งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Database Programming Exceed Camp #2 24 October 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Database Programming Exceed Camp #2 24 October 2005."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Database Programming Exceed Camp #2 24 October 2005

2 อะไรคือฐานข้อมูล ? ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)
ฐานข้อมูล คือ การจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างมีระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา เร็วในการเข้าถึง ข้อมูลเชื่อถือได้ตลอดเวลา สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา มีภาษาในการติดต่อ (SQL) มีหลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของตาราง ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)

3 ตัวอย่างฐานข้อมูล Row/ Transaction Table Categories Column / Field

4 เราทำอะไรกับฐานข้อมูลได้บ้าง ?
Select ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ Update แก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ Insert เพิ่มข้อมูลใหม่ Delete ลบข้อมูลเก่า และ ... อีกเพียบ (สอนไม่หมด -_-”) เราจะใช้คำสั่ง SQL ในการติดต่อฐานข้อมูล

5 ภาษาฐานข้อมูล / ภาษา SQL
Structure Query Language เป็นภาษามาตรฐาน ทำให้ติดต่อฐานข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น ทำให้ระบบจัดการฐานข้อมูลเริ่มมีส่วนคำนวณได้ ใช้ได้เฉพาะ reletional database เท่านั้น (ข้อมูลในรูปแบบตารางนั่นแหละ)

6 SQL : select statement SELECT column_name FROM table_name
[WHERE bool_condition] [GROUP BY column_name] [HAVING bool_condition] [ORDER BY column_name]

7 SQL : select statement Table Phonebook SELECT name FROM phonebook
SELECT id, name FROM phonebook ORDER BY id

8 SQL : select statement SELECT DISTINCT name FROM phonebook SELECT *
WHERE id < 2

9 SQL : Insert statement INSERT INTO table_name
VALUES (data1,data2,…,dataN) INSERT INTO phonebook VALUES (5,Selphiroth,’EEE’, '1-234-xxxx’, ’ ’) INSERT INTO phonebook(id,name) VALUES (7, ’Red XIII’)

10 SQL : Update statement UPDATE table_name SET column_name = value
[WHERE bool_condition]

11 UPDATE phonebook SET lastname = ‘ABCD’ UPDATE phonebook SET lastname = ‘XXXX’ WHERE id < 3

12 SQL : Delete statement DELETE FROM table_name [WHERE bool_condition]
DELETE FROM phonebook WHERE name = ‘Cloud’ or name = ‘Tifa’

13 ขั้นตอนการติดต่อฐานข้อมูลด้วย C#
รู้ก่อนว่าใช้ฐานข้อมูลอะไรและเก็บที่ไหน string connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source= d:\\course\\exceed\\memo.mdb"; เพิ่มคำสั่ง using System.Data.OleDb; ในส่วนต้นโปรแกรม สร้างวัตถุ OleDbConnection เพื่อใช้ในการติดต่อ OleDbConnection conn = new OleDbConnection(connStr);

14 ขั้นตอนการติดต่อฐานข้อมูลด้วย C#
เตรียมคำสั่ง SQL string query = "select id,name,phone from PhoneBook1"; เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมก็เปิด connection แต่ว่าต้องไว้ใน try/catch try { conn.Open(); } catch (OleDbException err) MessageBox.Show(“Error : “ + err.Message);

15 ขั้นตอนการติดต่อฐานข้อมูลด้วย C#
6. สร้างวัตถุ OleDbCommand เพื่อใช้ในการประมวลผลคำสั่ง SQL OleDbCommand command = new OleDbCommand(query,conn); 7. ประมวลผลคำสั่งที่เก็บในวัตถุ OleDbCommand โดยแบ่งเป็น 2 แบบคือ 7.1 คำสั่ง insert/update/delete เรียกใช้ int x = command.ExecuteNonQuery(); // ค่าของ x คือจำนวนแถวที่ถูกแก้ไข

16 ขั้นตอนการติดต่อฐานข้อมูลด้วย C#
7.2 คำสั่ง select ให้ใช้วัตถุ OleDbDataReader มารับดังนี้ OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader(); while(reader.Read()) { label1.Text = reader[0].ToString(); label2.Text = reader[“ID”].ToString(); label3.Text = reader.GetString(0); } reader.Close(); เมื่อใช้เสร็จให้ปิด connection ด้วย conn.close();

17 Assignment เขียนโปรแกรมสมุดโทรศัพท์ หรือโปรแกรมอื่นที่... ค้นหาชื่อได้
เพิ่มชื่อ ลบชื่อ แก้ไขชื่อ


ดาวน์โหลด ppt Database Programming Exceed Camp #2 24 October 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google