งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของ พื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดิน ระดับจังหวัด โดย นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของ พื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดิน ระดับจังหวัด โดย นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของ พื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดิน ระดับจังหวัด โดย นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

2 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗........... พลเอกดาว์พงษ์ รัตน สุวรรณ รมว. ทส. และ นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว. กษ. ได้ร่วมประชุม หารือเกี่ยวกับแนวทางการ แก้ไขปัญหาการทับซ้อน ของพื้นที่ป่าไม้และเขต ปฏิรูปที่ดิน ณ สนง. ป. กษ ผลการหารือได้ข้อสรุปดังนี้ ๑. ผลลัพธ์ที่จะได้ (OUT COME) ๒. แผนการดำเนินงาน ความเป็นมา

3 สามารถรักษาพื้นที่คงสภาพป่าไว้ และเพิ่มที่ป่า ได้พื้นที่ที่จะสามารถนำไปจัดให้กับประชาชนผู้ไร้ที่ดินทำกิน สามารถดำเนินการกับผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือขาดคุณสมบัติในการได้ สิทธิ ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินการที่ ชัดเจน อาทิ การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชน ๑. ผลลัพธ์ที่จะได้ (OUT COME) ๒. แผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะทำงานระดับกระทรวง โดยมีปลัดกระทรวงทั้งสอง กระทรวงเป็นประธานร่วม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็น คณะทำงาน - ปัจจุบันได้มีคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ที่ ๒๗๒ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำงาน ระดับกระทรวง ดังกล่าว แต่งตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนฝ่ายทหาร และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน จัดทำ ROAD MAP เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ๑๘๐ วัน

4

5 ผลสรุปข้อมูลพื้นที่ส่ง - รับมอบ และ พื้นที่กันคืน (RF) ระหว่างกรมป่าไม้และ ส. ป. ก. ผลสรุปข้อมูลพื้นที่ส่ง - รับมอบ และ พื้นที่กันคืน (RF) ระหว่างกรมป่าไม้และ ส. ป. ก. 5 หน่วยงา น ข้อมูลเดิมข้อมูลร่วมกันตรวจสอบ ใหม่ พื้นที่ส่ง มอบ ( ล้านไร่ ) พื้นที่กันคืน (RF) ( ล้านไร่ ) พื้นที่ส่ง มอบ ( ล้านไร่ ) พื้นที่กันคืน (RF) ( ล้านไร่ ) กรมป่า ไม้ ๔๔. ๒๘๑๐. ๑๐ ๔๔. ๐๐๑๓. ๖๓ ส.ป.ก.ส.ป.ก. ๔๔. ๒๖๙. ๕๐

6

7 ๑. ให้ ผอ. สนง. ทสจ. เร่งรัดเสนอร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัด ต่อ ผวจ. ลงนามโดยเร็ว สำหรับเรื่องนี้ ทส. ได้มีหนังสือประสานงานไปยัง มท. เพื่อแจ้ง ผวจ. ทราบแล้ว ๒. พื้นที่เป้าหมายในการร่วมกัน ตรวจสอบ ๒. ๑ แนวเขตปฏิรูปที่ดินและแนวเขต ป่าไม้ ๒. ๒ ขอบเขตพื้นที่ป่า (CROWN COVER) - จากภาพถ่าย ปี ๒๕๔๕ แสดง เป็นเส้นขอบเขตไว้ - จากภาพถ่ายปี ๒๕๕๖ - ๕๗ ให้จัดทำเป็นแผนที่ส่ง - รับมอบ ๒. ๓ ขอบเขตพื้นที่ ส. ป. ก. ที่สำรวจ ออกนอกเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีประมาณ ๑, ๔๘๐, ๐๐๐ ไร่ การมอบหมายแนวทาง ปฏิบัติ

8 ภาพขยายจากตรวจพื้นที่ รายอำเภอ ภาพขยายหลังตรวจ ป่ากับ ทส. 8

9 ๓. การจัดเตรียมข้อมูล ๓. ๑ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดเตรียม ภาพถ่ายดาวเทียม ปี ๒๕๕๖ - ๕๗ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ออร์โธสี ปี ๒๕๔๕ ของ กษ แผนที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เพื่อเกษตรกรรม ( โซน A) พื้นที่เพื่อเศรษฐกิจ ( โซน E) และพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ( โซน C) แผนที่มาตราส่วน ๑ / ๕๐, ๐๐๐ พื้นที่ส่งมอบ ส. ป. ก. ตามมติ ครม. แผนที่มาตราส่วน ๑ / ๕๐, ๐๐๐ พื้นที่กันคืนจาก ส. ป. ก.(RF) ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ และ ส. ป. ก. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๘ ๓. ๒ ส. ป. ก. แผนที่เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาและแผนที่ฐาน ๑ / ๕๐, ๐๐๐ ที่นำมาจัดทำพระราชกฤษฎีกา ข้อมูลสำรวจการตรวจสอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดินรายอำเภอ ของ ส. ป. ก. แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ออร์โธสี ปี ๒๕๔๕ ของ กษ ฐานข้อมูลพื้นที่กันออกประเภทต่างๆ ของ ส. ป. ก. (ALRO Land) ภาพถ่ายทางอากาศ DMC ( ถ้ามี ) การมอบหมายแนวทาง ปฏิบัติ

10 แผนที่แนวเขตพื้นที่ปฏิรูป ที่ดิน 1:50,000 ซ้อนทับ แผนที่รับมอบจากกรมป่า ไม้ 10

11 ๔. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ : คณะทำงานระดับ กระทรวงกำหนดพื้นที่เป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : ส่งมอบ ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายและแนวทางปฏิบัติตลอดจน ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้คณะทำงานระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ : คณะทำงาน ระดับจังหวัดร่วมดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ : คณะทำงาน ระดับจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบที่ กำหนดให้คณะทำงานระดับกระทรวง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ : คณะทำงาน ระดับกระทรวงตรวจสอบและสรุปข้อมูลของ คณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อรายงานรัฐมนตรีว่าการ ทั้งสองกระทรวงทราบ การมอบหมายแนวทาง ปฏิบัติ

12 12

13


ดาวน์โหลด ppt การประชุม เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของ พื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดิน ระดับจังหวัด โดย นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google