งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2 รู้จัก/เคยใช้หรือไม่ ได้ผลประการใด
Strategic Planning Scenario Planning TQM PETS Benchmarking

3 รู้จัก/เคยใช้หรือไม่ ได้ผลประการใด
Risk Management Logic Model Six Sigma Meta SWOT BSC : Balance Scorecard

4 รู้จัก/เคยใช้หรือไม่ ได้ผลประการใด
PERT : Program Evaluation and Review Technique  CPM : Critical Path Method PART: Performance Assessment Rating Tool DEA : Data Envelopment Analysis PPMGO : Project Planning and Management for the Governmental Organization

5 Public Expenditure Tracking Survey : PETS
Diagnosis Delay Leakage Decentralization Weakness Analytical Evaluation

6 PMQA Model ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

7 Value for money/Cost-Effectiveness Corporate- Level Achievement
Logic Model Value for money/Cost-Effectiveness Economy Efficiency Effectiveness Corporate- Level Achievement Resource Cost Inputs Process Outputs Outcomes

8 CPM : Critical Path Method
PERT :Program Evaluation and Review Technique  CPM : Critical Path Method F 1 A 5 D 2 d B C 7 G 2

9 Rationale or Relevance
PART - Thailand จุดมุ่งหมาย และรูปแบบ การประเมินผลผลิต และผลลัพธ์ การวาง แผนกลยุทธ์ ความเชื่อมโยง งบประมาณ การบริหารจัดการ

10 4. จัดทำคำของบประมาณ 1. ทบทวนผลงานเดิม 5. ติดตามความก้าวหน้า
PPMGO : Project Planning and Management for the Governmental Organization 1. ทบทวนผลงานเดิม 2. ริเริ่มโครงการใหม่ 3. วิเคราะห์/วางแผน 4. จัดทำคำของบประมาณ 5. ติดตามความก้าวหน้า 6. ประเมินผล

11 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ สร้าง/เลือกทางเลือก ดำเนินการ ติดตาม/ประเมิน

12 วิเคราะห์ปัญหา ปัญหาขัดข้อง ปัญหาป้องกัน ปัญหาเชิง พัฒนา Meta SWOT
ปัญหาขัดข้อง ปัญหาป้องกัน ปัญหาเชิง พัฒนา Meta SWOT อริยสัจ 4

13 หาสาเหตุ อริยสัจ 4 Logic Model LISREL Regression

14 สร้าง/เลือกทางเลือก อริยสัจ 4 PART PPMGO Strategic Map Benchmarking

15 ดำเนินการ อริยสัจ 4 Internal control Risk management Six sigma PPMGO

16 ติดตามและประเมินผล DEA PETS PART PPMGO PERT/CPM


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google