งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดคำสั่งประมวลผลข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดคำสั่งประมวลผลข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดคำสั่งประมวลผลข้อมูล
โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินคุณภาพข้อมูลตามตัวชี้วัดคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม พี ซี พาเลส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

2 COCKPIT-MONITORING รายงานตัวชี้วัด นายไกรวุฒิ แก้วชาลุน
นายไกรวุฒิ แก้วชาลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

3

4

5

6

7

8

9 Individual Data Software oth Key In
19 Individual Data 20 Software oth 57 Key In

10 ตัวชี้วัดเน้นหนักปีงบประมาณ 2560 ตัวชี้วัดลงนามคำรับรอง ปฏิบัติราชการ
3 PA (30) 27 ตัวชี้วัดตรวจราชการ Inspect (43) 16

11 19 Individual Data 9 ตัวชี้วัดเน้นหนัก ปี 2560

12 ตัวชี้วัดเน้นหนัก ปี 2560 - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี - ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่ - ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) - ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน - ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

13 คลังข้อมูลระดับจังหวัด
กลุ่มงาน,รพ.,สสอ.,รพ.สต.,หน่วยงานอื่นๆ วางแผน,ควบคุมกำกับ,ประเมินผล,ศึกษาวิจัย บริการข้อมูล MIS , GIS , COCKPIT , ฯลฯ บันทึกข้อมูล คลังข้อมูลระดับจังหวัด On cloud อื่นๆ ข้อมูลบริการ รายงาน&สำรวจ ข้อมูลแหล่งอื่น ส่งรายวัน/ สัปดาห์ E-Report สำรวจ สปสช.(dbpop) สพฐ.(นร.) สนย.(เกิด-ตาย) ฯลฯ 43 แฟ้ม โรงพยาบาล HosXP Home C,ฯ ตรวจสอบ คุณภาพ รพ.สต. ,ศสม. JHCIS HosXP PCU พัฒนา บุคลากร

14 ปัญหา HDC On Cloud & HDC Province
ปริมาณข้อมูลไม่เท่ากัน การส่งข้อมูลกลับที่ HDC Province การลบข้อมูลที่ HIS แล้วข้อมูลไม่เท่ากัน การแก้ไขข้อมูล HIS ที่เป็น PK ปัญหา Server & Network

15 ความเข้าใจ KPI Template และการใช้ข้อมูล
ตัวอย่าง - ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 แนวทาง Cockpit60 และการคืนข้อมูล
- ประมวลผลจากตาราง s_*** เข้า cockpit - คืนข้อมูลตาราง t_*** ที่นำมาสร้างตาราง S_*** - คืนชื่อและหน่วยบริการ join ตาราง t_person_db

26

27 รายงานข้อมูลตัวชี้วัด
COCKPIT จังหวัด HDC SQL S…,t… ระบบข้อมูลเขตบริการ สุขภาพ 43 แฟ้ม kpidb Kpidb-R8 รพ. รพ.สต. WEB Cockpit Web Service รายงานข้อมูลตัว ชี้วัดตัวชี้วัด เขตบริการสุขภาพที่ 8 ข้อมูลตัวชี้วัด ที่มาจากแหล่งอื่น บันทึกข้อมูล รายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตัวชี้วัดจังหวัด

28 Model Cockpit system R8WAY HDC 43 แฟ้ม
บริการข้อมูล ระดับเขต HDC 43 แฟ้ม SQL ชุดคำสั่งประมวลผล Server R8WAY Web Cockpit Web Template Run Statement Summary Load SQL บริการข้อมูลในจังหวัด Web Cockpit Province Check Update Cockpit คืนข้อมูล หน่วยบริการ Server Center Template Server Province ผู้รับผิดชอบ บันทึกผลงาน หน่วยบริการ

