งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน
สุพรรณ กาญจนเจตนี 24-25 มิ.ย. 57

2 การวิเคราะห์งาน เป็นกระบวนการที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ซึ่งมีหลากหลายวิธีตามลักษณะงาน ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน นำมาใช้ใน HRM การวางแผน HR การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การกำหนดค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติการ การออกแบบงานและอื่นๆ

3 คุณสมบัติของนักวิเคราะห์งานที่ดี
มีความตื่นตัว (active) มีความรู้และประสบการณ์ มีพื้นฐานการวิจัย มีความสามารถในการวิเคราะห์ มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน มีความเข้าใจในงาน

4 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับภาระงานงานหนึ่ง ผลการวิเคราะห์งาน เอกสารบรรยายลักษณะงาน (job Description : JD) เอกสารระบุเฉพาะของงาน (Job Specification : JC) เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ทำงานในหน้าที่นั้น มาตรฐานการทำงาน (Job Standard) กำหนดแนวทางในการทำงานแต่ละประเภท การประเมินค่างาน (Job Evaluation)

5 วิธีการวิเคราะห์งาน แก้ปัญหา work load และอัตรากำลังคน
วิเคราะห์ชั่วโมงและปริมาณงาน และวิธีปฏิบัติงาน - วิเคราะห์งานแต่ละกิจกรรมใช้เวลาในการทำงานกี่นาที กี่ชั่วโมง กี่วัน กี่เดือน กี่ปี วิเคราะห์ความถี่ในการปฏิบัติงาน เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร ว่าใช้อะไรบ้าง (ที่ไม่ใช่คน) วิเคราะห์ความเสี่ยงของงาน

6

7

8 กระบวนการทำงาน/ลักษณะการทำงาน
วิธีหาเวลาในการทำงาน จับเวลาในการทำงานแต่ละชิ้น วิเคราะห์กระบวนการทำงานหรือการไหลของงาน ศึกษากระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ หาเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอนในกระบวนการนั้น รวมเวลาที่คนทำงานจริงทุกขั้นตอนของกระบวนการนั้น ตัวอย่าง แบบบันทึกขั้นตอนการทำงาน…. ขั้นตอนที่ กระบวนการทำงาน/ลักษณะการทำงาน เวลาที่ใช้

9

10

11 มาตรการดำเนินการหลังการวิเคราะห์งาน
คนขาด/workload สูง ทำ OT ลดขั้นตอนการทำงาน ปรับวิธีการทำงาน เกลี่ยงาน หาคนทำงานเพิ่ม (จำเป็น) เพิ่มอัตรากำลัง คนเกิน/งานน้อย เพิ่มงาน เกลี่ยคนไปทำงานที่ขาดคน


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google