งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 10 พื้นที่รับผิดชอบ : ลุ่มน้ำชีตอนบน 5 จังหวัด ; กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวลำภู - พื้นที่ 39,761 ตร. กม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 10 พื้นที่รับผิดชอบ : ลุ่มน้ำชีตอนบน 5 จังหวัด ; กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวลำภู - พื้นที่ 39,761 ตร. กม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 10

3 พื้นที่รับผิดชอบ : ลุ่มน้ำชีตอนบน 5 จังหวัด ; กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวลำภู - พื้นที่ 39,761 ตร. กม. - ประชากร 5,321,381 คน พื้นที่รับผิดชอบ : ลุ่มน้ำชีตอนบน 5 จังหวัด ; กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวลำภู - พื้นที่ 39,761 ตร. กม. - ประชากร 5,321,381 คน อปท. รวม 738 แห่ง - อบจ. 5 แห่ง - เทศบาล 214 แห่ง - อบต. 519 แห่ง อปท. รวม 738 แห่ง - อบจ. 5 แห่ง - เทศบาล 214 แห่ง - อบต. 519 แห่ง

4 พันธกิจ เพื่อมุ่งสู่ : “ องค์กรเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมใน ภูมิภาคที่สังคมเชื่อมั่น ” “ องค์กรเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมใน ภูมิภาคที่สังคมเชื่อมั่น ” 1. องค์กรวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมใน ภูมิภาค 2. ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยด้าน สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 3. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 4. การเป็นห้องปฏิบัติการด้าน สิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล วิสัยทัศน์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

5 1. จัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค 2. ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับ ภาค 3. จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค 4. จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับ ภาค 5. เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการและมาตรการด้าน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 6. ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการดำเนินการเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม 7. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย ด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค รวมทั้งฝึกอบรม เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

6  การพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค  ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมใน ภูมิภาค  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค  ศูนย์ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค  การเป็นห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากลในภูมิภาค  การผลิตนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

7

8 ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ งานธุรการและสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งานวินัยและคุ้มครองจริยธรรม งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนงานประมาณของสำนักงานฯ งานประชุมประจำเดือน

9 ส่วนจัดการคุณภาพน้ำ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ งานติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานประจำปี งานติดตามตรวจสอบและควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ งานพัฒนากลไกทางกฎหมาย ควบคุม ลดและขจัดมลพิษทางน้ำ ( ม.80) งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนด้านมลพิษทางน้ำ งานพัฒนาสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำ / มลพิษทางน้ำ งานให้คำปรึกษา แนะนำด้านวิชาการ งานสิ่งปฏิกูล

10 ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความ รับผิดชอบ ดังนี้ จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานประจำปี งานติดตามและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานประสานการตรวจราชการ งานประสานแผนจังหวัด / กลุ่มจังหวัด งานพัฒนาระบบบริหารราชการ ( กพร.) สนับสนุนและเสนอแนะ / ให้คำปรึกษาแนะนำการ ดำเนินงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น และจังหวัด ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

11 ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มี หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับภาค วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อม (Training center) จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม รณรงค์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักในการมีส่วนร่วม ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์องค์ ความรู้ งานโครงการความร่วมมือในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลและการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการ กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) งานพัฒนาสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังตรวจสอบ แหล่งกำเนิดมลพิษ

12 ส่วนจัดการขยะ กากของเสีย และคุณภาพอากาศ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้ งานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ เสียง กลิ่น สั่นสะเทือน และ สารเคมีอันราย งานเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบระบบกำจัดขยะมูลฝอย งานติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนด้านมลพิษจาก ขยะ กากของเสีย และอากาศ งานพัฒนาสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังตรวจสอบแหล่งกำเนิด มลพิษ

13

14

15

16

17 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มี หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ จัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับ ท้องถิ่น พัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

18 ส่วนสารสนเทศสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ งานฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม งาน web site งานรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประจำปี งานดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สนับสนุนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 10 พื้นที่รับผิดชอบ : ลุ่มน้ำชีตอนบน 5 จังหวัด ; กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวลำภู - พื้นที่ 39,761 ตร. กม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google