งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SQL Structured Query Language.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SQL Structured Query Language."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SQL Structured Query Language

2 SQL หรือ Structured Query Language
ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลหรือพูดอีกอย่างก็คือ เป็นภาษาที่ใช้ในการสั่งให้ฐานข้อมูลกระทำการใด ๆ ตามคำสั่งที่เราสั่ง ซึ่งในการติดต่อฐานข้อมูลนั้น ไม่ว่าจะเป็น SQL Server , Microsoft Access , MySQL ,DB2 หรือแม้แต่ Oracle ก็จะต้องใช้คำสั่งภาษา SQL ในการควบคุมทั้งสิ้น

3 SQL สามารถแบ่งคำสั่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
Data Manipulate(DML) เป็นคำสั่งจัดการข้อมูล ได้แก่ INSERT, UPDATE, DELETE, ROLLBACK, COMMIT Data Definition (DDL) เป็นคำสั่งจัดการกับไฟล์ในฐานข้อมูล ได้แก่ CREATE, ALTER, DROP Query เป็นคำสั่งการเรัยกดูข้อมูล คือ SELECT Data Control เป็นคำสั่งจัดการความปลอดภัย

4 Relational Database Table ประกอบด้วย คอลัมน์ (Column) และแถวข้อมูล (Row) โดยคอลัมน์ประกอบด้วย ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล และคุณสมบัติอื่นๆ (เช่น การกำหนดเป็น primary key, ค่าเริ่มต้น) แถวเก็บข้อมูลของคอลัมน์ Column Row

5 การสร้าง Database ตัวอย่าง CREATE DATABASE tot; ไวยากรณ์
CREATE DATABASE databasename;

6 การสร้าง Table ตัวอย่าง CREATE TABLE employee ไวยากรณ์
(first varchar(15), last varchar(20), age number(3), address varchar(30), city varchar(20), state varchar(20)); ไวยากรณ์ CREATE TABLE tablename (column1 datatype [constraint], column2 datatype [constraint], column3 datatype [constraint],…);

7 การป้อนข้อมูล ไวยากรณ์ INSERT INTO tablename (column1,column2,...)
VALUES(value1,value2,...); ตัวอย่าง INSERT INTO employee (first, last, age, address, city, state) VALUES ('Luke', 'Duke', 45, '2130 Boars Nest', 'Hazard Co', 'Georgia');

8 การปรับปรุงข้อมูล ไวยากรณ์ UPDATE tablename
SET columnname1 = newvalue1 [,“columnname2" = "newvalue2"...] WHERE column1  OPERATOR value  [AND| OR column2 OPERATOR value ]; ตัวอย่าง UPDATE phone_book SET area_code = 623 WHERE prefix = 979;

9 การลบข้อมูล ไวยากรณ์ DELETE FROM tablename
WHERE column  OPERATOR value  [AND|OR column  OPERATOR value ]; ตัวอย่าง DELETE FROM employee WHERE firstname = 'Mike' or firstname = 'Eric';

10 การลบ Table DROP statement ที่ใช้ในการลบ Table หรือยกเลิก ไวยากรณ์
DROP TABLE tablename ; ตัวอย่าง DROP TABLE employee;

11 SQL Query SELECT Statement GROUP BY HAVING ORDER BY
การรวมเงื่อนไขกับ Boolean Operator IN และ BETWEEN

12 SELECT Statement ประโยคคำสั่ง SELECT ได้รับการนำไปใช้ในการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล และดึงข้อมูลที่เลือกตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ไวยากรณ์ SELECT column FROM table1[,table2] [WHERE conditions ] [GROUP BY column-list ] [HAVING conditions ] [ORDER BY column-list   [ASC | DESC] ]; ตัวอย่าง SELECT name, age, salary FROM employee WHERE age > 50; SELECT name, age, salary FROM employee WHERE name LIKE “j%”;

13 SELECT Statement (cont.)
เครื่องหมายเปรียบเทียบ (comparison operator) เครื่องหมายเปรียบเทียบอื่นๆ

14 ORDER BY ORDER BY clause เป็น clause ตัวเลือกซึ่งยินยอมให้แสดงผลลัพธ์ของคิวรี่ที่เรียงลำดับ (ทั้งเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือ จากมากไปน้อย) ตามคอลัมน์ที่ระบุให้เรียงลำดับ ASC = Ascending order (เรียงลำดับจากน้อยไปมาก) - เป็นค่าเริ่มต้น DESC = Descending order (เรียงลำดับจากมากไปน้อย) ไวยากรณ์ SELECT column1, SUM(column2 ) FROM list-of-tables ORDER BY olumn-list  [ASC | DESC]; ตัวอย่าง SELECT employee_id,name, age, salary,dept FROM employee WHERE dept = ‘Sales’ ORDER BY salary DESC;

15 การรวมเงื่อนไข และ Boolean Operator
AND operator SELECT employee_id, name, salary FROM employee WHERE salary >= AND dept= 'Programmer'; OR operator SELECT employee_id, name, salary FROM employee WHERE (dept = 'Sales') OR (dept = 'Programmer');

16 IN และ BETWEEN IN SELECT employee_id, name, salary FROM employee WHERE name IN ("jenifer lopez","will human"); BETWEEN SELECT employee_id, age, name, salary FROM employee WHERE age BETWEEN 30 AND 40;

17 Aggregate Function ตัวอย่าง SELECT AVG(salary) FROM employee;
ประโยคคำสั่งจะส่งออกผลลัพธ์ที่เก็บค่าเฉลี่ยของทุกข้อมูลที่ส่งออกมาในคอลัมน์ salary จาก table “employee” SELECT MAX(salary) FROM employee; WHERE dept = 'Programmer'; ประโยคคำสั่งจะส่งออกผลลัพธ์ที่เงินเดือนสูงสุด (salary) ของพนักงานที่มีตำแหน่ง (title) เป็น ‘Programmer’


ดาวน์โหลด ppt SQL Structured Query Language.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google