งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASP [#15] การใช้งาน ASP กับ Mysql ผ่าน ODBC การทำสมุดเยี่ยม Guestbook

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASP [#15] การใช้งาน ASP กับ Mysql ผ่าน ODBC การทำสมุดเยี่ยม Guestbook"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASP [#15] การใช้งาน ASP กับ Mysql ผ่าน ODBC การทำสมุดเยี่ยม Guestbook
การทำโหวต Vote

2 การใช้งาน ASP กับ Mysql ผ่าน ODBC
มีสมาชิกหลายท่านแนะนำมาเกี่ยวกับการเขียน ASP ร่มกับ Mysql ซึ่งปกติแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับ ASP กับ Access หรือว่า ASP กับ SQL Server เพียงแต่สามารถติดต่อผ่าน Driver ของ ODBC ซึ่งการกำหนด DSN Name ให้กับ Mysql ต้องทำการติดตั้งโปรแกรม My ODBC ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำมาในกรณีต้องการติดต่อกับ Mysql ผ่าน ODBC Downloads หรือที่เว็บไซต์

3 ขั้นที่ 1 การสร้างฐานข้อมูลและตาราง
ชื่อฐานข้อมูล : mydatabase Dump ตารางและข้อมูลดังนี้ CREATE TABLE `member` ( `id` int(5) NOT NULL auto_increment, `user` varchar(20) NOT NULL default '', `pass` varchar(20) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`id`) ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5 ; INSERT INTO `member` VALUES (1, 'win', '001'); INSERT INTO `member` VALUES (2, 'onizuka', '002'); INSERT INTO `member` VALUES (3, 'Sun', '003'); INSERT INTO `member` VALUES (4, 'Max', '004');

4 ขั้นที่ 2 การสร้าง ODBC เพื่อ Set DNS Name
ให้เปิด Data Sources (ODBC) ถ้าเป็น Window XP,NT,200x จะอยู่ใน Control Panel \Administrative Tools ถ้า Win95,98,Me จะอยู่ใน Control Panel

5 เลือกขั้นตอนดังรูป และเลือก Driver ของ Mysql ODBC ซึ่งเป็น Driver ที่เราได้ทำการติดตั้งเพิ่มขึ้นมา

6 คลิกที่ Test Data Source เพื่อทดสอบ
ถ้าแสดงดังรูปแสดงว่าการสร้างสำเร็จครับ เลือก OK เพื่อยืนยันการสร้าง

7 ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการเขียน Code เพื่อเรียกข้อมูลในตารางมาใช้งาน
สำหรับการติดต่อกับ Mysql ผ่าน ODBC รูปแยยคำสั่งจะเหมือนกับ ASP+Access หรือ ASP+Sql Server เพียงแต่เป็นการเรียกจาก Data Source Name ซึ่งสามารถดูและศึกษาส่วนอื่น ๆ ได้จากหัวข้อ บทเรียน ASP รูปแบบการติดต่อกับ Mysql Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DSN-Name","Mysql-User","Mysql-Password" เช่น Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "mysample","root",""

8 <% Set Conn=Server. Createobject("ADODB. Connection") Conn
<% Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "mysample","root","" sql ="Select * From member" Set Rs = Conn.Execute(sql) If Rs.EOF Then %> ไม่มีข้อมูลในตาราง ! <%Else%> <table width="139" border="1"> <tr bgcolor="Silver"> <td>id</td> <td>barcode</td> </tr> <% While Not Rs.EOF%> <tr> <td><%= Rs("user")%></td> <td><%= Rs("pass")%></td> </tr> <% Rs.MoveNext Wend Rs.Close Conn.Close End If %> </table> Sam14-1.asp

9 การทำสมุดเยี่ยม Guestbook โดย DB
การทำสมุดเยี่ยมแบบติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft Access ฐานข้อมูลชื่อ Guestbook.MDB ประกอบด้วยตารางชื่อ Guestbook และมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

10 การทำสมุดเยี่ยม Guestbook (ต่อ)
<html> <head> <title>guest book</title> </head> <body> <p align="center"><font color= "Navy" MS Sans Serif">สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์เรา</font></p> <form action="guestbook.asp" method="post"> <div align="center"> <% Dim SpamProtect If Session("SpamProtect")=Null Then Session("SpamProtect")=False End If Name= request.form("name") =request.form(" ") Message=request.form("message") R_IP = Request.ServerVariables("Remote_Addr") HostName = Request.ServerVariables("remote_Host") set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") strConn="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="&Server.Mappath("Guestbook.mdb") set rs=server.createobject("adodb.recordset") rs.open "select * from guestbook ", strConn, 1, 3 Guestbook.asp ติดต่อ DB

11 เพิ่มข้อมูล แสดงข้อมูลเป็นตาราง
if (name <> "" AND Session("SpamProtect")=False) then rs.AddNew rs("Name")=Name rs(" ")= rs("IP_ADDR")=R_IP rs("HostName")=HostName rs("VisitedDate")=date() rs("Message")=Message rs.Update Session("SpamProtect")=True end if If not(rs.eof) Then rs.MoveFirst End If %> <table width=90% border="0" cellpadding="2"> <% while not rs.eof %> <tr><td bgcolor="#d1d1d1">จาก :  <%=rs("Name")%>   เมื่อ : <%=rs("VisitedDate") %>   <a href=mailto:<%=rs(" ")%>><%=rs(" ")%></a></td></tr> <tr><td bgcolor="#e3e3e3"> <%=rs("Message")%></td></tr> <tr><td> </td></tr> <% rs.movenext wend rs.Close set rs=Nothing </table> เพิ่มข้อมูล แสดงข้อมูลเป็นตาราง

12 ฟอร์มป้อนข้อมูล <hr>
<p align="center"><font color="Navy" face="MS Sans Serif">กรุณาลงนามและข้อเสนอแนะ</font></p> <table border="0" bgcolor=""> <tr> <td align="right">ชื่อ</td> <td><input type="text" name="name" size="25"></td> </tr> <tr><td align="right">อีเมล์</td> <td><input type="text" name=" " size="25"></td> <tr><td align="right">ข้อเสนอแนะ</td> <td><textarea name="message" rows="3" cols="25" style="font-size: 20px;"></textarea></td> </table> <input type="submit" value="ส่งข้อความ"> </div> </form><br> </body> </html> ฟอร์มป้อนข้อมูล

13 แบบฝึกหัด ทำแบบสำรวจ Vote โดยเรียกจากฐานข้อมูล
ID ลำดับ Name ตัวเลือก Score ผลคะแนน ทำแบบสำรวจ Vote โดยเรียกจากฐานข้อมูล จากนั้นให้แสดงภาพกราฟฟิคบนหน้า Browser ให้เพิ่มโหวตทีละ 1 เมื่อมีกด submit คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแสดงไฟล์ที่2 ผลการโหวต JSP ASP PHP ASP.Net คุณชอบเรียนโปรแกรมอะไร JSP ASP PHP ASP.Net submit


ดาวน์โหลด ppt ASP [#15] การใช้งาน ASP กับ Mysql ผ่าน ODBC การทำสมุดเยี่ยม Guestbook

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google