งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EEN3204 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3) http://www.aekkahpob.ssru.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EEN3204 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3) http://www.aekkahpob.ssru.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EEN3204 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3)

2 อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา
อาจารย์เอกภพ อินทรภู่ ข้อมูลการติดต่อ อาคาร 11 ชั้น 2 (ห้อง 1123) คณะครุศาสตร์ Website : Facebook: Aekkaphob Intarapoo

3 เป้าหมาย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
EEN3204 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3) EEN3204 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถ เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การออกแบบ การผลิต ทดลองใช้ ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

4 การจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน : Blended Learning
(Face to Face & Online Learning) EEN3204 1. การเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน (Face to Face) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ฟังบรรยายบทเรียน บันทึกย่อลงสมุดบันทึก, สรุปผังความคิด (my mapping) และตอบคำถามในระหว่างการเรียน ณ ห้องเรียนที่กำหนด 2. การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (Online Learning) นักศึกษาสืบค้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อดิจิตอล หรือสื่ออื่นๆ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบE-Learning Facebook Line สรุปสาระการเรียนรู้ตามที่กำหนด

5 100 เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 10 20 40 30 รวม 1.จิตพิสัย
2.กิจกรรมรายบุคคล (ขอบเขตงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ) 2.1 สื่อการเรียนการสอน (10 คะแนน) 2.2 การนำเสนองานสอนภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) 20 3.กิจกรรมรายกลุ่ม (ขอบเขตงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ) 3.1 หัวข้อโครงงาน (10 คะแนน) 3.2 สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (15 คะแนน) 3.3 สรุปรายงานผล (15 คะแนน) 40 4.สอบวัดความรู้ 30 รวม 100

6 กรอบแนวคิดการทำกิจกรรมการเรียนรู้
EEN3204 กรอบแนวคิดการทำกิจกรรมการเรียนรู้ การทำกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อ ขั้นที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูล ณ แหล่งศึกษา ขั้นที่ 3 การเขียนเค้าโครงของกิจกรรมการเรียนรู้ (ร่าง โครงงาน) ขั้นที่ 4 การลงมือทำกิจกรรมฯ ขั้นที่ 5 การเขียนรายงาน ขั้นที่ 6 ขั้นแสดงผลงาน ศึกษาปัญหา การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (ตัวอย่างการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ) 1.กลวิธีวิเคราะห์และค้นหาคำ (Determination strategies) 2.กลวิธีทางสังคม (Social strategies) 3.กลวิธีการจำ (Memory strategies) 4. กลวิธีความรู้/เข้าใจ (Cognitive strategies) 5. กลวิธีอภิปัญญา (Metacognitive strategies) ที่มา: Schmitt’s Vocabulary learning strategies (1997) P )

7 วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแนวคิด วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ EEN3204 กลวิธีวิเคราะห์และค้นหาคำ(Determination strategies) โดยผู้เรียนที่ใช้กลวิธีนี้จะค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ตนเองไม่เข้าใจจากหน้าที่ของคำ , จากรากศัพท์, จากบทความ และจากพจนานุกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น การเดาความหมายจากบริบท การวิเคราะห์หน้าที่ของคำ การใช้รายการคำ ศัพท์ และการใช้บัตรคำศัพท์

8 วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแนวคิด (ต่อ) วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ EEN3204 2. กลวิธีทางสังคม (Social strategies) โดยผู้เรียนที่ใช้กลวิธีนี้จะสอบถามความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากผู้รู้ เช่น การถามครูผู้สอน การถามเจ้าของภาษา การถามเพื่อนร่วมชั้น และการค้นหาความหมายคำ ศัพท์จากการทำ กิจกรรมกลุ่ม

9 วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแนวคิด (ต่อ) วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ EEN3204 3. กลวิธีการจำ (Memory strategies) โดยผู้เรียนที่ใช้กลวิธีนี้จะเลือกวิธีการจดจาคำศัพท์จากการท่องจำ , การสะกดคำ , การพูดออกมาดังๆ และการใช้กิริยาท่าทางในการเรียนรู้คำ เช่น การจินตนาการคำศัพท์ การสร้างสิ่งสมมุติแทนคำศัพท์ การใช้แผนผังความคิด การสรุปความคิด การใช้คำศัพท์ใหม่ในประโยค

10 วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแนวคิด (ต่อ) วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ EEN3204 4. กลวิธีความรู้ความเข้าใจ (Cognitive strategies) โดยผู้เรียนที่ใช้กลวิธีนี้จะใช้วิธีการเขียนและจดบันทึกคำศัพท์นั้นลงในสมุด เช่น การเขียนรายการคา ศัพท์ การจัดกลุ่มประเภทคำ

11 วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแนวคิด (ต่อ) วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ EEN3204 5. กลวิธีอภิปัญญา (Metacognitive strategies) ผู้เรียนที่ใช้กลวิธีนี้จะมีการวางแผนการจำและมีการตรวจสอบว่าตนเองจดจำคำศัพท์ได้ดีแค่ไหนและมีการเรียนรู้คำศัพท์อย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้สื่อทางภาษา (เพลง ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์) การทำแบบทดสอบความสามารถทางคำศัพท์ด้วยตัวเอง การฝึกทำกิจกรรมเกมทางภาษา (อักษรไขว้ และการต่อคำ )


ดาวน์โหลด ppt EEN3204 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3) http://www.aekkahpob.ssru.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google