งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

2 2550 2551 TQM Concept TQA/PMQA Framework
Management Concept Criteria / Score (Assessment Tool) Strategic Planning (SWOT/Map/Card) Assessment Report (SW) 2550 Improvement Plan (Tools & Standards) (รู้จักเครื่องมือ/ การวิเคราะห์องค์กร) 2551 นำผลจากการวิเคราะห์มาแก้ไข ตามสภาพปัญหาที่วิเคราะห์ได้

3 วงจรการพัฒนา 8 ขั้นตอน 1 2 8 7 3 6 4 5 หาความต้องการ ผู้มีส่วนได้เสีย
ปรับปรุงงาน อย่างต่อเนื่อง 1 ประเมินสภาพ องค์กรในปัจจุบัน 8 2 วัดและประเมินผล การดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ ระยะสั้นและยาว 7 3 ปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติการ วางแผนปฏิบัติ การประจำปี 6 4 5 เสริมศักยภาพ ภายในองค์กร

4 Road Map 1 PMQA 2551 (1) 2 1. จำแนกกลุ่มเป้าหมายลูกค้า
2. จัดทำเครื่องมือ 3. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ 2 1. วิเคราะห์ภายใน105 ข้อ ของPMQA 2. วิเคราะห์ภายนอก PEST Analysis 3. วิเคราะห์ผลงานในอดีตที่ผ่านมา - ได้OFI ของแต่ละหมวดของกรม - ได้กลยุทธ์เชิงท้าทายในแต่ละหมวด

5 Road Map 3 PMQA 2551 (2) 4 5 1. ทำกรอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์
2. จัดทำ Strategy Map (SM) ของกรม 3. จัดทำ Strategy Card (SC) ของกรม 4. สื่อสาร SM และ SC สู่หน่วยงาน 4 1. จัดทำ SM หน่วยงาน 2. จัดทำ SC ของหน่วยงาน 3. สื่อสาร SM และ SC สู่ระดับบุคคล 5 1. วิเคราะห์ส่วนขาดองค์ความรู้ ทักษะและเครื่องมือรองรับยุทธศาสตร์ ที่เป็นปัจจัยความสำเร็จ 2. นำผลการวิเคราะห์ส่วนขาดจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพ 3. ดำเนินการพัฒนาตามแผน

6 Road Map PMQA 2551 (3) 7 6 1. ทำกรอบ/แผนการติดตามประเมินผล
2. รวบรวมตัวชี้วัด 3. ทำโปรแกรมการประมวลผลข้อมูล 3. ปฏิบัติการติดตามผลจาก - การติดตามรายงาน และการนิเทศงาน 4. สรุปผลทุกตัวชี้วัด/เผยแพร่ 6 1. ดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดในแผน 2. บันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งผลและปัญหา 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและระหว่าง หน่วยงาน

7 8 Road Map PMQA 2551 (4) 1. ทบทวนผล/ วิเคราะห์สาเหตุ/
ปัจจัยที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 2. หา OFI ที่ยังคงเป็นปัญหามาทบทวน กระบวนการตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 อีกครั้ง 3. ดำเนินงานปรับปรุงแต่ละขั้นตอน ที่เป็นปัจจัยต่อความสำเร็จของงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google