงกลุยทธ์ 3. เครื่องมือในการทำงาน เช่น การออก เอกสารต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ 4. การเพิ่มผลผลิตของงานโดยเทคโนโลยี ส่วนบุคคล 5. เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร แนวโน้มของเทคโนโลยี สารสนเทศ

2 1. คอมพิวเตอร์ 9. การประชุม ทางไกล 2. ปัญญาประดิษฐ์ 10. โทรทัศน์ตามสายและ ผ่านดาวเทียม 3. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารหรือ EIS 11. เทคโนโลยีมัลติมิเดีย 4. การจดจำเสียง 12. การใช้ คอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรม 5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDI 13. การใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 6. เส้นใยแก้วนำแสง 14. การใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 7. อินเทอร์เน็ต 15. ระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ 8. ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ ในอนาคต

3 1. ทำความเข้าใจต่อบทบาทของเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีต่อธุรกิจปัจจุบัน 2. ระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล ขององค์การ 3. วางแผนที่จะสร้างหรือพัฒนาระบบ โดย การดำเนินการพัฒนาระบบ สารสนเทศขององค์การให้ประสบความสำเร็จ ต้องเตรียมดังต่อไปนี้ สารสนเทศขององค์การให้ประสบความสำเร็จ ต้องเตรียมดังต่อไปนี้ * บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ทักษะ และ ความเข้าใจ * งบประมาณ โดยสามารถแบ่งออกเป็น ระยะสั้นและระยะยาว * การวางแผน การปฏิบัติตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt 1 การปรับปรุงรูปแบบการทำงานของ องค์การ เช่น การนำ E-mail มาใช้ในองค์การ E-mail มาใช้ในองค์การ 2. การสนับสนุนการดำเนินงานเชิงกลุยทธ์ 3. เครื่องมือในการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google