งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ
บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ รหัสวิชา

2 บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ
บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการจัดการ 2. กลยุทธ์กับการวิเคราะห์องค์การ 3. การออกแบบองค์การใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ 4. การจัดการระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ รหัสวิชา

3 ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง ระบบที่รวบรวมสารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารเพื่อสนับสนุนภารกิจที่รับผิดชอบ โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่เพื่อสร้างสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันขอบเขตการทำงานของระบบสารสนเทศขยายตัวจากการรวบรวมข้อมูลที่มาจากภายในองค์กรไปสู่การเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งจากภายในท้องถิ่น ประเทศและระหว่างประเทศ กล่าวคือ ระบบสารสนเทศจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์การ การจัดการและเทคโนโลยี

4 กลยุทธ์กับการวิเคราะห์องค์การ
กลยุทธ์ (strategy) หมายถึง วิถีทางหรือข้อกำหนดที่องค์การสมควรปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายใต้ข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมภายนอก และขีดความสามารถขององค์การ กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ คือ การกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ กระบวนการทำงาน ความต้องการสารสนเทศขององค์การ และการเลือกระบบสารสนเทศที่จะนำมาพัฒนา และใช้เป็นแผนแม่บทหรือแผนหลักของการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การ กลยุทธ์สัมพันธ์กับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ - แผน (plan) - วิสัยทัศน์ (vision) - ภารกิจ (mission) - วัตถุประสงค์ (objective)

5 การออกแบบองค์การใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ
การสร้างระบบสารสนเทศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ การนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งานจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ และการจัดองค์การ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างหนึ่ง แผนพัฒนาระบบต้องสอดคล้องกับแผนดำเนินธุรกิจ หรือแผนงานองค์การและการกำหนดความต้องการสารสนเทศขององค์การ การวางแผนระบบสารสนเทศขององค์การ Laudon เสนอ 2 วิธีพื้นฐาน คือ (Laudon and Laudon 2006: )

6 1)การวิเคราะห์องค์การ (enterprise analysis) หรือวางแผนระบบธุรกิจ (business systems planning) เป็นการกำหนดความต้องการสารสนเทศของทั้งองค์การในรูปขององค์ประกอบในองค์การ หน้าที่การทำงาน กระบวนการทำงาน และข้อมูลแต่ละตัว 2)การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์(strategic analysis)หรือ ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ (critical success factors - CSF) ซึ่งเห็นว่าความต้องการสารสนเทศขององค์กรถูกกำหนดขึ้นโดยปัจจัยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จของผู้บริหารจำนวนไม่มาก วิธีการ ใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงประมาณ 3-4 คน เพื่อให้กำหนดวัตถุประสงค์และผลที่คาดเดาของปัจจัย CSF เพื่อนำไปประมวลสำหรับกำหนดเป็น CSF ขององค์กรจากนั้นจึงนำไปพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมา

7 การจัดการระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ
การจัดการระบบสารสนเทศที่สำคัญมีดังนี้ 1. การเติบโตของระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ (The growth of international information systems) 2. การจัดโครงสร้างระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ (Organizing international information systems)

8 บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ
บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ แบบทดสอบหน่วยที่ 4 1. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่เป็น ลักษณะสารสนเทศที่ดี ก. ถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด ข. สัมพันธ์กับความต้องการ ค. มีสรุปข้อมูลตามที่ต้องการ ง. เชื่อถือได้ 2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ สัมพันธ์กลยุทธ์ ก. วิสัยทัศน์ ข. แผน ค. วัตถุประสงค์ ง. ปริมาณ รหัสวิชา

9 บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ
บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ แบบทดสอบหน่วยที่ 4 3. กระบวนการจัดการประกอบด้วยกี่ขั้นตอน ก. 2 ขั้นตอน ข. 3 ขั้นตอน ค. 4 ขั้นตอน ง. 5 ขั้นตอน ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี ก. content ข. time ค. process ง. management รหัสวิชา

10 บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ
บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 5. ข้อใดหมายถึง ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ก. SIS ข. MIS ค. DIS ง. GIS ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านพฤติกรรม ก. สังคมวิทยา ข. จิตวิทยา ค. เศรษฐศาสตร์ ง. เกษตรศาสตร์ รหัสวิชา

11 แบบทดสอบหน่วยที่ 4 7. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของกลยุทธ์ระบบสารสนเทศที่ถูกต้องที่สุด ก. การกำหนดกรอบกระบวนการการทำงานขององค์กร เพื่อให้ได้ผลตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้ ข. การกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ กระบวนการทำงานพัฒนา และใช้เป็นแผนแม่บทหรือแผนหลักของการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การ ค. การทำงานเชิงรุกเพื่อผลกำไรขององค์กร ง. การกำหนดวิสัยทัศน์ ภาพลักษณ์ขององค์การเพื่อให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. เหตุผลที่ธุรกิจต้องใช้กลยุทธ์มาจัดการองค์กรที่สำคัญ ยกเว้นข้อใด ก.แรงผลักดันจากลูกค้า ข. การแข่งขันระดับโลก ค.การศึกษา ง.เทคโนโลยี รหัสวิชา

12 บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ
บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ แบบทดสอบหน่วยที่ 4 9. การจัดเตรียมเอกสารอยู่ในขั้นตอนใดในหลักการของกระบวนการพัฒนาระบบงาน ก.การวิเคราะห์ระบบงาน ข. การออกแบบระบบงาน ค.กระบวนการพัฒนาระบบงาน ง.ไม่มีข้อถูก ขั้นตอนการจัดทำต้นแบบ ประกอบด้วยกี่ขั้นตอน ก. 1 ขั้นตอน ข. 2 ขั้นตอน ค. 3 ขั้นตอน ง. 4 ขั้นตอน รหัสวิชา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google