งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategy Map สำนักงานสรรพากรภาค 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategy Map สำนักงานสรรพากรภาค 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategy Map สำนักงานสรรพากรภาค 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

2 Strategy Map : สำนักงานสรรพากรภาค 3
ประสิทธิผลตามพันธกิจ ผลสำเร็จของการ สร้างความสมัครใจ ในการเสียภาษี ผลสำเร็จของการ เร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง บุคลากรมีคุณภาพ และจริยธรรม ผลสำเร็จของ การจัดเก็บภาษี คุณภาพการให้บริการ บริการมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ บุคลากร ความโปร่งใส ในการเสียภาษี ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เก็บภาษีอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดอบรม สัมมนา และทำ E-Learning ใช้ IT เป็นแกนนำ การพัฒนาองค์กร การถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล การพัฒนาความรู้ และการจัดองค์ความรู้

3 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 ประสิทธิผลตามพันธกิจ 1. ผลสำเร็จของการจัดเก็บภาษี จำนวนภาษีสรรพากรที่สามารถจัดเก็บได้ 123,545 ล้านบาท 140,465 ล้านบาท 157,508 - บริหารการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมกำกับดูแล ผู้เสียภาษีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน - ควบคุมติดตามการเสียภาษีของธุรกิจที่มีศักยภาพสูง

4 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 ประสิทธิผลตามพันธกิจ (ต่อ) - จำนวนครั้งของการประชุมติดตามการจัดเก็บภาษี 6 ครั้ง - ดำเนินการจัดประชุมติดตามการจัดเก็บภาษี

5 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 ประสิทธิผลตามพันธกิจ (ต่อ) 2. ผลสำเร็จของการสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี การกำกับดูแลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างมีคุณภาพ การติดตาม การยื่นแบบแสดงรายการบนระบบ NA 95% - ปรับปรุงฐานข้อมูลกำกับดูแลผู้เสียภาษี ให้ถูกต้อง - ควบคุมและติดตามการกำกับดูแลของแต่ละทีมกำกับ - สร้างระบบ Knowledge Sharing ระหว่างทีมกำกับดูแลในกลุ่มกิจการเดียวกัน

6 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 ประสิทธิผลตามพันธกิจ (ต่อ) การตรวจสภาพและการให้บริการความรู้แก่ผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการ NA 100% แผนการตรวจสภาพกิจการ ปีงบประมาณ 2550 - ร้อยละของจำนวนรายที่ดำเนินการเทียบกับจำนวนที่มีบนระบบสำรวจ 80% แผนสำรวจและติดตามผู้อยู่นอกระบบภาษี

7 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 ประสิทธิผลตามพันธกิจ (ต่อ) 3. ผลสำเร็จของการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง ร้อยละของหนี้ภาษีอากรค้างปลายปีที่ลดลงเทียบกับต้นปี (ร้อยละ) NA 12.12% 12.43% - แผนงานเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างเพื่อมุ่งผลการ จัดเก็บภาษี - บริหารผ่านระบบกำกับดูแลผู้ค้างภาษีรายตัว

8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 ประสิทธิผลตามพันธกิจ (ต่อ) 4.บุคลากร มีคุณภาพและจริยธรรม จำนวนหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวข้องกับ “ คุณธรรมและจริยธรรม ” บรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการ ฝึกอบรม NA อย่างน้อย 5 หลักสูตร - การจัดทำแผนการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2550 - การจัดทำและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าเรียนE-Learning

9 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 คุณภาพการให้บริการ 5. ความโปร่งใสในการเสียภาษี การจัดอันดับหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนผ่าน call center (อันดับ) NA กลุ่มที่ 5 (สภ.อันดับที่ ) - การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น

10 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 คุณภาพการให้บริการ (ต่อ) 6. บริการมีคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.1 กรณีผู้ประกอบการส่งออกที่ดี (VAT) - กรณียื่นแบบผ่าน Internet (ภายใน 15 วัน) NA 93% 80% แผนการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ส่งออกให้รวดเร็ว และถูกต้อง การปรับปรุงการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี

11 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 คุณภาพการให้บริการ (ต่อ) - กรณียื่นแบบปกติ (ภายใน 45 วัน) NA 100% 85%

12 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 คุณภาพการให้บริการ (ต่อ) 6.2 กรณีผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน (VAT) - กรณียื่นแบบผ่าน Internet (ภายใน 30 วัน) NA 100% 85% - แผนการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ส่งออกให้รวดเร็ว และถูกต้อง - กรณียื่นแบบ ปกติ (ภายใน 60 วัน) 90% - การปรับปรุงระบบการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี

13 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 คุณภาพการให้บริการ (ต่อ) - ความพึงพอใจของ สท./ ผู้เสียภาษีภายในภาค NA 85% การสำรวจความพึงพอใจของ สท. เรื่องการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล การสำรวจความพึงพอใจของผู้เสียภาษีภายในภาค เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก

14 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 7. ใช้ IT เป็นแกนนำ ระดับความสำเร็จของการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภายใน 30 วัน ฯ) NA 100% 95% - แผนการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร้อยละของจำนวนผู้ผ่านการทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ มากกว่า90% 99% - แผนการอบรมความรู้ด้าน IT

15 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ต่อ) 8. เก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (GFMIS) NA ระดับ 5 เร่งรัดการดำเนินงานให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

16 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 การพัฒนาองค์กร 9. การพัฒนาความรู้และการจัดองค์ความรู้ - ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการต่อคน 96% 100% การสนับสนุน เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม สัมมนา จากสถาบันภายนอก การจัดทำแผนการ ฝึกอบรม ปีงบฯ 2550 การจัดทำE-Learning การนำ Competency มาใช้ในการบริหารงานบุคคล

17 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 การพัฒนาองค์กร (ต่อ) - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) NA ขั้นตอนที่ 5 จัดทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) อย่างน้อย 3 ครั้ง จัดทำรายงานสรุปประเด็นความรู้จากการทำ CoP พร้อมจัดส่งกรมสรรพากร (คณะทำงาน KM)

18 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สำนักงานสรรพากรภาค 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2550 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 2548 2549 การพัฒนาองค์กร (ต่อ) 10. การถ่ายทอด เป้าหมายตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล NA ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำ Strategy Map การกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (สภ.3) นำการประเมินผลงานเข้าเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ (Motivative)

19 e - r e v e n u e


ดาวน์โหลด ppt Strategy Map สำนักงานสรรพากรภาค 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google