29 สิ่งที่พัฒนาเพิ่มใน Cockpit 59 R8WAY
ประสิทธิภาพคำสั่งประมวลผลให้เร็ว มีประสิทธิภาพ การสร้างตารางคืนข้อมูลให้หน่วยบริการอัตโนมัติ ปรับเว็บใช้ Bootstrap , jQuery การคืนข้อมูลให้หน่วยบริการ เพิ่มรายละเอียด หรือรายงานย่อย

30 ปัญหา Cockpit 59 R8WAY Server & Network ของ Server Template
ตัวชี้วัดที่ต้องบันทึกข้อมูล PM บันทึกไม่ครบถ้วน ความเข้าใจใน Template ตัวชี้วัดที่ต่างกัน ข้อมูลแตกต่างจาก HDC ข้อมูลหน่วยบริการส่งเข้า HDC ไม่ครบ การประมวลผลข้อมูลช้า ใช้เวลานาน

31 จำเป็นต้องพัฒนา Cockpit 60 อีกหรือไม่?
ตัวชี้วัด QOF ตัวชี้วัดพื้นที่ และการกำกับติดตามตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดสนับสนุน Service Plan เขต และ จังหวัด ตัวชี้วัดสนับสนุนอื่นๆ

32 แนวทางการบริหารจัดการ งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ
(Quality and Outcome Framework : QOF) ปีงบประมาณ 2560

33 กรอบการบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ

34

35

36

37

38

39

40 เพิ่มประสิทธิภาพชุดคำสั่งประมวลผล

41 ลดช่วงการประมวลผลย้อนหลัง
INSERT IGNORE หรือ REPLACE INTO : Table PK การใช้ DATE_ADD() และ DATE_SUB() ใน SQL Statement = ' '; = IF(TIMESTAMPDIFF(MONTH,' ',CURRENT_DATE()) <= 3, ' ',DATE_SUB(CURRENT_DATE,INTERVAL 3 MONTH)); = IF(CURRENT_DATE() <= ' ',CURDATE(),' '); ….. (DATE_ADD(hdc.person.birth,INTERVAL 1 YEAR)

42 ประมวลผลข้อมูลเทียบครั้งแรกครั้งเดียว
ข้อมูลจำนวนประชากร Table : pop_hosp hospcode Pop_all Pop_0_15 Pop_15_19_f Pop_2_5 Pop_60up รหัสหน่วยงาน ปชก. Type 1,3 ทั้งหมด อายุน้อยกว่า 15 ปี อายุน้อยกว่า ปี หญิง อายุน้อยกว่า 2-5 ปี อายุน้อยกว่า 60 ปีขึ้นไป

43 CODING TIP การสร้างเลขลำดับหลายชุดในคอลัมน์เดียว
#รับบริการ 2 ครั้งสุดท้าย วัด sbp>=140 หรือ dbp >= 90 ควบคุมความดันไม่ได้ CREATE TABLE `tc_tmpnkp_bp` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `cid` varchar(15) NOT NULL, `sbp` double(3,0) DEFAULT NULL, `dbp` double(3,0) DEFAULT NULL, `date_serv` varchar(11) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`cid`,`id`) ) ENGINE=MyISAM;

44 CODING TIP การเลือกใช้ชนิดข้อมูลให้ถูกต้อง
การเก็บข้อมูลที่เป็นวันที่ เก็บในชนิด varchar เมื่อเก็บข้อมูล ’ ′ ต้องใช้ขนาด 11 Bytes ในขณะที่เก็บในชนิด date ใช้เพียง 3 Bytes และอีกสิ่งหนึ่งคือคุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นวันที่ได้เร็วขึ้น การสร้าง index ไว้อย่างเหมาะสม MySQL จะไปอ่านข้อมูลจากข้อมูลสถิติของตารางแทนทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น Index(HOSPCODE,PID,DATE_SERV) เงื่อนไขการค้นหาต้องเรียงตามลำดับ

