งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SQL - Structured Query Language

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SQL - Structured Query Language"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SQL - Structured Query Language
เป็นภาษามาตรฐานสําหรับระบบฐานข้อมูลซึ่งเป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทไอบีเอ็ม ภาษา SQL เป็นส่วนหนึ่งของระบบฐานข้อมูลแบบรีเลชั่นเนล(Relational Database) ที่ได้รับความนิยมมากเพราะง่ายต่อความเข้าใจ และอยู่ในรูปภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาษาที่ใช้สําหรับนิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) ภาษาสําหรับการจัดการข้อมูลล (Data Manipulation Language: DML) ภาษาควบคุม (Control Language) ภาษาในการเลือกข้อมูล (Data Query Language)

2 SQL - Structured Query Language
1. ภาษาที่ใช้สําหรับนิยามข้อมูล – DDL คำสั่ง ความหมาย CREATE TABLE นิยามโครงสร้างข้อมูลในรูปตารางบนฐานข้อมูล DROP TABLE ลบโครงสร้างตารางข้อมูลออกจากระบบ ALTER TABLE แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างตาราง

3 SQL - Structured Query Language
1.1 คําสั่งการสร้าง (Create) ได้แก่ การสร้างตารางและอินเด็กซ์ CREATE TABLE <Table name> ( Attribute 1 Type 1, Attribute 2 Type 2 ) CREATE Unique Index on X<Table name> ตัวอย่างคำสั่ง CREATE TABLE S1 ( SNO CHAR(5) Not NULL, SNAME CHAR(10) , STATUS integer CREATE Unique Index S1 on S1(SNO)

4 SQL - Structured Query Language
1.2 คําสั่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ALTER TABLE < ชื่อตารางที่ตั้งขึ้น > <คําสั่งการเปลี่ยนแปลง> (<ชื่อคอลัมน์ ประเภทข้อมูล>); ตัวอย่างเช่น ALTER TABLE S1 ADD (SNAME CHAR(50)); ADD (LNAME CHAR(50)); DROP (LNAME CHAR(50));

5 SQL - Structured Query Language
1.3 คําสั่งยกเลิก (Drop) ต่างๆ การลบโครงสร้างตาราง DROP TABLE < ชื่อตารางที่ตั้งขึ้น > ตัวอย่างเช่น DROP TABLE S1

6 SQL - Structured Query Language
1.3 คําสั่งยกเลิก (Drop) ต่างๆ การลบโครงสร้างตาราง DROP TABLE < ชื่อตารางที่ตั้งขึ้น > ตัวอย่างเช่น DROP TABLE S1

7 SQL - Structured Query Language
2. ภาษาสําหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language - DML) Select Statement : การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล Insert Statement : การเพิ่มเติมข้อมูลลงในตาราง (Table) จาก ฐานข้อมูล Delete Statement: การลบข้อมูลลงออกจากตาราง (Table) จาก ฐานข้อมูล Update Statement: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงในตาราง (Table) จาก ฐานข้อมูล

8 SQL - Structured Query Language
2.1 คําสั่งค้นหาข้อมูล (Query Statement) คําสั่ง SELECT เป็นคําสั่งการเรียกดูข้อมูลหรือ ค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุบ เนื่องจากคําสั่ง SELECT เป็นคําสั่งที่มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายเพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อน ดังมีรูปแบบดังนี้ SELECT <ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการดูข้อมูล> FROM <ชื่อตาราง> WHERE <เงื่อนไขตามที่ระบุบ> ตัวอย่างเช่น SELECT SNO,SNAME,STATUS FROM S1 WHERE SNO = “001”

9 SQL - Structured Query Language
2.1 คําสั่งค้นหาข้อมูล (Query Statement) คําสั่ง SELECT เป็นคําสั่งการเรียกดูข้อมูลหรือ ค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุบ เนื่องจากคําสั่ง SELECT เป็นคําสั่งที่มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายเพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อน ดังมีรูปแบบดังนี้ SELECT <ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการดูข้อมูล> FROM <ชื่อตาราง> WHERE <เงื่อนไขตามที่ระบุบ> ตัวอย่างเช่น SELECT SNO,SNAME,STATUS FROM S1 WHERE SNO = “001” SELECT * FROM S1 WHERE SNO = “001”

