งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีนาคม 2558. แผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศ ระดับ เทศบาล แผนผังความเชื่อมโยงแผนฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีนาคม 2558. แผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศ ระดับ เทศบาล แผนผังความเชื่อมโยงแผนฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีนาคม 2558

2 แผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศ ระดับ เทศบาล แผนผังความเชื่อมโยงแผนฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11 ( พ. ศ. 2555-2559) 2 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พ. ศ. 2558-2593 ยุทธศาสตร์ประเทศ (country strategy) พ. ศ. 2556-2561 แผนชาติ แผนกระทรวง / แผนรายสาขา แผนปฏิบัติการ พลังงา น การเก ษตร แผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศ ด้าน การเกษตร ระบบ ขนส่ง อุตสา หกรรม แผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศ ระดับ จังหวัด แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ. ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ การ วิจัย

3 วิสัยทัศน์ ๒๕๙๓ “ ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมี การเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำตาม แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ” แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ. ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓

4 1. เพื่อให้ประเทศมีกรอบแนวทาง ระยะยาวในการแก้ไขปัญหาการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. เพื่อให้มีกรอบด้านนโยบายที่จะ นำไปสู่การสร้าง กลไกและเครื่องมือ ในการผลักดัน / แก้ไขปัญหาฯ 3. เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง ในการจัดทำแผน ปฏิบัติการในรายละเอียด / ในการ จัดสรรงบประมาณ 4. เป็นการดำเนินงานตามพันธกรณี ภายใต้อนุสัญญาฯ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนแม่บทฯ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ. ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓

5 5 แนวคิดการดำเนินการ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ. ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/op enebooks/535-9/index.html การลด ก๊าซ เรือน กระจก การ ปรับตัว มีภูมิคุ้มกัน สังคม คาร์บอนต่ำ

6 แนวทางการดำเนินงานหลัก 6 การ ปรับตัวต่อ ผลกระทบ จากการ เปลี่ยนแป ลงสภาพ ภูมิอากาศ การลดก๊าซ เรือนกระจก และส่งเสริม การเติบโตที่ ปล่อย คาร์บอนต่ำ การสร้างขีด ความ สามารถ ด้านการบริหาร จัดการการ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศ 12 3 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ. ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓

7 แนวทางการดำเนินงานหลัก 7 การปรับตัวต่อผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ. ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ 1. การจัดการน้ำ อุทกภัย และภัยแล้ง 2. การเกษตรและความ มั่นคงทางอาหาร 3. การท่องเที่ยว

8 แนวทางการดำเนินงานหลัก 8 1 4. สาธารณสุข 5. การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 6. การตั้งถิ่นฐานและความ มั่นคงของมนุษย์ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ. ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

9 แนวทางการดำเนินงานหลัก 9 1. การผลิต ไฟฟ้า 2. การคมนาคม ขนส่ง แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ. ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ การลดก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ 2 3. การใช้พลังงาน ภายในอาคาร 4. ภาคอุตสาหกรรม

10 แนวทางการดำเนินงานหลัก 10 5. ภาคของเสีย 6. ภาคการเกษตร การลดก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ 2 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ. ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ 7. ภาคป่าไม้ 8. การจัด การเมือง

11 แนวทางการดำเนินงานหลัก 11 1. การพัฒนาข้อมูล งานศึกษาวิจัย และ เทคโนโลยี 2. การพัฒนากลไกสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ การสร้างขีดความ สามารถด้านการบริหาร จัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ. ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓

12 แนวทางการดำเนินงานหลัก 12 3. การสร้างความตระหนักรู้และเสริม ศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 4. แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง การสร้างขีดความ สามารถด้านการบริหาร จัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ. ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓


ดาวน์โหลด ppt มีนาคม 2558. แผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศ ระดับ เทศบาล แผนผังความเชื่อมโยงแผนฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google