45 CODING TIP พยายามไม่ใช้ subquery
ถ้าเป็นไปได้ควรใช้การ JOIN ในรูปแบบต่างๆ แทน และควรทำการ index column ที่ทำการ JOIN ด้วย MyISAM มีความรวดเร็วในการอ่านและเขียนสูง การสร้างตารางชั่วคราวควรเลือกใช้ MYISAM มีการจัดเก็บไว้ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งรองรับการอ่านข้อมูลพร้อมๆ กันได้ InnoDB ข้อดีคือ รองรับการทำ Transaction รองรับการอ่านและเขียน พร้อมๆ กันได้ดีกว่าฐานข้อมูลประเภท MyISAM

46 CODING TIP Select birthday between two date
SELECT name, birthday FROM `member` WHERE (date_format(birthday, '%m-%d') BETWEEN date_format(' ', '%m-%d') AND date_format(' ', '%m-%d')); หลีกเลี่ยงการใช้หน่วยความจำ การสร้างตาราง จาก Select เลือกใช้ Insert Ignore เข้าตารางชั่วคราว และการ Group By ก่อน Insert ข้อมูลเข้าตารางชั่วคราว

47 CODING TIP การกำหนดเงื่อนไข WHERE ให้ถูกต้อง
การใช้ AND ควรกำหนดเงื่อนไขที่ให้คำตอบเป็นจริงน้อยที่สุดไว้ในส่วนแรก เพราะเมื่อเจอ คำตอบที่เป็นเท็จ ก็จะไม่ตรวจสอบเงื่อนไขถัดไปแล้ว การใช้ OR ควรกำหนดเงื่อนไขที่ให้คำตอบเป็นจริงมากที่สุดไว้ในส่วนแรก เพราะเมื่อเจอ คำตอบที่เป็นจริง ก็จะไม่ตรวจสอบเงื่อนไขถัดไปแล้ว ถ้าต้องการเลือก ข้อมูลทั้งหมด ที่มีค่าข้อมูลไม่ซ้ำกัน ให้ใช้ DISTINCT จะประมวลผลได้เร็วกว่า GROUP BY การค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวเลข จะเร็วกว่าการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวอักษร การใช้ WHERE หรือ HAVING ควรกำหนดเงื่อนไขที่สามารถกรองข้อมูลได้มากที่สุดไว้ก่อนเสมอ

48 การเขียนชุดคำสั่งประมวลผล
User : select User : สิทธิเต็ม HDC cockpit ประมวลผลฝั่ง cockpit Cockpit ไม่ต้องอ้างอิง อ้างอิง hdc.person

49 ส่วนประกอบชุดคำสั่งประมวลผล
คำอธิบาย : เขียนไว้ส่วนต้น อธิบายเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ชุดคำสั่ง : เริ่มจาก = ; กำหนดตัวแปร : = ; = ' '; = ' '; คำสั่งประมวลผล : ลบ-สร้างตาราง Temp สรุปข้อมูล : insert cockpit เตรียมตารางคืนข้อมูล : ถ้าจำเป็นต้องสร้างตารางใหม่ ปรับปรุง : วันเวลาประมวลผล ลบตารางชั่วคราว : ลบตาราง temp ที่ไม่จำเป็น

50 stg stg_grp kpi_id : id_kpi

51 ตารางคืนข้อมูล Tmp_rt_(kpi_id) ##ลบตารางเก่าออกก่อน
:= CONCAT('DROP TABLE IF EXISTS PREPARE mySt EXECUTE mySt; ##เปลี่ยนชื่อตารางคืนข้อมูล := CONCAT('RENAME TABLE table_name TO

52 แบ่งงาน ปรับปรุงเว็บ Cockpit-60 : สกลนคร
ปรับปรุงเว็บ Cockpit-60 R8 : สนง.เขต 8 พัฒนาชุดคำสั่งประมวลผล ตาม kpi ที่มอบหมาย ไฟล์ Template PDF (QOF,PA,Inspec) พัฒนาชุดคำสั่งสร้างตาราง hosp_pop file

53 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดคำสั่งประมวลผลข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google