งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำโครงการ/กิจกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำโครงการ/กิจกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำโครงการ/กิจกรรม

2 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุ ในนำแผนปฏิบัติการประจำปี
ปรึกษา หารือ วางแผน ร่วมกัน วิเคราะห์ ผลกระทบ ร่วม ประเมินผล ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ

3 แผนงานและโครงการคืออะไร

4 แผนงาน สอดคล้องเชื่อมโยงกันอยู่ ภายใต้ภารกิจ หน้าที่
หมายถึง กลุ่มของงานหรือโครงการที่มีความเกี่ยวข้อง สอดคล้องเชื่อมโยงกันอยู่ ภายใต้ภารกิจ หน้าที่ ของหน่วยงาน เพื่อให้การทำงานบรรลุ วัตถุประสงค์เดียวกัน

5 พื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ บุคลากรภาครัฐ พื้นฐานด้านการสร้างความ สามารถในการแข่งขันของประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

6 งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานงบประมาณ โครงสร้าง งานบุคคล
งานของสถานศึกษา งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป โครงสร้าง งานบุคคล งานงบประมาณ

7 โครงการ หมายถึง กิจกรรมที่สามารถ วิเคราะห์ วางแผนและนำไปปฏิบัติโดยมี
หมายถึง กิจกรรมที่สามารถ วิเคราะห์ วางแผนและนำไปปฏิบัติโดยมี จุดเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุด มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีดำเนินงาน ทรัพยากร ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบโครงการ และ วิธีประเมินผลที่ชัดเจน

8 ลักษณะของโครงการที่ดี
วัตถุประสงค์ เป้าหมายชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย รายละเอียด โครงการ สอดคล้อง แก้ปัญหา สนองความต้องการ มีวิธีประเมิน ชัดเจน ทรัพยากร เหมาะสม ระยะเวลา ชัดเจน

9 ที่มาของโครงการ เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ การพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตอบสนองทิศทาง/เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโครงการที่มีศักยภาพเพียงพอในการตอบสนองการขับเคลื่อน กลยุทธ์ของสถานศึกษาและควรเป็นโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับจุดเน้นของการ การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เป็นโครงการต่อยอดจากโครงที่ประสบผลสำเร็จจากการดำเนินการที่ผ่านมา เป็นโครงการที่แก้ปัญหาของโรงเรียน / การวิเคราะห์ SWOT /ตามข้อเสนอแนะของ หน่วยประเมิน / ตามตัวบ่งชี้ /

10 การเขียนโครงการที่นิยมมี 2 แบบ
แบบประเพณีนิยม แบบ Log Frame

11 การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม

12 5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ส่วนประกอบโครงการ 4. วัตถุประสงค์ 5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ 3. หลักการและเหตุผล 6. กิจกรรม (วิธีการดำเนินงาน) โครงการ 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ชื่อโครงการ 7. ระยะเวลาดำเนินงาน 8. งบประมาณ

13 ชื่อโครงการ………… ส่วนประกอบของโครงการ ส่วนที่บอกให้ทราบว่าจะทำอะไร?
เข้าใจง่าย สั้น กระทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายได้ คำที่ใช้ จัดทำ ผลิด ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม วิจัย ประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ

14 ส่วนประกอบของโครงการ
ตัวอย่างชื่อโครงการ…………. โครงการจัดมุมการเรียนรู้เพื่อการสอน O-Net โครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูสู่ประชาคมอาเซียน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

15 หลักการและเหตุผล………….
ส่วนประกอบของโครงการ หลักการและเหตุผล…………. หลักการ ทฤษฎี กฎหมาย เป้าหมาย เกณฑ์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ

16 วัตถุประสงค์…………. ส่วนประกอบของโครงการ
โครงการนี้ทำเพื่ออะไร สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดโครงการ มีความเฉพาะเจาะจง ( Specific) - สามารถวัดได้ ( Measurable ) - ต้องระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น ( Attainable ) - มีเหตุผล ( Reasonable ) - อยู่ภายในขอบเขตแห่งเวลา ( Time )

17 ส่วนประกอบของโครงการ
ตัวอย่างวัตถุประสงค์…………. 3.1 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของวันสำคัญต่างๆ 3.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนร่วมทั้งรู้จัก อนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 3.3 เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมละถ่ายทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น

18 เป้าหมาย…………. ส่วนประกอบของโครงการ แสดงให้เห็นว่าจะปฏิบัติอย่างไร
จำนวนเท่าไร แสดงทั้งปริมาณ และคุณภาพ

19 ส่วนประกอบของโครงการ
ตัวอย่างเป้าหมาย…………. เชิงประมาณ นักเรียนจำนวน.....คน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญที่สถานศึกษาร่วมกับ ผู้ปกครองนักเรียน วัด และชุมชนจัดขึ้น ณ เวลา วัน เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

20 กิจกรรมและวิธีดำเนินการ…….
ส่วนประกอบของโครงการ กิจกรรมและวิธีดำเนินการ……. เทคนิค วิธีการที่จะใช้ในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมโดยจัดลำดับก่อน-หลัง

21 กิจกรรมและวิธีดำเนินการ.
ส่วนประกอบของโครงการ ที่ กิจกรรม/รายการ ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการ 1 มิ.ย.60 2 จัดซื้อวัสดุโครงการ 6 มิย.60 งานพัสดุ 3 ดำเนินงานประชุมตามโครงการ มิย.60 ……………………… 4 สรุปรายงานผล 20-21 มิย.60

22 รายละเอียดการใช้ประมาณ…….
ส่วนประกอบของโครงการ รายละเอียดการใช้ประมาณ……. แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และแหล่งที่มาของงบประมาณ

23 รายละเอียดการใช้งบประมาณ…
ส่วนประกอบของโครงการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ… ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1 ประชุมคณะกรรมการ 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (3คน*35บาท*2มื้อ 1.2 ค่าอาหารกลางวัน (3คน*110บาท*1มื้อ) - 210 330 560 2 จัดซื้อวัสดุ 1,000 3 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20คน*35บาท*4มื้อ 3.2 ค่าอาหารกลางวัน (20คน*110บาท*2มื้อ) สรุปรายงาน 2,800 4,400 7,200

24 การวัดและประเมินผล………….
ส่วนประกอบของโครงการ การวัดและประเมินผล…………. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลผลิต ( Outputs ) ผลลัพธ์ ( Outcomes) - เป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

25 ส่วนประกอบของโครงการ
ตัวอย่างการวัดและประเมิน…………. ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น การทดสอบ การสังเกต แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม

26 ส่วนประกอบของโครงการ ตัวอย่างการวัดและประเมิน………….
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ ร้อยละ 90 ของนักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 90 ของนักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การทดสอบ การสังเกต แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม

27 ผลที่คาดว่าจะได้รับ………….
ส่วนประกอบของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ…………. เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเกิดอะไรขึ้น ผลผลิต ผลลัพธ์

28 ส่วนประกอบของโครงการ
ตัวอย่างผลที่คาดว่าจะได้รับ……. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

29 เฮ้อ เหนื่อย กว่าจะทำแผนปฏิบัติการได้
เฮ้อ เหนื่อย กว่าจะทำแผนปฏิบัติการได้


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำโครงการ/กิจกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google