งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

12. การบันทึกข้อมูลลงในตาราง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "12. การบันทึกข้อมูลลงในตาราง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 12. การบันทึกข้อมูลลงในตาราง
Syntax INSERT INTO <table_name> [( column 1 , column 2 , …)] VALUES ( value 1 , value 2 , … ) ;

2 12. การบันทึกข้อมูลลงในตาราง < ต่อ … >
12. การบันทึกข้อมูลลงในตาราง < ต่อ … > Detail การป้อนข้อมูลด้วยคำสั่ง INSERT นี้อาจไม่จำเป็นต้องระบุชื่อคอลัมน์ที่กำหนดไว้เป็นโครงสร้างของตาราง แต่ค่าของข้อมูล ( value ) จะต้องระบุชื่อคอลัมน์ที่กำหนดไว้ในโครงสร้างนั้นๆ นอกจากนี้ ค่าของข้อมูลประเภท CHAR VARCHAR2 หรือ DATE จะต้องมีเครื่องหมาย ‘ ‘ กำกับ

3 แสดงการเพิ่มข้อมูล INSERT INTO Books VALUES ( ‘ 777 ‘ , ‘ SQL’ , ‘9’
, ‘650’ ); Books

4 13. การปรับปรุงข้อมูลในตาราง
Syntax UPDATE <table_name> SET < column1> [ , column 2 , …] = <expression | sub query> [WHERE < condition> ] ;

5 แสดงการปรับปรุงข้อมูล
UPDATE Books SET PID = PID * 2 Books

6 แสดงการปรับปรุงข้อมูล
UPDATE Books SET PID = PID * 2 WHERE BID = ‘ 1388 ‘ Books

7 14. การลบข้อมูลในตาราง Syntax DELETE FROM <table_name>
[WHERE < condition> ] ;

8 14. การลบข้อมูลลงในตาราง < ต่อ … >
14. การลบข้อมูลลงในตาราง < ต่อ … > Detail คำสั่ง DELETE นี้ หากไม่ได้ระบุเงื่อนไข [ WHERE <condition>] ข้อมูลทั้งหมดในตารางจะถูกลบออกหมด ซึ่งการลบข้อมูลทั้งหมดนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อไม่มีตารางอื่นที่มีคอลัมน์ที่เป็น คีย์นอก ( Foreign key ) ที่จะอ้างอิงมายังคอลัมน์ที่เป็นคีย์หลัก ( Primary Key ) ของตารางนี้

9 แสดงการลบข้อมูล DELETE FROM Books WHERE BID = ‘ 9090 ‘ Books


ดาวน์โหลด ppt 12. การบันทึกข้อมูลลงในตาราง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google