งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategy Map วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์การที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการและคุ้มครองสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐและประชาชน มุ่งเน้นการให้บริการโดยบริหารจัดการที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategy Map วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์การที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการและคุ้มครองสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐและประชาชน มุ่งเน้นการให้บริการโดยบริหารจัดการที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategy Map วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์การที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการและคุ้มครองสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐและประชาชน มุ่งเน้นการให้บริการโดยบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานสากล มุ่งผลสัมฤทธิ์” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของ ประชาชนที่ยากจน การพัฒนาระบบออกเอกสารสิทธิ ในที่ดินสนับสนุนการ แปลงสินทรัพย์เป็นทุน การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ การพัฒนาระบบการบริหาร งานให้มีความเป็นเลิศ ภารกิจของสำนัก/กอง งาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี/ตามคำรับรองฯ ปี 2549 ผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Outcomes) มิติ ประสิทธิผล มิติ คุณภาพ มิติ ประสิทธิภาพ มิติ การพัฒนา หน่วยงาน 1 3 5 7 8 ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/กิจกรรม ความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณของ สำนัก/กองที่ประหยัด ได้ การดำเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม(ใหม่) ที่มีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงาน การพัฒนาและส่งเสริม องค์ความรู้ให้แก่ บุคลากรภายใน หน่วยงาน 2 การมีส่วนร่วมของสำนัก/กอง ในแต่ละกลยุทธของแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 6 พลังงานไฟฟ้าที่สำนัก/กองประหยัดได้


ดาวน์โหลด ppt Strategy Map วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์การที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการและคุ้มครองสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐและประชาชน มุ่งเน้นการให้บริการโดยบริหารจัดการที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google