งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UPDATING DATA By SQL (SA&D-9)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UPDATING DATA By SQL (SA&D-9)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UPDATING DATA By SQL (SA&D-9)

2 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL
เก็บข้อมูลเพิ่มด้วยคำสั่ง INSERT (เพิ่มทีละแถว) Syntax INSERT INTO table_name(column1 [column2, …]) VALUES (data [, data2, …]);

3 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL
ตัวอย่างที่ 9-1 เก็บข้อมูลนักศึกษาใหม่โดยมีรหัสนักศึกษา เป็น ชื่อนักศึกษา “วรางคณา ศรีสุนทร” เกิดวันที่ 14 ก.พ และเรียนอยู่ห้อง A INSERT INTO student(studentid, name, birthday, class) VALUES (‘ ’,’วรางคณา ศรีสุนทร’, ‘2/14/2546’, ‘A’);

4 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL
Syntax INSERT INTO table_name(column1 [column2, …]) select_clause;

5 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL
ตัวอย่างที่ 9-2 เพิ่มข้อมูลนักศึกษาใหม่โดยนักศึกษากลุ่มนี้ คือ นักศึกษาเก่าที่เลื่อนระดับชั้นขึ้นมาจากระดับชั้น ม.3 INSERT INTO student(studentid, name, birthday) SELECT studentid, name, birthday FROM mor3_student WHERE class=‘d’;

6 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL
การแก้ไขค่าของข้อมูลด้วยคำสั่ง UPDATE Syntax UPDATE table_name SET column1=value [, column2 = value2, …] WHERE condition;

7 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL
ตัวอย่างที่ 9-3 นักศึกษาชื่อ “มรกต ศรีเจริญ” เปลี่ยนชื่อ เป็น “เมฆา ศรีเจริญ” และย้ายไปเรียนห้อง A จงอัพเดท ข้อมูลให้ถูกต้อง UPDATE student SET name=‘เมฆา ศรีเจริญ’, class=‘A’ WHERE name=‘มรกต ศรีเจริญ’;

8 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL
ลบข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง DELETE Syntax DELETE FROM table_name WHERE condition;

9 อัพเดทข้อมูลในตารางด้วยคำสั่ง SQL
ตัวอย่างที่ 9-4 ลบข้อมูลนักศึกษาชื่อ “เมฆา ศรีเจริญ” ออก จากฐานข้อมูล DELETE FROM student WHERE name=‘เมฆา ศรีเจริญ’;

10 Assignment IV ให้นักศึกษาฐานข้อมูล school_9 ที่แนบมาด้วย ในการอัพเดท ข้อมูลให้ถูกต้อง ดังโจทย์ข้างล่าง จงเพิ่มข้อมูลเมื่อมีการเปิดสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพิ่มขึ้นมา โดยวิชาดังกล่าวมีรหัสวิชา P001 และมีหน่วยกิจเป็น 3 หน่วยกิจ ถ้านักศึกษารหัส ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม เบื้องต้นในภาคเรียนที่ 2/2546 จงเก็บข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง จงกำหนดให้นักศึกษาชื่อ “กานต์ มงคลลักขณา” เรียนอยู่ห้อง B จงลบข้อมูลในตาราง Student ออกทั้งหมดโดยไม่ต้องลบตาราง student


ดาวน์โหลด ppt UPDATING DATA By SQL (SA&D-9)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google