10 SQL - Structured Query Language
2.1 คําสั่งค้นหาข้อมูล + หลายตาราง SELECT [Table-Name1].Column1, [Table-Name2].Column1,... FROM [Table-Name1],[Table-Name2] WHERE [Table-Name1].Column = [Table-Name2].Column ตัวอย่างเช่น SELECT customer.*,audit.* FROM customer,audit WHERE customer.CustomerID = audit.CustomerID

11 SQL - Structured Query Language
2.2 คําสั่งเติมข้อมูล (Insert Statement) INSERT INTO < ชื่อตาราง > VALUES (< ชื่อคอลัมน์_1> [,< ชื่อคอลัมน์_2>]…); ตัวอย่างเช่น INSERT INTO S1 (SNO,SNAME,STATUS) VALUES (‘001’,’TONGPOOL’,1) หรือ VALUES (‘$no’,’$name’,$status) SNO SNAME STATUS TONGPOOL 1

12 SQL - Structured Query Language
2.3 คําสั่งแก้ไข (Update Statement ) UPDATE < ชื่อตาราง > SET <ค่าที่ต้องการ> WHERE <เงื่อนไข> // จะมีหรือไม่มีก็ได้ ตัวอย่างเช่น UPDFATE S1 (SNO,SNAME,STATUS) SET SNAME = ‘LEXKuNG’ WHERE SNO = ‘001’ หรือ SET SNAME = ‘$name’ WHERE SNO = ‘$sno’ SNO SNAME STATUS LEXKuNG 1

13 SQL - Structured Query Language
2.4 คําสั่งลบข้อมูล (Delete Statement ) DELETE FROM < ชื่อตาราง > WHERE <เงื่อนไข> // จะมีหรือไม่มีก็ได้ ตัวอย่างเช่น DELETE FROM S1 WHERE SNO = ‘001’ หรือ WHERE SNO = ‘$sno’ SNO SNAME STATUS

14 การใช้งาน MySQL – by LexKuNG
หน้าแรกของ AppServ เข้าใช้งาน MySQL phpMyAdmin เปลี่ยนภาษา

15 การใช้งาน MySQL – by LexKuNG
เลือกฐานข้อมูล เลือกภาษาที่สนับสนุน สร้างฐานข้อมูลใหม่

16 การใช้งาน MySQL – by LexKuNG
หน้าแรกการสร้างฐานข้อมูลใหม่ newDatabase เมนูการใช้งาน การสร้างตาราง

17 โจทย์การสร้างฐานข้อมูล
DB : Students TABLE : Student SID (VARCHAR 20), SNAME (VARCHAR 100), SAGE (INT), SGENDER (VARCHAR 5), SCLASS (INT) สมชาย มาดเท่ห์ 20 ชาย 2 เอกราช เก่งทุกทาง 19 ชาย 1 สมหญิง กุลสตรี 20 หญิง 2 สมศักดิ์ บุญถึง 18 ชาย 1 ศรี ทนได้ 19 หญิง 1 TABLE : Login USER (VARCHAR 10), PASSWORD (VARCHAR 100), STATUS (INT), SID (VARCHAR 20) user user user user user

18 การบ้าน ส่งเข้าเมล์ xdluffyx@hotmail.com
จากข้อมูลในตารางตัวอย่างข้อมูลข้างล่าง จงออกแบบตารางเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า (กำหนดชื่อตารางเป็น customer ) โดยกำหนดชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ขนาด และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 001 นายสมชาย ใจดี 151 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพ 10800 ส่งเข้าเมล์ หัวข้อ : รายงงานครั้งที่ 5 – นาย xxxx รหัส xxxxx รายละเอียด : CREATE TABLE …

19 การบ้าน ส่งเข้าเมล์ xdluffyx@hotmail.com
จากข้อมูลในตารางตัวอย่างข้อมูลข้างล่าง จงออกแบบตารางเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า (กำหนดชื่อตารางเป็น customer ) โดยกำหนดชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ขนาด และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 001 นายสมชาย ใจดี 151 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพ 10800 ส่งเข้าเมล์ หัวข้อ : รายงงานครั้งที่ 5 – นาย xxxx รหัส xxxxx รายละเอียด : CREATE TABLE …

20 Q & A


ดาวน์โหลด ppt SQL - Structured Query Language

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google